View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

uni-graz.at

DNS Server Responses

Responses for uni-graz.at/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.univie.ac.at. (78.104.144.2)ns1.univie.ac.at. (2001:628:2030:4301::2)ns2.univie.ac.at. (192.92.125.2)ns2.univie.ac.at. (2001:678:1c::2)ns9.univie.ac.at. (194.0.10.100)ns9.univie.ac.at. (2001:678:d::cafe)d.ns.at. (81.91.161.98)d.ns.at. (2a02:568:20:1::d)j.ns.at. (194.146.106.50)j.ns.at. (2001:67c:1010:12::53)n.ns.at. (2a02:568:281::130)n.ns.at. (81.91.173.130)r.ns.at. (194.0.25.10)r.ns.at. (2001:678:20::10)u.ns.at. (185.102.12.2)u.ns.at. (2a02:850:ffff::2)
uni-graz.at10800DS
3345 13 2 a47f501985b5e9609244d839ef9e0618cac61d1aa2cf8e89edd0dd91459caf1c
OKYYYYYYYYYYYYYYYY
10800RRSIG
DS 8 2 10800 20221231045259 20221217210139 1129 at. hi9lYckWBlglf1h8J3RhMZlO6HmzLMz8 CJA1jso1nJlXTEaYsM9vkQec4/pVvc+X oZnRJJA0eqDHj9ARVTkrW1VOcvbx5nYE bWjLg+yP4fJXTaKf6Qi3bzBN5SP+tBTl ynOk0pvd7BzVOAm115ACa6KOcw106SsF cF94Chhjlr8=
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK269269297297265265296296288288268268272272268268
Response time (ms)OK22722780912223154226121222715222228141152

Responses for uni-graz.at/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at86400DNSKEY
257 3 13 V3D8RtLsz6V7SHzhlV7IhiSPm5EY2N44 DiZlHx7xyGt5sDGCtQ599KKbTzpoPBWz rwJ/FFH+kUPPDRk9oj7A9w== ; key tag = 3345
OKYYYYYYYY
86400RRSIG
DNSKEY 13 2 86400 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. Ma169fKG7NFZanoU92vFVKYgw4j8tvkm uxY1tLLqysUaT3+mByihFWAVTRw+gqbx yjO5Fu/Rcj3yNvGvJXYnZw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK274274255255227227255255
Response time (ms)OK167167297296296297297296

Responses for uni-graz.at/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600NS
ns5.univie.ac.at.
ns10.univie.ac.at.
nskfug.uni-graz.at.
it056027.uni-graz.at.
it056028.uni-graz.at.
nsresowi.uni-graz.at.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. v3VQQ9d9p4uYsb3KNqwOVDekYOgs+XUp QtIfvtdOiZbAQ1gGlcHbp+N0Lo6UkhvQ 7TdaIew8he/3IFGb/x5F5Q==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/97/0/97/0/97/0/97/0/97/0/97/0/97/0/9
Response size (bytes)OK825825806806776776806806
Response time (ms)OK131137148151159166159155

Responses for uni-graz.at/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK398398379379351351379379
Response time (ms)OK154156226222223226224221

Responses for gk6th2vzqc.uni-graz.at/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK560560541541513513541541
Response time (ms)OK153152235229229234233227

Responses for uni-graz.at/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600TXT
"MS=ms16367154"
"google-site-verification=hvmd9UcsDLTeVx89M19ClxCAiKV_V39NX2D1skLFnks"
"google-site-verification=ktwZ4T_U8060HoeA__FrHMqjKFPu2iiVXAr-F96Ha1A"
"adobe-idp-site-verification=4c21f77189b5a72b863b1651fcfaa40e51168c34c41b203f63b95f2a7cb88707"
"cisco-ci-domain-verification=7ef2d9473a64fd4565ddfa38fa9e22343c65af023f7690f6d313d9068a182448"
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. Vr99tEyd8CId4o+C/9KOF2radCBnTsCF yfhEoaUICqH/lOBmbScYVGt7FqxoM4eW 9hV1ITdi4V37jB8/PHYxjA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/7/86/7/86/0/16/0/16/7/96/7/96/7/96/7/9
Response size (bytes)OK122412245745741282128213121312
Response time (ms)OK171170370356357367361351

Responses for uni-graz.at/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at900SOA
nskfug.uni-graz.at. postmaster.uni-graz.at. 2022122307 21600 3600 1209600 86400
OKYYYYYYYY
900RRSIG
SOA 13 2 900 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. Jxx5o31jUnwgCgGPMqObtP8h2wO0kAnu uXQhEUs/eYwlvDE2zisF6Cr3uaAnYZm8 LTGSJkC6uyDVjr6PywbSag==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/92/7/92/0/12/0/12/7/92/7/92/7/92/7/9
Response size (bytes)OK990990240240941941971971
Response time (ms)OK158155268256257262260251

Responses for uni-graz.at/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK398398379379351351379379
Response time (ms)OK166164294290291293293287

Responses for uni-graz.at/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600MX
10 mbug29.uni-graz.at.
20 mbug28.uni-graz.at.
30 mbug18.uni-graz.at.
40 mbug19.uni-graz.at.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. /jeZwXRa+R9ss089aG2HK39JPNyMJdbK flPCq+R4Pu9ze4dFaCNq1NS26Ihir+sS 91FdA9RmFp38DaBbZNTT0w==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/7/145/7/145/0/95/0/95/7/175/7/175/7/175/7/17
Response size (bytes)OK119511957597591467146714971497
Response time (ms)OK171169341317327334334317

Responses for uni-graz.at/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600A
143.50.235.77
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. y7kkm/bgQFIrxHga//t2kTXVatsJtDCq flH5hZvMk0ppSEZOBRRH++4GZX8bJR04 4r7Zd1az4I9FfQXg/4l0+A==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/92/7/92/0/12/0/12/7/92/7/92/7/92/7/9
Response size (bytes)OK948948191191899899929929
Response time (ms)OK131138147153154160157160

Responses for uni-graz.at/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK398398379379351351379379
Response time (ms)OK194186380375375378378373

Responses for uni-graz.at/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns10.univie.ac.at. (192.76.243.2)ns10.univie.ac.at. (2001:67c:133c::2)ns5.univie.ac.at. (193.171.255.77)ns5.univie.ac.at. (2001:628:453:4305::53)it056027.uni-graz.at. (143.50.56.27)it056028.uni-graz.at. (143.50.56.28)nskfug.uni-graz.at. (143.50.56.25)nsresowi.uni-graz.at. (143.50.19.25)
uni-graz.at3600NS
ns5.univie.ac.at.
ns10.univie.ac.at.
nskfug.uni-graz.at.
it056027.uni-graz.at.
it056028.uni-graz.at.
nsresowi.uni-graz.at.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20230105000000 20221215000000 3345 uni-graz.at. v3VQQ9d9p4uYsb3KNqwOVDekYOgs+XUp QtIfvtdOiZbAQ1gGlcHbp+N0Lo6UkhvQ 7TdaIew8he/3IFGb/x5F5Q==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/97/0/97/0/97/0/97/0/97/0/97/0/97/0/9
Response size (bytes)OK825825806806776776806806
Response time (ms)OK131137148151159166159155