View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

coffee.co.uk

DNS Server Responses

Responses for coffee.co.uk/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.nic.uk. (213.248.216.1)dns1.nic.uk. (2a01:618:400::1)dns2.nic.uk. (103.49.80.1)dns2.nic.uk. (2401:fd80:400::1)dns3.nic.uk. (213.248.220.1)dns3.nic.uk. (2a01:618:404::1)dns4.nic.uk. (2401:fd80:404::1)dns4.nic.uk. (43.230.48.1)nsa.nic.uk. (156.154.100.3)nsa.nic.uk. (2001:502:ad09::3)nsb.nic.uk. (156.154.101.3)nsc.nic.uk. (156.154.102.3)nsd.nic.uk. (156.154.103.3)
coffee.co.uk3600DS
37040 13 2 831c7bdb807cb92cd61f86c8f09135fa8548cc7cd3b40de5fb746d45d07fad38
OKYYYYYYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 3 3600 20211014164300 20210909163414 33621 co.uk. OcJHAN9j3wguoLDavTdykVUSRtukLcy0 Brj9m4tXVNGU9zV1zvtJZ+GIqPHC/FXP OsiAn9NEmH0gxDutNeMM+yZ6yGkq57uA FpT7O5tUApp6ug+tV28CEB3WT0kK7blZ XEpfTjlFy6bCNz9i5ViZPigN77quVhMP rMQ9kLNSj14=
VALIDYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK254254254254254254254254310310310313310
Response time (ms)OK1141001201021741741751764443435344

Responses for coffee.co.uk/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600DNSKEY
256 3 13 8lhNjPIpOUkZZ8xQ7IT27K9g2XJQVo2w U8mvqP8ULNMg0GaQLiewBYw2ialySomB va8vSah3IKjAExZFdEiAgw== ; key tag = 51002
257 3 13 Xb29U0H6bcwScx/mZ6NWrsVXnmiXbFzb z0eItEoOPAv7pl2hYa8J60hPhQhQOAGB hrVgW7DQ+BtSE4AfrD2onw== ; key tag = 37040
OKYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 3 3600 20210929010927 20210830001759 51002 coffee.co.uk. O3ypOAOqS6pkx75Iz2kiZLdXzCT9jG7F 612jcDqQS7rQoR3JeaBMJfRV9dJTXuO4 ItGaJJPBEP8chGfS93IU8w==
VALIDYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 3 3600 20210929010927 20210830001759 37040 coffee.co.uk. hxW3VRftJsTO6vDdyO4x8zA1ySA9hVBH GnEs6SGkfHPvsJXxomia+0lc0AXHCe6p WIO9IL0omsZTpFY7JBxdpA==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK445445445445
Response time (ms)OK144208205145

Responses for coffee.co.uk/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600NS
mocha.coffee.co.uk.
santos.coffee.co.uk.
colombia.coffee.co.uk.
espresso.coffee.co.uk.
OKYYYY
3600RRSIG
NS 13 3 3600 20211004064352 20210904060824 51002 coffee.co.uk. PS+sw3qwoS9iDV04R2bvGddadcI5WNaW o2ePDwn7kmaO3FeOSlfegyVdi90LtTIt HjRC5XK3AjfZzIXs/tv/Kg==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/95/0/95/0/95/0/9
Response size (bytes)OK760760760760
Response time (ms)OK139139139136

Responses for coffee.co.uk/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK430430430430
Response time (ms)OK179183195196

Responses for coffee.co.uk/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600TXT
"v=spf1 mx a:filter.coffee.co.uk -all"
OKYYYY
3600RRSIG
TXT 13 3 3600 20211004064352 20210904060824 51002 coffee.co.uk. wpWuZdkkCh/tYcgw7WH4WkazleVObavw r4t66mu95k4R6fm6x9A2yDkYYEKvbS1n tvK09rbR1vjcXn35cUef3g==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/92/5/92/5/92/5/9
Response size (bytes)OK917917917917
Response time (ms)OK181224221177

Responses for coffee.co.uk/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600SOA
colombia.coffee.co.uk. dnsadmin.coffee.co.uk. 2021082722 86400 7200 3600000 10800
OKYYYY
3600RRSIG
SOA 13 3 3600 20211009161612 20210909151612 51002 coffee.co.uk. q2zWWJ5TwfbBnp2dKNo5SkLVOfWRKh3q 2x9SAo/yv+0D10SuGXAYKtJx+CiWWV4r hamtgnF6shsMkzx/+u7DYw==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/92/5/92/5/92/5/9
Response size (bytes)OK925925925925
Response time (ms)OK226226226196

Responses for coffee.co.uk/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/0/10/0/10/0/10/0/1
Response size (bytes)OK65656565
Response time (ms)OK174176179206

Responses for wfseaipb1r.coffee.co.uk/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK831831831831
Response time (ms)OK201203237149

Responses for coffee.co.uk/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600MX
10 colombia.coffee.co.uk.
20 santos.coffee.co.uk.
OKYYYY
3600RRSIG
MX 13 3 3600 20211004064352 20210904060824 51002 coffee.co.uk. wj/CwzJJPVwPT1YTiPA7gqBHaBocLXxF JcITjcPQeGnXvZzFLPSDn63IJI8PnfiK oCNKkEJfALO4hfTcfyuZBg==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/5/113/5/113/5/153/5/11
Response size (bytes)OK1174117413221174
Response time (ms)OK150218213174

Responses for coffee.co.uk/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600A
82.68.85.107
OKYYYY
3600RRSIG
A 13 3 3600 20211004064352 20210904060824 51002 coffee.co.uk. vrUq5yULSXBY45Q6nVYOpd01tqw8+i8b hcnwGK8ypNrYYo/03nRGebER7OTfC/fz KShadVrvEOzlXyFRye9FyQ==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/5/92/5/92/5/92/5/9
Response size (bytes)OK884884884884
Response time (ms)OK137147144140

Responses for coffee.co.uk/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK430430430430
Response time (ms)OK227229227145

Responses for coffee.co.uk/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
colombia.coffee.co.uk. (82.68.85.107)espresso.coffee.co.uk. (82.68.85.106)mocha.coffee.co.uk. (82.68.89.169)santos.coffee.co.uk. (82.68.89.170)
coffee.co.uk3600NS
mocha.coffee.co.uk.
santos.coffee.co.uk.
colombia.coffee.co.uk.
espresso.coffee.co.uk.
OKYYYY
3600RRSIG
NS 13 3 3600 20211004064352 20210904060824 51002 coffee.co.uk. PS+sw3qwoS9iDV04R2bvGddadcI5WNaW o2ePDwn7kmaO3FeOSlfegyVdi90LtTIt HjRC5XK3AjfZzIXs/tv/Kg==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/95/0/95/0/95/0/9
Response size (bytes)OK760760760760
Response time (ms)OK139139139136