View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

nagb.gov

DNS Server Responses

Responses for nagb.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
nagb.gov3600DS
40889 13 2 4cda61282a2e48d80578ac24517a5313b0962eaa988633e6371cc4e680434b15
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20221104174308 20221028174308 56278 gov. H+qHND8HGotxvfuUQqg81a6Sm7BJub3G HEtNrGidrvDRfzHZ6IjcfMJu2RhiWfMZ GsuNDwghdOvsPm4qslVecrXPaoipgIVA 04d7WZFz9aDSVUPFHlpsoQgvS9ql5vy5 qQ4wlB/OI72CgXm/RjlkHc1x1BxnXV8K zqsGEVJ+O3TmJTFu5Nlf4XWPNPZfVCok uhpukOHermDNMD4+bjbhdA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK293293293293293293293293
Response time (ms)OK131475232266

Responses for nagb.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov7200DNSKEY
256 3 13 SAGuna9+AqyXMinhQFLlF0UNakP5KcTT idk0BYdnOle7Ph+wd7MxHeBTRm+xFSkJ Dusy91cptopOsL/cPnVTEQ== ; key tag = 62603
256 3 13 jhl0mR2oQE94IghkdZKZJ734vNlAcM/u JgXaYMn3twd/ke4NKZjqTzkB3Fbv5tGZ i8a1k7LKtDmHTCtxkeRbWA== ; key tag = 41288
257 3 13 lKAcQ4yJHlufRSAgbTyfe/9k0g5dIPNr IrRki6rbu/jrOSNfoiuDleNtME69O/tk Jy0VDH90JwF6odsHJTwFZg== ; key tag = 40889
OKYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DNSKEY 13 2 7200 20221030232742 20221027222742 40889 nagb.gov. 3xbO+0rqNBZBCPlTx9bKfcMQeBkT4lkA zqQE6DyhZI07oQK3I4bQLC3AitlL4S3l 1x5Sv/5OYzp6y6GofQvuNQ==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK381381381381381381381381381381
Response time (ms)OK1361651371651377171137137138

Responses for nagb.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov600NS
a3-65.akam.net.
a6-64.akam.net.
a1-100.akam.net.
a10-67.akam.net.
a13-64.akam.net.
a28-65.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
NS 13 2 600 20221030232742 20221027222742 41288 nagb.gov. cifcRxd0ssoFJpxJppE/0yjJKpUKVqIP vfPVXCWfony+aG/7XKl8PcpZJOf/2GCh EF/gTsu0bUiCUOQ86rEypQ==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK273273273273273273273273273273
Response time (ms)OK731146875714649666063

Responses for nagb.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401401401401401401401401401
Response time (ms)OK149225149150149121125150149149

Responses for nagb.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov600SOA
a1-100.akam.net. hostmaster.NAgb.GoV. 2022102602 3600 600 604800 300
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
SOA 13 2 600 20221030232742 20221027222742 41288 nagb.gov. UJy+mx/CMzfwGwuQSmaDybgHM60hgkgj LhnyQDteszn8ICxy0H2njvWZkTZEoGC8 IezxvrDgCDYNHSeqxDlSwA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK199270186179179178177197184188

Responses for nagb.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov300NSEC3PARAM
1 0 1 fa1e102ce2e5c473
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 300 20221030232742 20221027222742 41288 nagb.gov. +7Q9/JCfKImA1fMv6nahdhZH4Cd7vOB7 SQwNHWcc+Gb5uMEWWm61g6oo4sU4Vhml RTPFvqkjkJ3MTLuDUPt2/A==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK166166166166166166166166166166
Response time (ms)OK160223159220159122122160159159

Responses for nagb.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401401401401401401401401401
Response time (ms)OK15922216016016085121159160131

Responses for nagb.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK401401401401401401401401401401
Response time (ms)OK1541911551551557996154155156

Responses for n7vbloc5q6.nagb.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK794794794794794794794794794794
Response time (ms)OK1431901511901479593146151151

Responses for nagb.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov600NS
a3-65.akam.net.
a6-64.akam.net.
a1-100.akam.net.
a10-67.akam.net.
a13-64.akam.net.
a28-65.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
NS 13 2 600 20221030232742 20221027222742 41288 nagb.gov. cifcRxd0ssoFJpxJppE/0yjJKpUKVqIP vfPVXCWfony+aG/7XKl8PcpZJOf/2GCh EF/gTsu0bUiCUOQ86rEypQ==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK273273273273273273273273273273
Response time (ms)OK731146875714649666063

Responses for nagb.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov100TXT
"v=spf1 -all"
OKYYYYYYYYYY
100RRSIG
TXT 13 2 100 20221030232742 20221027222742 41288 nagb.gov. FTqC9RxqB4T7gLkuOt+/U5j31qZZvw6w An1NeeoaVKSn1QaeMThqW2ef7vLIrew+ SIou5RnBJo7M6O8b8PGj2Q==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK165165165165165165165165165165
Response time (ms)OK1591901601901609796160160161

Responses for nagb.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-100.akam.net. (193.108.91.100)a1-100.akam.net. (2600:1401:2::64)a10-67.akam.net. (96.7.50.67)a13-64.akam.net. (2.22.230.64)a13-64.akam.net. (2600:1480:800::40)a28-65.akam.net. (95.100.173.65)a3-65.akam.net. (96.7.49.65)a3-65.akam.net. (2600:1408:1c::41)a6-64.akam.net. (23.211.133.64)a6-64.akam.net. (2600:1401:1::40)
nagb.gov100A
3.232.75.98
OKYYYYYYYYYY
100RRSIG
A 13 2 100 20221030232742 20221027222742 41288 nagb.gov. WgbcwyCD1k3RMaUXtuMi5/PNLB7ObK0+ hoiJD4noEQoBiDdBcC5WJb0MWxKiBJhS /EKK9KvZqXCBjSTusUmT1w==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK157157157157157157157157157157
Response time (ms)OK731156876774950666367