View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

prosperafrica.gov

DNS Server Responses

Responses for gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.root-servers.net. (198.41.0.4)a.root-servers.net. (2001:503:ba3e::2:30)B.ROOT-SERVERS.NET. (192.228.79.201)b.root-servers.net. (199.9.14.201)b.root-servers.net. (2001:500:200::b)c.root-servers.net. (192.33.4.12)c.root-servers.net. (2001:500:2::c)d.root-servers.net. (199.7.91.13)d.root-servers.net. (2001:500:2d::d)e.root-servers.net. (192.203.230.10)e.root-servers.net. (2001:500:a8::e)f.root-servers.net. (192.5.5.241)f.root-servers.net. (2001:500:2f::f)g.root-servers.net. (192.112.36.4)g.root-servers.net. (2001:500:12::d0d)h.root-servers.net. (198.97.190.53)h.root-servers.net. (2001:500:1::53)i.root-servers.net. (192.36.148.17)i.root-servers.net. (2001:7fe::53)j.root-servers.net. (192.58.128.30)j.root-servers.net. (2001:503:c27::2:30)k.root-servers.net. (193.0.14.129)k.root-servers.net. (2001:7fd::1)l.root-servers.net. (199.7.83.42)l.root-servers.net. (2001:500:9f::42)m.root-servers.net. (2001:dc3::35)m.root-servers.net. (202.12.27.33)
gov86400DS
7698 8 2 6bc949e638442ead0bdaf0935763c8d003760384ff15ebbd5ce86bb5559561f0
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 1 86400 20210521170000 20210508160000 14631 . USf6fpZSgdawoCI9r5fKcZAjrTMkXNRp LiahLKh1or6tc2aDxyF3XQv1m0c1gSvh ZYJRdu8Ua0hJ4s7CntA/WZbN8Vg1C57X pQR/+P09KmhgOGd2GGc1jUw3WTlCEAoF Nnin1s60l9XmpD7viJNhVFBU8kUQOlsN IUqv15R9C+q1bf8UoNox5dG+O/89vVr5 DwSwGmrzbujzeJfboKYuN2SF8oYCdkh5 Da+eJXVbUVDt+28v0cnkzz2XnEMmzUT1 ghc2xdvg7K8OkPOJq7GyljD/EiakYreY mrWWiS3aKeZaCv81tNDt8nW7jC2ttx/j Pix7/ddmJzeQ/B1pChrYlQ==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK380367405405405423423397397412367396423409409397397405405367367392392380380378378
Response time (ms)OK4545616011416229306229261373739271291446459910088443329

Responses for gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gov86400DNSKEY
256 3 8 AwEAAbexj/PgN9RGQ1TokFnYjJ87/rMF IqE/rXjWtsmwzxteOcKIVCUJAAWg0pIZ Zer88omuCVrq+fAz0iBOgY48TRFWgyVF V9rm5esTGOEuCU6BTYj1Cb7zrpb/RayE w0yzVVZ0adT/AXbAsQhteTpVkgWK8K33 gxq4wY70AK5KWdDCyj4v9uR6TS0mgbGd g7RzFCi8xeZoYP2PY5XOhAHFon0= ; key tag = 48498
257 3 8 AQO8daaz7B+yshOfL60rytKd9aOSujgp onEw3fwBMEC3/+e9XzHw2k+VKnbJTZ+Q aVtpfUd1q9HKZIv/ck83Gl5TjYKE5jtU Z2kpEDZfVNGv6yx0smtWAXv1nCJS9ohn yOTd397eMojGDHqkEC+uojEScZheEkMx zgCZwDAs+/CSU7mSuHtCRZn19xlZUd5G v7yDQ3mbOUwuy30oSk0z1Q5UUPpoihOu gIZHFX6Jk7NLiW2wlqfq9qhV4zj7TiBi JY0mCc4zHN8/aq2VKDHp2Na7mWzvKyTy +SYQkBQ/08LbPwj9YMc+uCzKL6sU/ObH v17EFhD8aPDftTHZvV9L+OZr ; key tag = 7698
OKYYYYYYYY
86400RRSIG
DNSKEY 8 1 86400 20210514190254 20210429185754 7698 gov. Gjtkc90k9Q0tcNeifsh0fyuZiLhwacuT GZaSlN1kFk1ofsAdMYZtbDZekF1tj+LN 2qKHBnGkK3TyYOlJ9H8HkbsGjD7ZD8YV 3fRLuImF8vfJSMJdLqcYjHwSuf55ew4/ h9Tj2iIGgFYU0VxDWpZolaJktDnzDDvP KkjvFlIy46KNYp2wl6/X7LyWoHREmXyK HIetqTBdqLJpjQzDJhB6GMhh86vAbA3l o1+buygUJJ0OYqUI+uE+SHI42Z47huc6 sf/h+M0HRZ5Po8plUJJlseKiCqV2QVuS oF5Z+3BD2y1wV2hnFEGTYY/ax8Dbn2XW gg68dkqbK037EiW67vWdzA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK790790790790790790790790
Response time (ms)OK4241323252523232

Responses for gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gov172800NS
a.gov-servers.net.
b.gov-servers.net.
c.gov-servers.net.
d.gov-servers.net.
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
NS 8 1 172800 20210515211009 20210508211009 48498 gov. gpY71p0ihqY/SHYzfPhsEyhSSeCR0kRJ w33bGjC4JP6hxX5UtuIQDBOVKo4rQxXk X5xuYAoxyWKvGe+KsVOdVse99tN6wzB5 nR95Hz15ffEsXqnmBL/phn7C9b5Hyalx E+6dfXjJJLSZbGxwAkuXn5wo7bq7i5TJ Wdeo/miQk64iZ6iuB8S8kWbUwmLyj6gZ HQE/HaHQyVqFkWsIHwMM0A==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK319319319319319319319319
Response time (ms)OK111035434145

Responses for prosperafrica.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK11651165116511651165116511651165
Response time (ms)OK121163444255