View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

brunnerhome.com

DNS Server Responses

Responses for brunnerhome.com/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gtld-servers.net. (192.5.6.30)a.gtld-servers.net. (2001:503:a83e::2:30)b.gtld-servers.net. (192.33.14.30)b.gtld-servers.net. (2001:503:231d::2:30)c.gtld-servers.net. (192.26.92.30)c.gtld-servers.net. (2001:503:83eb::30)d.gtld-servers.net. (192.31.80.30)d.gtld-servers.net. (2001:500:856e::30)e.gtld-servers.net. (192.12.94.30)e.gtld-servers.net. (2001:502:1ca1::30)f.gtld-servers.net. (192.35.51.30)f.gtld-servers.net. (2001:503:d414::30)g.gtld-servers.net. (192.42.93.30)g.gtld-servers.net. (2001:503:eea3::30)h.gtld-servers.net. (192.54.112.30)h.gtld-servers.net. (2001:502:8cc::30)i.gtld-servers.net. (192.43.172.30)i.gtld-servers.net. (2001:503:39c1::30)j.gtld-servers.net. (192.48.79.30)j.gtld-servers.net. (2001:502:7094::30)k.gtld-servers.net. (192.52.178.30)k.gtld-servers.net. (2001:503:d2d::30)l.gtld-servers.net. (192.41.162.30)l.gtld-servers.net. (2001:500:d937::30)m.gtld-servers.net. (192.55.83.30)m.gtld-servers.net. (2001:501:b1f9::30)
brunnerhome.com86400DS
2371 13 2 d7cb7b898ff0c68a2b78102831828a9d0f67b41a6dc19bc1535988e392c8505f
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 2 86400 20230510060646 20230503045646 46551 com. QtgjdiryDpPUsNOXucQ5M9/xlVX55qFc dYioDlrXAm2YqRPf3t8DRmz14DVUM/NQ Ga3sB5YDkV6eNf4zsNvj7r8XXHP4ze5x NT+unZlCxmRu56awAlmZ505UXudD55U5 VDvz+ozuCPD3pB5VEhptiYdxIa1cljf9 q442AqAK/B20/t7Lg9Mu8WAKlzPul7z5 XYiccgOB5fjikOW8b7caTg==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/242/14/272/14/24
Response size (bytes)OK12911219129312211291121912911219129112191291121912911219129112191291121912911219129112191291121912911219
Response time (ms)OK19029279207249173321146173267156190282241164121249305121282223274232138313215

Responses for brunnerhome.com/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK116115116116116116115116115116116116
Response time (ms)OK7911875761197578120767977121

Responses for brunnerhome.com/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
brunnerhome.com86400NS
denver.ns.cloudflare.com.
deborah.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK111112111112111112110112111111111110
Response time (ms)OK8111047521251096

Responses for brunnerhome.com/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
brunnerhome.com300AAAA
2606:4700:3033::ac43:c8d1
2606:4700:3037::6815:15da
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK110110110111111109109110111110109110
Response time (ms)OK24103182021192210320232022

Responses for brunnerhome.com/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
brunnerhome.com3600SOA
deborah.ns.cloudflare.cOm. dns.cloudflare.cOm. 2308727325 10000 2400 604800 3600
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK116116116117116116116117117116116116
Response time (ms)OK70339656567656833866696769

Responses for brunnerhome.com/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK117116117117116115115117116116115117
Response time (ms)OK35102303032293310231343134

Responses for brunnerhome.com/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK116117116117115116116117117116115115
Response time (ms)OK40103353638363810237393739

Responses for brunnerhome.com/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK115116115116116116115116115117116116
Response time (ms)OK581055456575558106105585658

Responses for brunnerhome.com/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK116117116116116116116116117116116116
Response time (ms)OK6410759596210663107616361108

Responses for jeynbv3f1l.brunnerhome.com/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
jeynbv3f1l.brunnerhome.com300A
104.21.21.218
172.67.200.209
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK979797969697969897979797
Response time (ms)OK11511010710911110870114111113111114

Responses for brunnerhome.com/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
brunnerhome.com86400NS
denver.ns.cloudflare.com.
deborah.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK111112111112111112110112111111111110
Response time (ms)OK8111047521251096

Responses for brunnerhome.com/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
deborah.ns.cloudflare.com. (108.162.194.111)deborah.ns.cloudflare.com. (162.159.38.111)deborah.ns.cloudflare.com. (172.64.34.111)deborah.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::a29f:266f)deborah.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c26f)deborah.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:226f)denver.ns.cloudflare.com. (108.162.195.196)denver.ns.cloudflare.com. (162.159.44.196)denver.ns.cloudflare.com. (172.64.35.196)denver.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::a29f:2cc4)denver.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c3c4)denver.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:23c4)
brunnerhome.com300A
104.21.21.218
172.67.200.209
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK878585868686868786868686
Response time (ms)OK71148996103745