View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

ripe.net

DNS Server Responses

Responses for ripe.net/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gtld-servers.net. (192.5.6.30)a.gtld-servers.net. (2001:503:a83e::2:30)b.gtld-servers.net. (192.33.14.30)b.gtld-servers.net. (2001:503:231d::2:30)c.gtld-servers.net. (192.26.92.30)c.gtld-servers.net. (2001:503:83eb::30)d.gtld-servers.net. (192.31.80.30)d.gtld-servers.net. (2001:500:856e::30)e.gtld-servers.net. (192.12.94.30)e.gtld-servers.net. (2001:502:1ca1::30)f.gtld-servers.net. (192.35.51.30)f.gtld-servers.net. (2001:503:d414::30)g.gtld-servers.net. (192.42.93.30)g.gtld-servers.net. (2001:503:eea3::30)h.gtld-servers.net. (192.54.112.30)h.gtld-servers.net. (2001:502:8cc::30)i.gtld-servers.net. (192.43.172.30)i.gtld-servers.net. (2001:503:39c1::30)j.gtld-servers.net. (192.48.79.30)j.gtld-servers.net. (2001:502:7094::30)k.gtld-servers.net. (192.52.178.30)k.gtld-servers.net. (2001:503:d2d::30)l.gtld-servers.net. (192.41.162.30)l.gtld-servers.net. (2001:500:d937::30)m.gtld-servers.net. (192.55.83.30)m.gtld-servers.net. (2001:501:b1f9::30)
ripe.net86400DS
10186 13 2 bc15c85e16fe7c651eaafcee3b1f1c956217a5b70a536bfef38c24a9ab7b9a3f
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 13 2 86400 20231208090155 20231201075155 44222 net. anPGJwMM9bREYX14LIhH4u3o1KsTeUPT OsmoY1Y8SVSa2UsXqVktJwgK0EHVv4hJ qk40fChB1/yablu2yJZlmg==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/272/14/27
Response size (bytes)OK10891089109110911089108910891089108910891092109210921092109210921092109210891089108910891089108910891089
Response time (ms)OK13621311315217512122911312818429230733832230729233033695200162198167105221152

Responses for ripe.net/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net3600DNSKEY
257 3 13 n7wIV5xxnxZYC4vjU5DL3/QZSbcns1NA XlQsX8ldRYqm8IBfWDxlvwM+l009KAol TzpI0fnHIeQvmSDYoHd+mw== ; key tag = 10186
OKYYYYYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 2 3600 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. KHhFyXEHCooF55+v6JVoVwk1MpKHRwwq ukqFu8QB0bljzEXInkqd+8cgxWSidz+Z q2jin0VTjOJMLB6Kh3VjKA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK262262270270249249267267252252
Response time (ms)OK210210353210353353353352352353

Responses for ripe.net/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net86400NS
ns3.lacnic.net.
ns3.afrinic.net.
ns4.apnic.net.
manus.authdns.ripe.net.
rirns.arin.net.
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. vAuCfC9C88nRqVOD78Zxv0s/1jno1sex 04SeB+sttaTsA5BkBZiTzKbeHkVQMJ8p x8CmAPNuZEr9F8tov9q1tg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/5
Response size (bytes)OK582582590590569569587587557552
Response time (ms)OK51135212767169174127131

Responses for o5gc2wu41x.ripe.net/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK556556564564543543561561538546
Response time (ms)OK737428697286290291285284289

Responses for ripe.net/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net300AAAA
2001:67c:2e8:22::c100:68b
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
AAAA 13 2 300 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. 29BSdPYeEjFwixbsU+zw+8V86dG5RThM P2T1C6qfNjMA4juZwh+E7HXusYvRyLhi 7dC7fgB4eR+f+nKOrHkh6A==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/6/52/6/52/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK714714218218197197215215200200
Response time (ms)OK5048333213332334335332331334

Responses for ripe.net/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net3600SOA
manus.authdns.ripe.net. dns.ripe.net. 1701724530 3600 600 864000 3600
OKYYYYYYYYYY
3600RRSIG
SOA 13 2 3600 20231218211530 20231204194530 10186 ripe.net. 8c7TKKSVH7+wiDLzmKJ3pPkavha+UY+4 K7gsm7+Y9hZrloBIzbYpTz8xcGMnQE+h 4Et8iLl7xC56n29ZMeUKrg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/6/52/6/52/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK698698224224203203221221234226
Response time (ms)OK201199358357357359382388358359

