View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

gov.tr

DNS Server Responses

Responses for gov.tr/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns34.nic.tr. (31.145.139.99)ns35.nic.tr. (31.145.139.119)ns41.nic.tr. (185.7.0.2)ns42.nic.tr. (185.7.0.3)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)ns71.nic.tr. (185.67.32.53)ns72.nic.tr. (40.68.114.66)ns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)
gov.tr43200DS
53560 13 2 629e03e0cd133f7b113efcbeceb2fbb32127efa6b0e02f72669fb008a41cec1f
OKYYYYYYYYYY
43200RRSIG
DS 13 2 43200 20230929124500 20230914140139 60928 tr. En3621jyfcyv53J+aG4xb/r4vZiGB9f0 NYodHJAmBec05mFaSC9fLbTVArTR4syb siR1H64ZTiayhIxV7AIX/w==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK181181181181181222222181181181
Response time (ms)OK1941862103003071516210154154

Responses for gov.tr/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr43200DNSKEY
256 3 13 GRcp+emVTGXnFF0+64y67dRcCOhpRQjs DRIkhfAw59d/cK9AuUKdqfMRl1Vq8lHO MKa9YnrsaJ+DApayi/w9Vg== ; key tag = 16991
257 3 13 eCWZeTxE+IfwwTFhhmdv/4FwdiPAs4Jb wby0fDJ+RKDCkQILqDuWai3vScEZTIxy c9OJFgh8OqhnUd5Z8E2vgA== ; key tag = 53560
OKYYYYYYYYYYYY
43200RRSIG
DNSKEY 13 2 43200 20230930225104 20230916021531 53560 gov.tr. CjCcHN3UW3hOrSF6eGYh0bWXCwc34020 1kvbwar9DxsuGR6kK56kr8STniiS+a3Q lI0Ymy758gnwqCBozB6IEg==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK297297297297297297297297297297338338
Response time (ms)OK1982093332092862092351611611983434

Responses for gov.tr/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr43200NS
lns34.nic.tr.
lns35.nic.tr.
lns41.nic.tr.
lns42.nic.tr.
lns71.nic.tr.
lns72.nic.tr.
OKYYYYYYYYYYYY
43200RRSIG
NS 13 2 43200 20230930131208 20230915051229 16991 gov.tr. 7dvRtR4YKR1QynhSxLxb35dZCC89wfTP ARMfoxV5psgbo/At3+URZJGGVGbra0Rs BwLdoag10T19aETepUNEUQ==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK261261261261261261261261261261304304
Response time (ms)OK18318447118546918322514914518032

Responses for gov.tr/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK1982083351983002092351701621983332

Responses for gov.tr/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK17818829518148418919314414618132

Responses for gov.tr/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK1952092401962981962341481611942523

Responses for gov.tr/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr43200NS
lns34.nic.tr.
lns35.nic.tr.
lns41.nic.tr.
lns42.nic.tr.
lns71.nic.tr.
lns72.nic.tr.
OKYYYYYYYYYYYY
43200RRSIG
NS 13 2 43200 20230930131208 20230915051229 16991 gov.tr. 7dvRtR4YKR1QynhSxLxb35dZCC89wfTP ARMfoxV5psgbo/At3+URZJGGVGbra0Rs BwLdoag10T19aETepUNEUQ==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK261261261261261261261261261261304304
Response time (ms)OK18318447118546918322514914518032

Responses for gov.tr/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK1972092911987601972331711701962727

Responses for cme7vtigak.gov.tr/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK767767767767767767767767767767810810
Response time (ms)OK1852092881982352092351601701982829

Responses for gov.tr/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK2092102992092352092101611691983635

Responses for gov.tr/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr3600SOA
ns42.nic.tr. hostmaster.nic.tr. 1695233697 21600 3600 57600 3600
OKYYYYYYYYYYYY
3600RRSIG
SOA 13 2 3600 20231005124437 20230920171505 16991 gov.tr. hHPgkytuyyhXa8673d832N6SMm7X8XiR vZx9ptoc8irFS+7Wl1ETeIaRHTn/znHl vo6R2YPR08armOIE4cABtQ==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK415415415415415415415415415415458458
Response time (ms)OK2102113042104612022111651682024343

Responses for gov.tr/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr3600NSEC3PARAM
1 0 5 a1939cd0accbfba9
OKYYYYYYYYYYYY
3600RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 3600 20231003035048 20230918051157 16991 gov.tr. UY3g30C7Rf2pDfCECmsRsnL7NyM2biPs u0SS8ddpKDoTkkp4Efh8VqPubFmWUdQK JuNqFZBF6K24C9Y5uPjgdw==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK388388388388388388388388388388431431
Response time (ms)OK2002103492104092102341631692004140