View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

go6.si

DNS Server Responses

Responses for go6.si/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
b.dns.si. (194.249.4.44)b.dns.si. (2001:1470:8000:53::44)f.dns.si. (194.146.106.62)f.dns.si. (2001:67c:1010:15::53)g.dns.si. (194.0.1.20)g.dns.si. (2001:678:4::14)h.dns.si. (204.61.216.54)h.dns.si. (2001:500:14:6054:ad::1)i.dns.si. (194.0.25.22)i.dns.si. (2001:678:20::22)k.dns.si. (185.159.197.11)k.dns.si. (2620:10a:80aa::11)l.dns.si. (185.159.198.11)l.dns.si. (2620:10a:80ab::11)
go6.si7200DS
64406 13 1 3f532ce2572cef103ec6a48ee22f841c799001d2
64406 13 2 ce972a1e9addd86ee173d3a7535dd47a7fa28d0a5c763305b1733676ed52163f
OKYYYYYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DS 8 2 7200 20211012043152 20210927065418 23691 si. UCtvGDUNiZJVLoO0qGlVhHuHkhEKu0GT IMunQfTv2KTAhvqazfOUc+L198LlUHq9 UyFKQdLdA14IaFVG0EOwWrhCPPg1T6bU cVGU53piSrxCH4SCGJlk/MaGCTnTmkM+ PkFqQWURtXIX5WpINlLRNWUhKL/lChzu 9Rh161Ybyj0Yz+oI4qtgdVAodGlYN7kX izayDnKa1+JRB9oAjG1qTfIXqzxjvfCr rh/5elngNIBZdeg6KakSTK/i0iBJ/ACS o6g0DKE+EER0xgUX2N71QzIkjiGH+7pd qSPSS4ff4B2uz0SMajdw6TwnaoTVyp8i nzk17htFs0eyFsVViFFkDg==
VALIDYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK437437447447409409450450425431417417417417
Response time (ms)OK1791788714669762613716143029

Responses for go6.si/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si172800DNSKEY
257 3 13 05nZz+hi5S6fmQcgAc7zsJEeGR8HTaIx bFvxznnfh7kOqHKfSGIDER3zrd1I6mfx tzZm8YYJhJ8yET77ePvQlA== ; key tag = 64406
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
DNSKEY 13 2 172800 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. xWU9mKzdTifG+YwNno82XV9imQD8jzx7 SXdy16ubRdUyJ8wjQqYgHTa1g1m/fbP2 /UMmfvKZH1MPxW27TnKJdw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK236236236236241241217217
Response time (ms)OK155155147155215178178178

Responses for go6.si/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600NS
ns1.steffann.nl.
ns2.steffann.eu.
nsec1.go6lab.si.
nsec2.go6lab.si.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. y45q5ikR/vbT0M82eJAsQBOnOqsXBxKa jdHWoC6HZU3q8qgMifZiq/q+elkiGJ0q SqbJhtEiCRZKk9pmWjwhsg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK261261261261266266242242
Response time (ms)OK141142143139165164161158

Responses for k87nqzrsui.go6.si/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK764764764764769769745745
Response time (ms)OK147154153176217215176175

Responses for go6.si/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600TXT
"google-site-verification=2-uVj3hhQbWDCaRftAkc7j6EvEQh2Q1ciU8l1muPM6w"
"v=spf1 mx a ip4:91.239.96.61/32 ip4:91.239.96.23/32 ip6:2001:67c:27e4:0:0:0:0:61/128 ip6:2001:67c:27e4:0:0:0:0:23/128 -all"
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. d1yGrHcJRIBV3Oer8mPz5C5vdkjojQcG FnClF9SseO7bsLg8lRfxu5tFJXxSI5L+ /lRp5z2V6X8V2y1ySxIDdA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/5/13/5/1
Response size (bytes)OK372372372372377377560560
Response time (ms)OK161160162200199197200198

Responses for go6.si/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600NS
ns1.steffann.nl.
ns2.steffann.eu.
nsec1.go6lab.si.
nsec2.go6lab.si.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. y45q5ikR/vbT0M82eJAsQBOnOqsXBxKa jdHWoC6HZU3q8qgMifZiq/q+elkiGJ0q SqbJhtEiCRZKk9pmWjwhsg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK261261261261266266242242
Response time (ms)OK141142143139165164161158

Responses for go6.si/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600A
91.239.96.52
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. ghvFyrDh7pYVlwJxKXnhpTwOTXN1m8gX Zo9aMidTwNzm97EYdMlh18KZUfRdSDRU fxXpWJPg/XIErmbCooAdgw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK172172172172177177360360
Response time (ms)OK141139141140161160161158

Responses for go6.si/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si172800NSEC3PARAM
1 0 1 ab
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 172800 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. +hcsuJ86z5ZdiZL45TaB4CrHsAa8jk3W pfhzv3blhoMwZrl7wZtCYJxhgnwEW7qD 0kRaNMeHDtX0xUs72z+qkQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK174174174174179179362362
Response time (ms)OK155184157157213182184182

Responses for go6.si/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600AAAA
2001:67c:27e4::52
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
AAAA 13 2 3600 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. aTufyf4IkKTxPuU54kzl3H7UTdbqSvC4 oFTrj1ntIFDeuGhwOy7NBEM0x3E6rDdH jv6gXeoxwA23tgtw1vtLFw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK184184184184189189372372
Response time (ms)OK190159159191190188190188

Responses for go6.si/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si8640SOA
nsec1.go6lab.si. root.go6.si. 2021100108 86400 7200 3600000 172800
OKYYYYYYYY
8640RRSIG
SOA 13 2 8640 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. WCW9Qh926tx8h7y+SGeRrzS2Wqze0VnE guoeNsBYO+LMRjdFMZE600hD1Q0361vY vUopO8r8Xr0Kk9X4nvQk0A==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK210210210210215215385385
Response time (ms)OK146196146197212196196196

Responses for go6.si/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK397397397397402402378378
Response time (ms)OK204163164204203200203202

Responses for go6.si/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600MX
10 mailgate.go6lab.si.
20 mx.go6lab.si.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20211021000000 20210930000000 64406 go6.si. 8QPkKSrjxXs4UFKV9XVmSsy5m06sfvvC +e8emLJOt4+xm3rLQN1W5wG1Co2iZ4bY v4EV0LXqC7GA/IDLHoRFAw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/5/13/5/1
Response size (bytes)OK207207207207212212388388
Response time (ms)OK164164165206205204206204