View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

disability.gov

DNS Server Responses

Responses for disability.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
disability.gov3600DS
29475 13 2 9f7a98bff2b9ce68db60d4b6a805506d4d24d1f9178123565de27b671026df23
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20220511172307 20220504172307 2706 gov. j7GHe1/AOl0R5+fvMy/5ZEd9wQJlFbmY JNVK805pRQo1FHUrYbyqWShev4TRdUsH FlpsSZhGPz+kt+4gN8k39bEl/qFV/sDg J+q0S0C8yYdLh4ft5KN3S9Bf5P+K3NXr Yz3xwGEX10jYqLZQxRf8yukYZnTV7ztK qCtOSM/RBOloZHsGdFLyjryaRThv59eY jK+K2ewCClRd/nkLuJ409w==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK299299299299299299299299
Response time (ms)OK5351444970674646

Responses for disability.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov7200DNSKEY
256 3 13 H4iv++gYDdIABeVprYYoRlQyHfqEwP0T XMLKAxUunTiV5ExpCcWNUDImuJmfrvfv BahS95dms13evjqk2Pkocw== ; key tag = 3035
256 3 13 a1IwZMpzPzSRPAsSz7ffqTaZHD+P/UzH CmECooETsfaXRzAVlTgi+h8mYKymlSkO QSquwzMJAW5lAWX/CqKqHw== ; key tag = 55283
257 3 13 RWnCSirPTN6c16jBCFMYo4Kncq4V7AKo SQKlZHK9gK23A5ycmTSKkxSk/cQ+0iaz iQViFZnwOm7LBOgA5lpRNw== ; key tag = 29475
OKYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DNSKEY 13 2 7200 20220507191454 20220504181454 29475 disability.gov. gJjPjgBNtQRFpAJplthiV9I4MpAcxWI9 wXnvc4VB4sxsHu3H/w5wsVnISLCpvhvg cUp9QpWB1QbWfy1/ZsABNQ==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK393393393393393393393393393393
Response time (ms)OK124131159124565511988178178

Responses for disability.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300NS
a5-64.akam.net.
a6-65.akam.net.
a7-66.akam.net.
a1-165.akam.net.
a10-66.akam.net.
a24-67.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NS 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. 6v1Dd/WHcSxFIpRqU/bpx3m8JL/sGNOM 4EnZquToLhRus/EWVTzb5Zt0dK0ZgFDA dJNnzFjeh0BchZoeaI6GVg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK284284284284284284284284284284
Response time (ms)OK6812013010624216163144153

Responses for disability.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK405405405405405405405405405405
Response time (ms)OK1101641741546763102110188202

Responses for disability.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300TXT
"v=spf1 -all"
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
TXT 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. 7GoXYQZOTRu8SKSPjSQsmzs9glKrw/D6 9MPo2fCMHlKMGgTQOfXT5Duw1Z23ugi5 Rn33KJx/anRZsOAAwxV/0w==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK177177177177177177177177177177
Response time (ms)OK9313414611056568887159178

Responses for disability.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300SOA
ns.dol.gov. hostmaster.dol.gov. 2022050400 43200 300 604800 300
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
SOA 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. Y7o0+zqlPJD7j/NJE9x6KAYiuafhXzVT w6uBglXToNAG67ifHN0wkuSeFA7Ar0r/ qlVuJ3gfirAE/Rc/LuYWkA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK448448448448448448448448448448
Response time (ms)OK1101621751477977100113186202

Responses for disability.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300NSEC3PARAM
1 0 1 8850a5ffdceaada5
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. Y1MSwcAOD7gWq40X4tXgWKb8mVZZ/nq5 eC+bDvBa1lMvlsNHWEiyu30odrLcEQ8o oxj8IEGyWw87q8PRAjd2og==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK178178178178178178178178178178
Response time (ms)OK115165174154818099115191205

Responses for disability.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK405405405405405405405405405405
Response time (ms)OK1251671911438584117117191210

Responses for o65benrgc7.disability.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK613613613613613613613613613613
Response time (ms)OK1251671911438685117118191210

Responses for disability.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300A
152.180.11.150
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
A 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. bnRGwoC7/8MGvsfmz2c6MAgmj/S2vR7J ox6ilq9WRpIeYRX2wpqx1G3Hq+7GAhXz Ujruot0FjoJid7UdV+9xFQ==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK169169169169169169169169169169
Response time (ms)OK6712213110923216163144153

Responses for disability.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300AAAA
2607:f250:d020:3005:152:180:11:150d
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
AAAA 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. BOscJRP/aP9JJTisVF2nuNwikVLX+tEv zJLt8DrOS6szf1YwvEWyirKAGy9QjX6Z qsTzwpa9kSstPWa2LXjCMg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK181181181181181181181181181181
Response time (ms)OK9113215710854558686176177

Responses for disability.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
disability.gov300NS
a5-64.akam.net.
a6-65.akam.net.
a7-66.akam.net.
a1-165.akam.net.
a10-66.akam.net.
a24-67.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NS 13 2 300 20220507191454 20220504181454 55283 disability.gov. 6v1Dd/WHcSxFIpRqU/bpx3m8JL/sGNOM 4EnZquToLhRus/EWVTzb5Zt0dK0ZgFDA dJNnzFjeh0BchZoeaI6GVg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK284284284284284284284284284284
Response time (ms)OK6812013010624216163144153