View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

jpmens.net

DNS Server Responses

Responses for jpmens.net/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gtld-servers.net. (192.5.6.30)a.gtld-servers.net. (2001:503:a83e::2:30)b.gtld-servers.net. (192.33.14.30)b.gtld-servers.net. (2001:503:231d::2:30)c.gtld-servers.net. (192.26.92.30)c.gtld-servers.net. (2001:503:83eb::30)d.gtld-servers.net. (192.31.80.30)d.gtld-servers.net. (2001:500:856e::30)e.gtld-servers.net. (192.12.94.30)e.gtld-servers.net. (2001:502:1ca1::30)f.gtld-servers.net. (192.35.51.30)f.gtld-servers.net. (2001:503:d414::30)g.gtld-servers.net. (192.42.93.30)g.gtld-servers.net. (2001:503:eea3::30)h.gtld-servers.net. (192.54.112.30)h.gtld-servers.net. (2001:502:8cc::30)i.gtld-servers.net. (192.43.172.30)i.gtld-servers.net. (2001:503:39c1::30)j.gtld-servers.net. (192.48.79.30)j.gtld-servers.net. (2001:502:7094::30)k.gtld-servers.net. (192.52.178.30)k.gtld-servers.net. (2001:503:d2d::30)l.gtld-servers.net. (192.41.162.30)l.gtld-servers.net. (2001:500:d937::30)m.gtld-servers.net. (192.55.83.30)m.gtld-servers.net. (2001:501:b1f9::30)
jpmens.net86400DS
37440 13 2 c2ff5c53d17f696236b6cf456781d7e2dd3f6229ec2c83827d7a9c3d327d019e
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 2 86400 20230421061459 20230414050459 27254 net. D3zuhfixPdsr8PgBSXmcoQZhjW47ws/2 semsSlziPOycpYXCTIJMXQKG3CyAYhXv ZLLpQtxbGyGxnIohIFivqVzbOo/k4nUI UCHbV2RdlC2NjgXyJLCgWruwzpFWZUB6 P5FtSqCLT0j+Y4h6d9eYS8GFl+vEBkg8 MhbTCf+F/80Xp+FWmAnQ+y0SMFfvdqxS GsI/rua6iB4ZsV8bExUXhA==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/252/14/272/14/25
Response size (bytes)OK12831227128512291283122712831227128312271283122712831227128312271283122712831227128312271283122712831227
Response time (ms)OK2002171782001832331751912174960121974926981373412968113894214568

Responses for jpmens.net/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net3600DNSKEY
256 3 13 q4fv5lamUR5Rczvi7f5msgH6OawPbdu7 47M/TSHVBqqYKJQOwwIjQ8GCfS1NY1sx hXxGF4tOVNAuy/YgtogmZQ== ; key tag = 17125
257 3 13 J58yJaUuqbkTEpUYY/KnSuVIOvBBZhhE JnjO38UF2n8r8GcN4Oqcv9p+DkZJnAcM T6xrVwflENslwMOzXsO9TA== ; key tag = 37440
OKYYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 2 3600 20230506213514 20230406211139 37440 jpmens.net. 0UQDxx/vqQuxGkN0g8UodsJzJqU5pUFB vTxUK5JKrTSkSXuW0QPPf67F0sj16ob8 QA5kqyyARld9YQSXU1BVSg==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK354354354354333333333
Response time (ms)OK284283282257259283258

Responses for jpmens.net/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net172800NS
ns1.dnspartner.de.
ns2.dnspartner.de.
lumpy.jpmens.net.
woozle.jpmens.net.
OKYYYYYYY
172800RRSIG
NS 13 2 172800 20230516085954 20230416080426 17125 jpmens.net. 7lw/HIey3KFebQMRSitL9wzi1bPnK05z kclspwTUT6cGJbvLzaNKp8MDQItzHB0D D3AJRVpRDJryxSxrVLvpcA==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/135/0/135/0/135/0/135/0/95/0/95/0/9
Response size (bytes)OK884884884884775775775
Response time (ms)OK158142152148163171167

Responses for n67rmf8q3g.jpmens.net/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK595595595595574574574
Response time (ms)OK275275160161163274161

Responses for jpmens.net/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK431431431431410410410
Response time (ms)OK277276245246249247248

Responses for jpmens.net/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net7200AAAA
2a00:d0c0:200:0:b9:1a:9c:48
OKYYYYYYY
7200RRSIG
AAAA 13 2 7200 20230501224803 20230401222238 17125 jpmens.net. K80+Y/D6jShXYvcyeqU5XDCEVs+nYs7F q2ysjPtnnopFS/i2/yuS+iBe8lNgpYu1 ewaEYiDnRs5SxnSbAuE2Ig==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK222222222222201201201
Response time (ms)OK276171168169171169170

Responses for jpmens.net/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net172800NS
ns1.dnspartner.de.
ns2.dnspartner.de.
lumpy.jpmens.net.
woozle.jpmens.net.
OKYYYYYYY
172800RRSIG
NS 13 2 172800 20230516085954 20230416080426 17125 jpmens.net. 7lw/HIey3KFebQMRSitL9wzi1bPnK05z kclspwTUT6cGJbvLzaNKp8MDQItzHB0D D3AJRVpRDJryxSxrVLvpcA==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/135/0/135/0/135/0/135/0/95/0/95/0/9
Response size (bytes)OK884884884884775775775
Response time (ms)OK158142152148163171167

Responses for jpmens.net/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net7200MX
10 kopff.uberspace.de.
OKYYYYYYY
7200RRSIG
MX 13 2 7200 20230501224803 20230401222238 17125 jpmens.net. gf90D6adRLDnnqWSCwGNGCoSJ3MPfPPh USBNqorv8HiNj3oAvK+ez9C2Tzf4VtcS 1vXueLj2nQk8x8D9ptWovQ==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK228228228228207207207
Response time (ms)OK279278250250251278251

Responses for jpmens.net/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net7200A
185.26.156.73
OKYYYYYYY
7200RRSIG
A 13 2 7200 20230501224803 20230401222238 17125 jpmens.net. PVr7DHroOs67u5tR8KNwERcwE3JbUO6T lPVXyMbm16iUHm5zLbWvtbyfbvUlQeXN JRqIlc/jNIen7p79IZB2oA==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK210210210210189189189
Response time (ms)OK145143153145147162142

Responses for jpmens.net/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net7200TXT
"DNS is innocent"
OKYYYYYYY
7200RRSIG
TXT 13 2 7200 20230503065800 20230417132933 17125 jpmens.net. e+ycYRRFR3qR8FOoyzQnfVLWPUAFPikc pXQ9fuOEx34QqGGVzdf+HpVQVp1b90G4 rofAnrLznq2i2slHjBhpjw==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK222222222222201201201
Response time (ms)OK276275235242244274244

Responses for jpmens.net/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
jpmens.net86400SOA
lumpy.jpmens.net. noc.jpmens.org. 10637 86400 7200 3600000 3600
OKYYYYYYY
86400RRSIG
SOA 13 2 86400 20230517142933 20230417132933 17125 jpmens.net. +vrLZvev41IRd96fevY3w3fkbrpLkQXK 8hnxApZMawrckYVdDQJxOnahozSu30wb J0ZKXwiZLW6khTCMVV5z8Q==
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK222222222222201201201
Response time (ms)OK293418299293294297299

Responses for jpmens.net/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK431431431431410410410
Response time (ms)OK287286260261262285262