View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

uni-graz.at

DNS Server Responses

Responses for uni-graz.at/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.univie.ac.at. (2001:628:2030:4301::2)ns1.univie.ac.at. (78.104.144.2)ns2.univie.ac.at. (192.92.125.2)ns2.univie.ac.at. (2001:678:1c::2)ns9.univie.ac.at. (194.0.10.100)ns9.univie.ac.at. (2001:678:d::cafe)d.ns.at. (81.91.161.98)d.ns.at. (2a02:568:20:1::d)j.ns.at. (194.146.106.50)j.ns.at. (2001:67c:1010:12::53)n.ns.at. (2a02:568:281::130)n.ns.at. (81.91.173.130)r.ns.at. (194.0.25.10)r.ns.at. (2001:678:20::10)u.ns.at. (185.102.12.2)u.ns.at. (2a02:850:ffff::2)
uni-graz.at10800DS
3345 13 2 a47f501985b5e9609244d839ef9e0618cac61d1aa2cf8e89edd0dd91459caf1c
OKYYYYYYYYYYYYYYYY
10800RRSIG
DS 8 2 10800 20230227020608 20230212110148 1129 at. NskZaAEMaEVOBAoBbHMJgutO19+e/+qs rnSmFsKshTdHHMA0hYMQpKDK2p+nl6pc UeXeDS/5aNWdvhfi3F7EpfG3cX4eUCqg Q0ew7W5ClLs87/FHx382Hdw6iemCZzdU A2rcGRpQVVre4I36G0EBWAJBusXv6PJV HqHcU3zFno0=
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK269269297297265265296296288288268268272272268268
Response time (ms)OK17817979852022178177111117714720147149147

Responses for uni-graz.at/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at86400DNSKEY
257 3 13 V3D8RtLsz6V7SHzhlV7IhiSPm5EY2N44 DiZlHx7xyGt5sDGCtQ599KKbTzpoPBWz rwJ/FFH+kUPPDRk9oj7A9w== ; key tag = 3345
OKYYYYYY
86400RRSIG
DNSKEY 13 2 86400 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. fqfbYjGMZ4PJzumudYf+07cCN2BizAK6 Bw6KCV0WGQp5rzvJSOSueMiyCjwh4ga5 NGU5+pe2Ziix2Qj8b4w1og==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK274274255255255255
Response time (ms)OK152203203203203203

Responses for uni-graz.at/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600NS
ns5.univie.ac.at.
ns10.univie.ac.at.
nskfug.uni-graz.at.
nsresowi.uni-graz.at.
OKYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. olS+eb7e5KQnOgYBsdz492u9dyaXFmZu oJ4sldfHbsXggKGsd6rJkDfqamT35f8/ +SGSZhstVwAM8OrsPv53/w==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/55/0/55/0/55/0/55/0/55/0/5
Response size (bytes)OK533533514514514514
Response time (ms)OK128133147153156159

Responses for uni-graz.at/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401382382382382
Response time (ms)OK141176178176177177

Responses for uni-graz.at/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600TXT
"MS=ms16367154"
"ZOOM_verify_nf57ML6aiQ3bZYLzfkuCRY"
"google-site-verification=hvmd9UcsDLTeVx89M19ClxCAiKV_V39NX2D1skLFnks"
"google-site-verification=ktwZ4T_U8060HoeA__FrHMqjKFPu2iiVXAr-F96Ha1A"
"adobe-idp-site-verification=4c21f77189b5a72b863b1651fcfaa40e51168c34c41b203f63b95f2a7cb88707"
"cisco-ci-domain-verification=7ef2d9473a64fd4565ddfa38fa9e22343c65af023f7690f6d313d9068a182448"
OKYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. AZXiobOiLaN4gMF2wJdsGCDf2eKxyrAI mAYH8ISivtUzLeksxZdtgpRHoS4c0PA2 A9liFPBzj/qZSCXy1p+rNg==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/5/57/5/57/0/17/0/17/5/57/5/5
Response size (bytes)OK1086108662162110671067
Response time (ms)OK159156238228231235

Responses for uni-graz.at/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at900SOA
nskfug.uni-graz.at. postmaster.uni-graz.at. 2023022001 21600 3600 1209600 86400
OKYYYY
900RRSIG
SOA 13 2 900 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. qU3JIin7/tVCzylL3bYmNpiBp5OnDYvJ hMJxPKjQiI29DkihwV8J7wIuiYlM8ELM EPeDaiy0ItftedyWA4LSsQ==
VALIDY
900RRSIG
SOA 13 2 900 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. Cgrxr5Q7v60Ij5El+v93GNY+Nh6vh5AO ku1qeeDw2L0eG0CJMbaDzNLi28FLBQi2 KjI0teKwoar0gvEVicl60g==
VALIDYYY
uni-graz.at900SOA
nskfug.uni-graz.at. postmaster.uni-graz.at. 2023021716 21600 3600 1209600 86400
OKYY
900RRSIG
SOA 13 2 900 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. DDgBYtuqjvlNdrU7GbWX6O2zbZPjxlQw 87Lae87E8r5CewdspaCaN1tXAe/R8UUX kxz27DznbMwGuFIgxI6eug==
VALIDYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/52/5/52/0/12/0/12/5/52/5/5
Response size (bytes)OK687687229229668668
Response time (ms)OK152203210206206208

Responses for uni-graz.at/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401382382382382
Response time (ms)OK152151202199200200

Responses for uni-graz.at/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600MX
10 mbug29.uni-graz.at.
20 mbug28.uni-graz.at.
30 mbug18.uni-graz.at.
40 mbug19.uni-graz.at.
OKYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. MYuLEPPZW89ASXpsXNMf178v12kuB3QU HsMWIdx2u3BsXEOfgEraBobNBjPdz8OF 8xe1cEvUquYLIRLWdyFdog==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/5/135/5/135/0/95/0/95/5/135/5/13
Response size (bytes)OK1224122475975912051205
Response time (ms)OK151210223213216220

Responses for 0wk4ht8ci2.uni-graz.at/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK570570551551551551
Response time (ms)OK153224228224247249

Responses for uni-graz.at/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600A
143.50.235.77
OKYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. ekF3BtPKRz9SajsmzUdoJaNWFbod9WuN WVQ7wQp0t+zCkLGZt6JwMfyHgKE4NeDT b5cwZ0l06ekPGdwmb+3LxA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/52/5/52/0/12/0/12/5/52/5/5
Response size (bytes)OK656656191191637637
Response time (ms)OK130135147151156153

Responses for uni-graz.at/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401382382382382
Response time (ms)OK159240245241242244

Responses for uni-graz.at/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600NS
ns5.univie.ac.at.
ns10.univie.ac.at.
nskfug.uni-graz.at.
nsresowi.uni-graz.at.
OKYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20230302000000 20230209000000 3345 uni-graz.at. olS+eb7e5KQnOgYBsdz492u9dyaXFmZu oJ4sldfHbsXggKGsd6rJkDfqamT35f8/ +SGSZhstVwAM8OrsPv53/w==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/55/0/55/0/55/0/55/0/55/0/5
Response size (bytes)OK533533514514514514
Response time (ms)OK128133147153156159