Responses for ripe.net/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401409409388388406406383383
Response time (ms)OK5958344213343346347342341345

Responses for ripe.net/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net300TXT
"MS=ms67751268"
"c36nlg98h32mxgwrbtz64y39018my6nd"
"ZOOM_verify_dPvgSmAFSuKoW25ykWqtfw"
"sendinblue-site-verification=2659830"
"apple-domain-verification=hv6DqD0eixJVkv6U"
"Sendinblue-code:d850df5c8b2bd24ad6e9574a894923c8"
"onetrust-domain-verification=5b56bd2f7a8e49c08ac2ada053e80797"
"google-site-verification=8brVsJvMeSvFzAIgUz-1bsBnkYURhzGe5DypAEmTPcI"
"google-site-verification=Mjh2VRqOuHsP4hbQDoA_flEskh-6S-YlFNrqGWayXAg"
"atlassian-domain-verification=gald0QJawuRiDwOWptmExBQ/fIHLfDUHAKzhiRiJXTDHEGHWb0v0SpyLCKuVLPzU"
"v=spf1 ip4:193.0.19.0/24 ip6:2001:67c:2e8:11::/64 include:mail.zendesk.com include:spf.afas.online include:spf.sendinblue.com include:smtp.hroffice.eu include:_spf.google.com ~all"
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
TXT 13 2 300 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. X5d9QdTVFsYlefQfJK5P8Un6mtmBfP/g wqIFlBtVRG97x4tRU53oqGVOlUfUkj2Q jY2AFaeXA3C9xo2PCDdhCw==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK12/6/512/6/512/0/112/0/112/0/112/0/112/0/112/0/112/0/112/0/1
Response size (bytes)OK150415041008100898798710051005990990
Response time (ms)OK220216354214351358358350348356

Responses for ripe.net/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net300MX
10 mail-mx-1.ripe.net.
10 mail-mx-2.ripe.net.
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
MX 13 2 300 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. 0FmIRSjKN/EgNaU7FjZv88kWgaHM/vCO 7Fp4GvRSnQkZHJoFxG/7PwhgXf9p0CKu HTv0kCWMV2zK8abHEudt5w==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/6
Response size (bytes)OK234234242242221221239239224416
Response time (ms)OK205204337203337339340336335338

Responses for ripe.net/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net86400NS
ns3.lacnic.net.
ns3.afrinic.net.
ns4.apnic.net.
manus.authdns.ripe.net.
rirns.arin.net.
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. vAuCfC9C88nRqVOD78Zxv0s/1jno1sex 04SeB+sttaTsA5BkBZiTzKbeHkVQMJ8p x8CmAPNuZEr9F8tov9q1tg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/56/0/5
Response size (bytes)OK582582590590569569587587557552
Response time (ms)OK51135212767169174127131

Responses for ripe.net/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401409409388388406406391383
Response time (ms)OK207206344205342346347342341345

Responses for ripe.net/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns3.afrinic.net. (204.61.216.100)ns3.afrinic.net. (2001:500:14:6100:ad::1)ns4.apnic.net. (2001:dd8:12::53)ns4.apnic.net. (202.12.31.53)rirns.arin.net. (199.253.249.53)rirns.arin.net. (2620:38:2000::53)ns3.lacnic.net. (200.3.13.14)ns3.lacnic.net. (2001:13c7:7002:3000::14)manus.authdns.ripe.net. (193.0.9.7)manus.authdns.ripe.net. (2001:67c:e0::7)
ripe.net300A
193.0.6.139
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
A 13 2 300 20231213120416 20231129103416 10186 ripe.net. UuXGk7s8ZKSldtcxNwkfaihhoae3YUkL cZoiv57qujeo+tcQGspROJJX/mBlN5vs 8B9yOp63fyWGezyZ3F72oA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/6/52/6/52/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK702702206206185185203203188188
Response time (ms)OK16140212567169174128129