View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

uni-graz.at

Updated: 2024-05-14 13:34:10 UTC (9 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for uni-graz.at/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.univie.ac.at. (2001:628:2030:4301::2)ns1.univie.ac.at. (78.104.144.2)ns2.univie.ac.at. (192.92.125.2)ns2.univie.ac.at. (2001:678:1c::2)ns9.univie.ac.at. (194.0.10.100)ns9.univie.ac.at. (2001:678:d::cafe)d.ns.at. (81.91.161.98)d.ns.at. (2a02:568:20:1::d)j.ns.at. (194.146.106.50)j.ns.at. (2001:67c:1010:12::53)n.ns.at. (2a02:568:281::130)n.ns.at. (81.91.173.130)r.ns.at. (194.0.25.10)r.ns.at. (2001:678:20::10)u.ns.at. (185.102.12.2)u.ns.at. (2a02:850:ffff::2)
uni-graz.at10800DS
3345 13 2 a47f501985b5e9609244d839ef9e0618cac61d1aa2cf8e89edd0dd91459caf1c
OKYYYYYYYYYYYYYYYY
10800RRSIG
DS 13 2 10800 20240522121649 20240508000154 6345 at. z3hKRdtYUTNfJLcYaZTdShaDsJWqSke5 inGB3TVs56qlVJ2j7w9EFaYCZpnzwi1y 9TJq8sqnSCSmQplcE3PcOw==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK205205233233201201232232224224204204208208204204
Response time (ms)OK17317296822018151172101015115119138172137

Responses for uni-graz.at/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600DNSKEY
257 3 13 V3D8RtLsz6V7SHzhlV7IhiSPm5EY2N44 DiZlHx7xyGt5sDGCtQ599KKbTzpoPBWz rwJ/FFH+kUPPDRk9oj7A9w== ; key tag = 3345
OKYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. 1Ictr6bm5Z70BKp3+oJmkEcO/N8MNOPa 3do7rqRtwT1egbpcf3BieydkUo66D+gh SxNZGSJ8KmXZiwNd0+cMWg==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK274274255255255255
Response time (ms)OK207150208208208208

Responses for uni-graz.at/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600NS
ns5.univie.ac.at.
ns10.univie.ac.at.
nskfug.uni-graz.at.
nsresowi.uni-graz.at.
OKYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. vFOM8lIhzgxZxGWW7ImyBpVnWEGGjlvD SdVNDlktG5BszLCDcqZierU5wj3mXirH OBs/F9GoaUNLwWI54dYa/A==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/55/0/55/0/55/0/55/0/55/0/5
Response size (bytes)OK533533514514514514
Response time (ms)OK139129147151151151

Responses for uni-graz.at/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401382382382382
Response time (ms)OK168143172169169171

Responses for uni-graz.at/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600TXT
"MS=ms16367154"
"ZOOM_verify_nf57ML6aiQ3bZYLzfkuCRY"
"google-site-verification=hvmd9UcsDLTeVx89M19ClxCAiKV_V39NX2D1skLFnks"
"google-site-verification=ktwZ4T_U8060HoeA__FrHMqjKFPu2iiVXAr-F96Ha1A"
"v=spf1 ip4:143.50.0.0/16 ip4:52.157.149.216 ip4:18.192.64.90 ip4:85.158.228.40/30 ~all"
"adobe-idp-site-verification=4c21f77189b5a72b863b1651fcfaa40e51168c34c41b203f63b95f2a7cb88707"
"cisco-ci-domain-verification=7ef2d9473a64fd4565ddfa38fa9e22343c65af023f7690f6d313d9068a182448"
OKYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. 7I6n9ILBtkfcuF7YjR5/4xizzU0bPJWX ptaBIOaHzrKqy2ApG9J5s/Tu7XHYm4ku I1zK8OiDYLuYHVr6QUn9Lw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK8/5/58/5/58/0/18/0/18/5/58/5/5
Response size (bytes)OK1185118572072011661166
Response time (ms)OK237152244239241244

Responses for uni-graz.at/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600SOA
nskfug.uni-graz.at. postmaster.uni-graz.at. 2024051406 21600 3600 1209600 3600
OKYYYYYY
3600RRSIG
SOA 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. yhv0U0XOSfpPi0VNNGsdqmbo0z6qgbGn YnG0YMi1vAoC2vGtYtHo1kThtPhseGW6 Vi9Jt0iu1/EzXzoRBV1ehQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/52/5/52/0/12/0/12/5/52/5/5
Response size (bytes)OK698698240240679679
Response time (ms)OK182139191185185188

Responses for uni-graz.at/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401382382382382
Response time (ms)OK200149206202203205

Responses for uni-graz.at/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600MX
10 mbug29.uni-graz.at.
20 mbug28.uni-graz.at.
30 mbug18.uni-graz.at.
40 mbug19.uni-graz.at.
OKYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. jUJPxTEqFDbw/LBM7OGKWWecl4J7ZNkt zafISdk95aH33dtXIac5f0/ViP5JEcbU WkVOIh1MvtYQxHJI730NHg==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/5/135/5/135/0/95/0/95/5/135/5/13
Response size (bytes)OK1224122475975912051205
Response time (ms)OK217149235217223223

Responses for uni-graz.at/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600A
143.50.235.77
OKYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. PBU6w3gsoUiMGSv0+qG8PZVAxmPtq8bH XKE4I6FpSbkWJOkLUnLqM5WrIhzU3EVY yiQqvxBAtYcMqgHajy22XQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/52/5/52/0/12/0/12/5/52/5/5
Response size (bytes)OK656656191191637637
Response time (ms)OK136132147150151155

Responses for g1ujbis4hq.uni-graz.at/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK567567548548548548
Response time (ms)OK248152253251260261

Responses for uni-graz.at/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401382382382382
Response time (ms)OK254156257255256256

Responses for uni-graz.at/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600NS
ns5.univie.ac.at.
ns10.univie.ac.at.
nskfug.uni-graz.at.
nsresowi.uni-graz.at.
OKYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20240523000000 20240502000000 3345 uni-graz.at. vFOM8lIhzgxZxGWW7ImyBpVnWEGGjlvD SdVNDlktG5BszLCDcqZierU5wj3mXirH OBs/F9GoaUNLwWI54dYa/A==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/55/0/55/0/55/0/55/0/55/0/5
Response size (bytes)OK533533514514514514
Response time (ms)OK139129147151151151