View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

dnsops.gov

Updated: 2024-05-06 17:47:16 UTC (67 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for dnsops.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.gov. (199.33.230.1)a.ns.gov. (2001:503:ff40::1)b.ns.gov. (199.33.231.1)b.ns.gov. (2001:503:ff41::1)c.ns.gov. (199.33.232.1)c.ns.gov. (2001:503:ff42::1)d.ns.gov. (199.33.233.1)d.ns.gov. (2001:503:ff43::1)
dnsops.gov3600DS
53510 13 2 894453792fc7c5f7f634a56a7e138197c21799e24800ab34d24a9609767cc940
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20240507184716 20240505164716 10104 gov. Gkq/MGgT1gYrQMZHdOC3FHksGkXpe/Z9 bEHWxa7cQ7VPLvl66Dw546fw62B/Kib5 n1EoDkVdvsDpJvzMqSHyTkqQATgUjYWi 5K/OdXCBOq6f5ZG5BkDg6WUXK0tpwT22 HumZjzkAbOlvypFdaBBevv+oDhJULxOP itJLHJTQzYbPfVO519ferAIhh6qX75CD aFWhYplOY3Tdsnwt1iUiTQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK291292291293293293293293
Response time (ms)OK68738396

Responses for dnsops.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
main.dnsops.gov. (129.6.100.204)main.dnsops.gov. (2610:20:6005:100::204)monitor.dnsops.gov. (129.6.100.203)monitor.dnsops.gov. (2610:20:6005:100::203)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK
Response size (bytes)OK
Response time (ms)OK

Responses for dnsops.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
main.dnsops.gov. (129.6.100.204)main.dnsops.gov. (2610:20:6005:100::204)monitor.dnsops.gov. (129.6.100.203)monitor.dnsops.gov. (2610:20:6005:100::203)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK
Response size (bytes)OK
Response time (ms)OK

Responses for dnsops.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
main.dnsops.gov. (129.6.100.204)main.dnsops.gov. (2610:20:6005:100::204)monitor.dnsops.gov. (129.6.100.203)monitor.dnsops.gov. (2610:20:6005:100::203)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK
Response size (bytes)OK
Response time (ms)OK