View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

powerdns.club

DNS Server Responses

Responses for club/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.root-servers.net. (198.41.0.4)a.root-servers.net. (2001:503:ba3e::2:30)B.ROOT-SERVERS.NET. (192.228.79.201)b.root-servers.net. (199.9.14.201)b.root-servers.net. (2001:500:200::b)c.root-servers.net. (192.33.4.12)c.root-servers.net. (2001:500:2::c)d.root-servers.net. (199.7.91.13)d.root-servers.net. (2001:500:2d::d)e.root-servers.net. (192.203.230.10)e.root-servers.net. (2001:500:a8::e)f.root-servers.net. (192.5.5.241)f.root-servers.net. (2001:500:2f::f)g.root-servers.net. (192.112.36.4)g.root-servers.net. (2001:500:12::d0d)h.root-servers.net. (198.97.190.53)h.root-servers.net. (2001:500:1::53)i.root-servers.net. (192.36.148.17)i.root-servers.net. (2001:7fe::53)j.root-servers.net. (192.58.128.30)j.root-servers.net. (2001:503:c27::2:30)k.root-servers.net. (193.0.14.129)k.root-servers.net. (2001:7fd::1)l.root-servers.net. (199.7.83.42)l.root-servers.net. (2001:500:9f::42)m.root-servers.net. (202.12.27.33)m.root-servers.net. (2001:dc3::35)
club86400DS
29815 8 1 7f2b8e1d8b715bb382111a84f4552a599462017a
29815 8 2 3b67f899b57454e924dd1efae729b8741d61ba9bc8d76cd888919e5c0950ca23
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 1 86400 20211020050000 20211007040000 14748 . AQaz5Kne3pWNMUOyrCJ67y3q8mN0fe2c ukuTY0oiyMJNi/OuL7eGxqiq3RlfRL+Y 9+50jOkEdw6170xKqeU/XAdyYRI9R6xQ YTCZE2y+YSnHW81kPGrFVb4N8RfmD8/A X0RckRMzu4DqokMXnfYd2WFGqrNJtvWM GxDkdkxUPfJv0jHHBzV0s1YyS/UuFC9j oaYGeZ8L81HVeQV0aZn7pz3+u794OQgf 0SpqbiiSuYJDGXvldA7ZkXA9Nd+pQAzd +DjJK8F4b68cuNrlmS3W923DiVUqFfPX Xqx03pNuUfJPp7XAZNGsGrfrMEQSSl0L I01ct7FM2YilJkUxfF+thg==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK404404442442442460460434434449421433460446446434434442442404404429429417417415415
Response time (ms)OK282860601736282833883234345459283628353331797766271933

Responses for club/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nic.club. (156.154.144.215)ns1.dns.nic.club. (2610:a1:1071::d7)ns2.dns.nic.club. (156.154.145.215)ns2.dns.nic.club. (2610:a1:1072::d7)ns3.dns.nic.club. (156.154.159.215)ns3.dns.nic.club. (2610:a1:1073::d7)ns4.dns.nic.club. (156.154.156.215)ns4.dns.nic.club. (2610:a1:1074::d7)ns5.dns.nic.club. (156.154.157.215)ns5.dns.nic.club. (2610:a1:1075::d7)ns6.dns.nic.club. (156.154.158.215)ns6.dns.nic.club. (2610:a1:1076::d7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/10/0/1
Response size (bytes)OK636263626365636263656362
Response time (ms)OK192391923919348193391934819438

Responses for club/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nic.club. (156.154.144.215)ns1.dns.nic.club. (2610:a1:1071::d7)ns2.dns.nic.club. (156.154.145.215)ns2.dns.nic.club. (2610:a1:1072::d7)ns3.dns.nic.club. (156.154.159.215)ns3.dns.nic.club. (2610:a1:1073::d7)ns4.dns.nic.club. (156.154.156.215)ns4.dns.nic.club. (2610:a1:1074::d7)ns5.dns.nic.club. (156.154.157.215)ns5.dns.nic.club. (2610:a1:1075::d7)ns6.dns.nic.club. (156.154.158.215)ns6.dns.nic.club. (2610:a1:1076::d7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/0
Response size (bytes)OK222222222222222222222222
Response time (ms)OK15821552156111572155111551

Responses for powerdns.club/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nic.club. (156.154.144.215)ns1.dns.nic.club. (2610:a1:1071::d7)ns2.dns.nic.club. (156.154.145.215)ns2.dns.nic.club. (2610:a1:1072::d7)ns3.dns.nic.club. (156.154.159.215)ns3.dns.nic.club. (2610:a1:1073::d7)ns4.dns.nic.club. (156.154.156.215)ns4.dns.nic.club. (2610:a1:1074::d7)ns5.dns.nic.club. (156.154.157.215)ns5.dns.nic.club. (2610:a1:1075::d7)ns6.dns.nic.club. (156.154.158.215)ns6.dns.nic.club. (2610:a1:1076::d7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/0
Response size (bytes)OK31313131313131313131
Response time (ms)OK21632219112192112182

Responses for powerdns.club/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nic.club. (156.154.144.215)ns1.dns.nic.club. (2610:a1:1071::d7)ns2.dns.nic.club. (156.154.145.215)ns2.dns.nic.club. (2610:a1:1072::d7)ns3.dns.nic.club. (156.154.159.215)ns3.dns.nic.club. (2610:a1:1073::d7)ns4.dns.nic.club. (156.154.156.215)ns4.dns.nic.club. (2610:a1:1074::d7)ns5.dns.nic.club. (156.154.157.215)ns5.dns.nic.club. (2610:a1:1075::d7)ns6.dns.nic.club. (156.154.158.215)ns6.dns.nic.club. (2610:a1:1076::d7)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/00/0/0
Response size (bytes)OK3131313131313131313131
Response time (ms)OK21822217112211220112182