View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

go6.si

DNS Server Responses

Responses for go6.si/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
b.dns.si. (194.249.4.44)b.dns.si. (2001:1470:8000:53::44)f.dns.si. (194.146.106.62)f.dns.si. (2001:67c:1010:15::53)g.dns.si. (194.0.1.20)g.dns.si. (2001:678:4::14)h.dns.si. (204.61.216.54)h.dns.si. (2001:500:14:6054:ad::1)i.dns.si. (194.0.25.22)i.dns.si. (2001:678:20::22)k.dns.si. (185.159.197.11)k.dns.si. (2620:10a:80aa::11)l.dns.si. (185.159.198.11)l.dns.si. (2620:10a:80ab::11)
go6.si7200DS
64406 13 1 3f532ce2572cef103ec6a48ee22f841c799001d2
64406 13 2 ce972a1e9addd86ee173d3a7535dd47a7fa28d0a5c763305b1733676ed52163f
OKYYYYYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DS 8 2 7200 20211012043152 20210927065418 23691 si. UCtvGDUNiZJVLoO0qGlVhHuHkhEKu0GT IMunQfTv2KTAhvqazfOUc+L198LlUHq9 UyFKQdLdA14IaFVG0EOwWrhCPPg1T6bU cVGU53piSrxCH4SCGJlk/MaGCTnTmkM+ PkFqQWURtXIX5WpINlLRNWUhKL/lChzu 9Rh161Ybyj0Yz+oI4qtgdVAodGlYN7kX izayDnKa1+JRB9oAjG1qTfIXqzxjvfCr rh/5elngNIBZdeg6KakSTK/i0iBJ/ACS o6g0DKE+EER0xgUX2N71QzIkjiGH+7pd qSPSS4ff4B2uz0SMajdw6TwnaoTVyp8i nzk17htFs0eyFsVViFFkDg==
VALIDYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK437437447447409409450450431431417417417417
Response time (ms)OK210209393917510138384716547456160

Responses for go6.si/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si172800DNSKEY
257 3 13 05nZz+hi5S6fmQcgAc7zsJEeGR8HTaIx bFvxznnfh7kOqHKfSGIDER3zrd1I6mfx tzZm8YYJhJ8yET77ePvQlA== ; key tag = 64406
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
DNSKEY 13 2 172800 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. plE3RcR2GczSoOcVgJa9U3jwVcYG1gO5 34LYahvUKm3ZohlG5XtUXwfoO0JycHBe +7ohmVWOJnjI+vKW1y8h0w==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK236236236236241241217217
Response time (ms)OK181180181209255209209209

Responses for go6.si/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600NS
ns1.steffann.nl.
ns2.steffann.eu.
nsec1.go6lab.si.
nsec2.go6lab.si.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. mDW9P+2ZdC98yIe09sNeQJv5djaOlUZ+ i9LpaxN1Z4kvCKnd9uEj23RNhBo6bi6M pDen4FdfssZL0S2IEA8Skg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK261261261261266266242242
Response time (ms)OK140143138144165163162160

Responses for go6.si/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600TXT
"google-site-verification=2-uVj3hhQbWDCaRftAkc7j6EvEQh2Q1ciU8l1muPM6w"
"v=spf1 mx a ip4:91.239.96.61/32 ip4:91.239.96.23/32 ip6:2001:67c:27e4:0:0:0:0:61/128 ip6:2001:67c:27e4:0:0:0:0:23/128 -all"
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. iU4m3GBudzgLh9wZZabbgDw9zVxhwhq9 YHXZnhlbg2RkN2+zeDw/Rs9iSFH4IbBf D6RR5PWTkAAsb++7CVbb8g==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/5/13/5/1
Response size (bytes)OK372372372372377377560560
Response time (ms)OK191190191241252238239239

Responses for go6.si/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600NS
ns1.steffann.nl.
ns2.steffann.eu.
nsec1.go6lab.si.
nsec2.go6lab.si.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. mDW9P+2ZdC98yIe09sNeQJv5djaOlUZ+ i9LpaxN1Z4kvCKnd9uEj23RNhBo6bi6M pDen4FdfssZL0S2IEA8Skg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK261261261261266266242242
Response time (ms)OK140143138144165163162160

Responses for go6.si/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600A
91.239.96.52
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. 3rLONJcmgVRd1UsMt5J/Zu+MAb4SWtNV bIVsxYYbcf2PszdtxeHQLO9KFEaVoWri OIttQgWd3w59Xo2xe/eO7Q==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK172172172172177177360360
Response time (ms)OK137140139141165162162159

Responses for go6.si/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si172800NSEC3PARAM
1 0 1 ab
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 172800 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. +0b51daVlrgbc1go+F+3FtmxXjysmSXs 0ozn8vMjSsCx9ms3MWo1fJu7mQLSehmj LMZmvJi2VuLsf/4+RSXdng==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK174174174174179179362362
Response time (ms)OK181181182216251213216214

Responses for go6.si/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600AAAA
2001:67c:27e4::52
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
AAAA 13 2 3600 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. gk5O2gbJgksS8ZQUF17m0dyBhlCm9QLx AF38Hx0WdM0zBPG3R1eGwSu+1iKdTGyY qyCoQfTfJxk6mba5PTkthg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK184184184184189189372372
Response time (ms)OK185225186226250222225223

Responses for go6.si/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si8640SOA
nsec1.go6lab.si. root.go6.si. 2021100101 86400 7200 3600000 172800
OKYYYYYYYY
8640RRSIG
SOA 13 2 8640 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. LotqpEQi13wN/CIr8r8vHjtiBm6Voibc Z3zIBp3bELafLTJeW4VdJYKNwDBMwQ9b RZ9cqKbPPNSSa72twEcSOQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK210210210210215215385385
Response time (ms)OK189189189232232231232232

Responses for ig3v9qpte2.go6.si/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK772772772772777777753753
Response time (ms)OK171190235238252250233233

Responses for go6.si/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK397397397397402402378378
Response time (ms)OK163214164214225253214242

Responses for go6.si/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (136.144.204.85)ns2.steffann.eu. (2a01:7c8:d000:43e::1)ns1.steffann.nl. (185.54.92.21)ns1.steffann.nl. (2a00:8642:1000:1::21)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
go6.si3600MX
10 mailgate.go6lab.si.
20 mx.go6lab.si.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20211014000000 20210923000000 64406 go6.si. bqw2iqGZns+pOfQXKXaLpq2icRcQlmiw YhTBPQTgQgTtYi61+Ep31XclauzfCykO V8/jc3n8Yov2dfvLJNEUTA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/5/13/5/1
Response size (bytes)OK207207207207212212388388
Response time (ms)OK166165166215224214215215