View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

goodjobs.gov

DNS Server Responses

Responses for goodjobs.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
goodjobs.gov3600DS
28180 13 2 18e3e5d53345d54db8ed523e7202ed3c4c48dd21bd5382253de611270bce902d
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20220622140810 20220615140810 2706 gov. U0z/n7gDsNiup4hXz6Ugy4dK5UfjGla7 YNKalzQ22+Endh5ZhtScsp/CKV6VFnc1 /iUL267MBoDbd62gjWWZoi2T3cgD1Q+a Fss37ohqrKQ+1DYbBeIqv4ih4Y9RIgy+ uWUtgPpkfxuIRy7DI4l9eme9qhlAwkOn UlH2E2wufEMdyt9OAEh3SJjK2a4I3PvY tT+yxhXUtIb+9I9FjUBPmQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK297297297297297297297297
Response time (ms)OK161567585878

Responses for goodjobs.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
goodjobs.gov7200DNSKEY
256 3 13 gtDvqrMSKsC+DPbWRWSlk6A9ZTM1FSAI MRGUuDWIe5u3IMit1+w5OoHL1vsRTyEd lHdIexbabjWogu+LpTRrnA== ; key tag = 60605
256 3 13 kebzcPXYfvSCI/juWwTzZ90bZLoRgd6E ewthNoFhhAk0zf3Tbat50R4HUtRHLV3w ayU+8xxsoU6/ZUInUWM31w== ; key tag = 65003
257 3 13 TaXNdW0dLSijGGY5Wo6gyJjMRevGdYAe uDuVQz0c9HQBHmNYwA7Ht6CA6yQaXwxy SCCho0W+CkmCQJ7169wmDg== ; key tag = 28180
OKYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DNSKEY 13 2 7200 20220618150151 20220615140151 28180 goodjobs.gov. LlahNKtQ1AGzvXI6YjMTFjU8GyEaRkr8 5x/RfIJ6JvGQidsscefa8hVU8nNO/obY 6gnF79MfNEHm+QFZ9GhbnA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK389389389389389389389389389389
Response time (ms)OK11112013911351509787155161

Responses for goodjobs.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
goodjobs.gov86400NS
a5-64.akam.net.
a6-65.akam.net.
a7-66.akam.net.
a1-165.akam.net.
a10-66.akam.net.
a24-67.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20220618150151 20220615140151 60605 goodjobs.gov. KqwTwIjv4M4DtOPx0fS0CzSOhOzG8ip4 Y5Is130zJUxw7v2JCprEOQ6fY2yhUShL raYE9I3797U5gvLg+1jQiA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK280280280280280280280280280280
Response time (ms)OK7011313210624216166143150

Responses for goodjobs.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK407407407407407407407407407407
Response time (ms)OK1411781961728489125141207218

Responses for goodjobs.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
goodjobs.gov300NSEC3PARAM
1 0 1 3e5a3c46bdaacc11
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 300 20220618150151 20220615140151 60605 goodjobs.gov. 6QKjvZ62gcKKT461Qe9f/WwBceLIaQZr 0FiJVctAoW7MhK2ui5pv1akU9AVWFN5W A5HRKdXeypp7D4+sjSjeDg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK174174174174174174174174174174
Response time (ms)OK8812513911956567188155157

Responses for hzlexk5yqn.goodjobs.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK418418418418418418418418418418
Response time (ms)OK1421781931709394128115209190

Responses for goodjobs.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK407407407407407407407407407407
Response time (ms)OK114151165139737298113181186

Responses for goodjobs.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK407407407407407407407407407407
Response time (ms)OK113146165138747398112180185

Responses for goodjobs.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
goodjobs.gov86400NS
a5-64.akam.net.
a6-65.akam.net.
a7-66.akam.net.
a1-165.akam.net.
a10-66.akam.net.
a24-67.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20220618150151 20220615140151 60605 goodjobs.gov. KqwTwIjv4M4DtOPx0fS0CzSOhOzG8ip4 Y5Is130zJUxw7v2JCprEOQ6fY2yhUShL raYE9I3797U5gvLg+1jQiA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK280280280280280280280280280280
Response time (ms)OK7011313210624216166143150

Responses for goodjobs.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK407407407407407407407407407407
Response time (ms)OK1161521661436968101116184189

Responses for goodjobs.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
goodjobs.gov86400SOA
a1-165.akam.net. hostmaster.goodjobs.gov. 2022061500 3600 600 604800 300
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
SOA 13 2 86400 20220618150151 20220615140151 60605 goodjobs.gov. JLnye1/OeNLeC3W7VWXjxzZkqjHJhsMD o5XnHwLI8oBdfUoZ62Uja/Gxme6tgwcP OuThCA/jdrTjMjsPM1UU2A==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK435435435435435435435435435435
Response time (ms)OK1391841951729687128140210220

Responses for goodjobs.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK407407407407407407407407407407
Response time (ms)OK6911413110624206166145153