View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

gov.tr

DNS Server Responses

Responses for gov.tr/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns34.nic.tr. (31.145.139.99)ns35.nic.tr. (31.145.139.119)ns41.nic.tr. (185.7.0.2)ns42.nic.tr. (185.7.0.3)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)ns71.nic.tr. (185.67.32.53)ns72.nic.tr. (40.68.114.66)ns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)
gov.tr3600DS
53560 13 2 629e03e0cd133f7b113efcbeceb2fbb32127efa6b0e02f72669fb008a41cec1f
OKYYYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 13 2 3600 20230717084920 20230702051355 60928 tr. lZiG+SXEqHfZBjfaxNeEey/xv/tWUpE7 YUEFNeASDbFjjJX0obyhWtyZzpjURGoK d0liURF5lrNT1hlJRoTFEw==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK181181181181181222222181181181
Response time (ms)OK1972082262262081817208154167

Responses for gov.tr/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr43200DNSKEY
256 3 13 zCU+UnTS6iuywbBlorArheAgg1H67B/0 jVdDfVGJPDs8ePmIhXbfUGrXzuIdAyAP 58/WbyXBI7XnSKIArGjRkA== ; key tag = 40027
257 3 13 eCWZeTxE+IfwwTFhhmdv/4FwdiPAs4Jb wby0fDJ+RKDCkQILqDuWai3vScEZTIxy c9OJFgh8OqhnUd5Z8E2vgA== ; key tag = 53560
OKYYYYYYYYYYYY
43200RRSIG
DNSKEY 13 2 43200 20230714201300 20230630021356 53560 gov.tr. 1IvuheqxFNNPNiseTEXvH5iVhP1wtE8f sxy/4E0pAz/6ybqbDXWMJWDyDkFvmdBr kqNNikXszDslvrog7wlFpQ==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK297297297297297297297297297297338338
Response time (ms)OK2092292072082082082081541631812626

Responses for gov.tr/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr43200NS
lns34.nic.tr.
lns35.nic.tr.
lns41.nic.tr.
lns42.nic.tr.
lns71.nic.tr.
lns72.nic.tr.
OKYYYYYYYYYYYY
43200RRSIG
NS 13 2 43200 20230720002550 20230705101919 40027 gov.tr. 0PenUpYcZJpDxzXr9FUCj0C2j8eb3HsF 3heDMFS7fsYlEFLJPsFmGT1a+rv4SIs8 J1NeIvOSvsyRrqL5RPJw7A==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK261261261261261261261261261261304304
Response time (ms)OK19620318618120217818114314618633

Responses for gov.tr/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK2072292071952292072071551642072524

Responses for gov.tr/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK19220218718020117918014114518432

Responses for gov.tr/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK2062272261952271942061641632072121

Responses for gov.tr/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr43200NS
lns34.nic.tr.
lns35.nic.tr.
lns41.nic.tr.
lns42.nic.tr.
lns71.nic.tr.
lns72.nic.tr.
OKYYYYYYYYYYYY
43200RRSIG
NS 13 2 43200 20230720002550 20230705101919 40027 gov.tr. 0PenUpYcZJpDxzXr9FUCj0C2j8eb3HsF 3heDMFS7fsYlEFLJPsFmGT1a+rv4SIs8 J1NeIvOSvsyRrqL5RPJw7A==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK261261261261261261261261261261304304
Response time (ms)OK19620318618120217818114314618633

Responses for gov.tr/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK2062282271942272062061641642062122

Responses for gov.tr/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK383383383383383383383383383383426426
Response time (ms)OK2292292291952081952091541631952727

Responses for 4n70orv5pw.gov.tr/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK767767767767767767767767767767810810
Response time (ms)OK2302312292092302082091641631803028

Responses for gov.tr/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr3600SOA
ns42.nic.tr. hostmaster.nic.tr. 1688753647 21600 3600 57600 3600
OKYYYYYYYYYYYY
3600RRSIG
SOA 13 2 3600 20230722085352 20230707171415 40027 gov.tr. FoucbX1+beWZDPN9HFkKooSYPDIxI7ub Dr3oF5B6EgjmRT8g4YCLC6PkOahke7qb R7OF75Fw9sm3lC2xJ7egvA==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK415415415415415415415415415415458458
Response time (ms)OK2122312312112102102111641642103331

Responses for gov.tr/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
lns34.nic.tr. (31.145.139.99)lns35.nic.tr. (31.145.139.119)lns41.nic.tr. (185.7.0.2)lns41.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::41)lns42.nic.tr. (185.7.0.3)lns42.nic.tr. (2001:a98:10:eeee::42)lns71.nic.tr. (185.67.32.53)lns72.nic.tr. (40.68.114.66)lns72.nic.tr. (2603:1020:201:10::111)ns31.nic.tr. (31.210.155.2)ns61.nic.tr. (206.51.254.1)ns61.nic.tr. (2620:171:804:ad2::1)
gov.tr3600NSEC3PARAM
1 0 5 a1939cd0accbfba9
OKYYYYYYYYYYYY
3600RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 3600 20230722193900 20230707081433 40027 gov.tr. 1GOGY0RY/tpR4mb/spNkH6GoBbzzELdr j+1hWaiLtJdYN4dPh+6yfR2n59I6OwBs 3IgmVV00H0v+wLrzRpkcKA==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK388388388388388388388388388388431431
Response time (ms)OK1942312122122311942121641641813635