View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

gatrees.gov

DNS Server Responses

Responses for gatrees.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gatrees.gov3600DS
52264 5 1 7fec5f860fd6e7737dc8de55fa3ab74957d9dde6
52264 5 2 86d361111d69664fe8196a80c5ac954be7fbf7e4ad525f924069e4af902b6d89
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20221005234217 20220928234217 261 gov. qMQylSjnxtYlNZUceY9C4b0N3VGV5cVp pXi+poedAa7IwFyDUyd7RnlnoV/9ixul aY6UMjYUalGIFLjVw6Yzt9Uz6rmZIB0M qZon6vSlezyD3gC2m//ui51cIdbxYwy8 vFlw1udPzAvO/5xvj0PMcaxW+e1j0BCB stez87xz22mdc5yKt1gU29b4ElMtQKDa CfOi45TXKWjJV/f7HZ6M3g==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK332332332332332332332332
Response time (ms)OK1037344212243

Responses for gatrees.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK7181

Responses for gatrees.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov3600NS
sogns1.state.ga.us.
sogns2.state.ga.us.
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/1
Response size (bytes)OK121121
Response time (ms)OK5873

Responses for 10pwhj7o6k.gatrees.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK151151
Response time (ms)OK6776

Responses for gatrees.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK5980

Responses for gatrees.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov28800A
167.199.229.18
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/1
Response size (bytes)OK8484
Response time (ms)OK6177

Responses for gatrees.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov3600SOA
sogns5.state.ga.us. hostmaster.gta.ga.gov. 358 10800 3600 2592000 900
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6979

Responses for gatrees.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6075

Responses for gatrees.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK7077

Responses for gatrees.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK7178

Responses for gatrees.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6478

Responses for gatrees.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov3600NS
sogns1.state.ga.us.
sogns2.state.ga.us.
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/1
Response size (bytes)OK121121
Response time (ms)OK5873