View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

zabbix.hydrogenx.tk

DNS Server Responses

Responses for hydrogenx.tk/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.tk. (194.0.38.1)a.ns.tk. (2001:678:50::1)b.ns.tk. (194.0.39.1)b.ns.tk. (2001:678:54::1)c.ns.tk. (194.0.40.1)c.ns.tk. (2001:678:58::1)d.ns.tk. (194.0.41.1)d.ns.tk. (2001:678:5c::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK108108140140108108108108
Response time (ms)OK118191214196215197215189

Responses for hydrogenx.tk/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chloe.ns.cloudflare.com. (108.162.192.85)chloe.ns.cloudflare.com. (172.64.32.85)chloe.ns.cloudflare.com. (173.245.58.85)chloe.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a55)chloe.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c055)chloe.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2055)johnathan.ns.cloudflare.com. (108.162.195.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (162.159.44.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (172.64.35.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2c2c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c32c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:232c)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK113113113114114113114115114114114115
Response time (ms)OK74101767574747610173787672

Responses for hydrogenx.tk/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chloe.ns.cloudflare.com. (108.162.192.85)chloe.ns.cloudflare.com. (172.64.32.85)chloe.ns.cloudflare.com. (173.245.58.85)chloe.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a55)chloe.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c055)chloe.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2055)johnathan.ns.cloudflare.com. (108.162.195.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (162.159.44.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (172.64.35.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2c2c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c32c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:232c)
hydrogenx.tk86400NS
chloe.ns.cloudflare.com.
johnathan.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK113113111112111111113113112112111111
Response time (ms)OK6108436101251087

Responses for zabbix.hydrogenx.tk/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chloe.ns.cloudflare.com. (108.162.192.85)chloe.ns.cloudflare.com. (172.64.32.85)chloe.ns.cloudflare.com. (173.245.58.85)chloe.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a55)chloe.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c055)chloe.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2055)johnathan.ns.cloudflare.com. (108.162.195.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (162.159.44.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (172.64.35.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2c2c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c32c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:232c)
zabbix.hydrogenx.tk300AAAA
2606:4700:3031::ac43:a6c1
2606:4700:3036::6815:5309
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK113115113114114113113114114113113113
Response time (ms)OK514887258181517167

Responses for zabbix.hydrogenx.tk/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chloe.ns.cloudflare.com. (108.162.192.85)chloe.ns.cloudflare.com. (172.64.32.85)chloe.ns.cloudflare.com. (173.245.58.85)chloe.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a55)chloe.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c055)chloe.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2055)johnathan.ns.cloudflare.com. (108.162.195.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (162.159.44.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (172.64.35.44)johnathan.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2c2c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c32c)johnathan.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:232c)
zabbix.hydrogenx.tk300A
104.21.83.9
172.67.166.193
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK909189908990899190909089
Response time (ms)OK5201311241012221921119