View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

zorz.si

Updated: 2020-03-12 13:28:44 UTC (311 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for zorz.si/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
b.dns.si. (194.249.4.44)b.dns.si. (2001:1470:8000:53::44)c.dns.si. (192.93.0.4)c.dns.si. (2001:660:3005:1::1:2)f.dns.si. (194.146.106.62)f.dns.si. (2001:67c:1010:15::53)g.dns.si. (194.0.1.20)g.dns.si. (2001:678:4::14)h.dns.si. (204.61.216.54)h.dns.si. (2001:500:14:6054:ad::1)i.dns.si. (194.0.25.22)i.dns.si. (2001:678:20::22)j.dns.si. (108.59.164.1)j.dns.si. (2a02:e180:7::1)
zorz.si7200DS
23634 13 1 04cd6bcb6ae03e6d211050842f8c72b6b5da20eb
23634 13 2 2adc35bf08d6e6dd0c8a047a64eba044f88e51d7bbf93e7818876a4efa1b7a20
OKYYYYYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DS 8 2 7200 20200316121339 20200301195418 16239 si. pScOOy4J+GLlKBfZb+VXVatnz4yEakfn o3aerJbPEvZ4yv7gmDDa1igaDMbxmQTA 5B5oyWHSyCOd8GbKHxmdqgWFh4uTBx/m SCxZ83VFGVeA++73DRa4JhdlwNKpIR2J zDZNZVq2nJuE8DwMknkopJr3oc8tTMG3 Qt9DDVXKyEu7hlXr0f7asnqtth/6kuPB 02VCS4+W7iWomqLP4hLiry9DdsiahHeM 5SymXtaw1VaVjj9JRyaUVGcoP2h54t0n jBTrMzS/ALv7dWvHXJFUOsa2b6oTq8bu vgZkvJwLv5SShIp5Hn2VTGT4y8diPx2J OZ51jMbZPNgT+lYTU6ITeg==
VALIDYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK410410438438438438410410438438410410417417
Response time (ms)OK181180137138756868431213812

Responses for zorz.si/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si172800DNSKEY
257 3 13 iPIo3EDpEVfAZsItf1ObkHj1G0edKQUa tRYNGBTKvxWkikq2KonJvZ5YhswM00wD QITFv02FonPMOnaN5ndpLQ== ; key tag = 23634
OKYYYYYY
172800RRSIG
DNSKEY 13 2 172800 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. PLYrUKAblLqAlOn3ZE2bdlivsF9Guumr QQfjYihteVyaPCrlsYoms3LbcKBFw7jW Gut0nQczHITm5nOjmzhcpQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK219219219219219219
Response time (ms)OK152152178178178165

Responses for zorz.si/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si3600NS
ns1.steffann.nl.
ns2.steffann.eu.
nsec1.go6lab.si.
nsec2.go6lab.si.
OKYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. BHXxlJozAZEe1C60FXswCOHOWbjQu4QP b81V6IkobCraIChvVw0dGzB4bhYNIkLB 0Y5ocdJR5O5klL1eZ4Y/9w==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK244244244244244244
Response time (ms)OK139141162165164159

Responses for zorz.si/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si3600A
91.239.96.56
OKYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. RcCo6Bzf4l8eiNnBzDrpqNQvcy+85/nj 44BaiaJJxIX24U3ya3wdGIJDB85yhyTv KkggErXLMf1i0BRnYaqiUw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK155155155155363363
Response time (ms)OK141139162163161156

Responses for zorz.si/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si3600MX
10 mx.go6lab.si.
OKYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. Yp7vvChY+QgYA6hmZfn3ouPdQmmflzfT cUc7HJlHLMZa5i+Gb117eCwb8oX6DiXU l1Sev3oKhNO377wwx2C2BA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK165165165165366366
Response time (ms)OK151152181180181167

Responses for zorz.si/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si3600NS
ns1.steffann.nl.
ns2.steffann.eu.
nsec1.go6lab.si.
nsec2.go6lab.si.
OKYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. BHXxlJozAZEe1C60FXswCOHOWbjQu4QP b81V6IkobCraIChvVw0dGzB4bhYNIkLB 0Y5ocdJR5O5klL1eZ4Y/9w==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK244244244244244244
Response time (ms)OK139141162165164159

Responses for zorz.si/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si3600TXT
"v=spf1 mx a"
"google-site-verification=eMaFLxkoNEQbwHOCvZRYtEF-YMHsuP3fYFdTgMADoLA"
OKYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. DccrSIcVtpFIINprZXaFzHeDyYIwFTYT knj42H8498U/CpoXmbe5GweYH0XZ1GJT G04+esV2w/rR9wIsdxjFPQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/5/13/5/1
Response size (bytes)OK244244244244452452
Response time (ms)OK142152179179180166

Responses for zorz.si/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si3600AAAA
2001:67c:27e4::56
OKYYYYYY
3600RRSIG
AAAA 13 2 3600 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. /Lc0LreoRpRbeBcY6dOElBsU4qkdV0vq LF7p2oq/xNP1pPqyQmfZexJ1Fus7HDa7 Gkd2JRWK+ShQRPS+0DKZLw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK167167167167375375
Response time (ms)OK152152178178178164

Responses for zorz.si/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK384384384384384384
Response time (ms)OK153155182181182167

Responses for y5jpfiqg0m.zorz.si/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK762762762762762762
Response time (ms)OK154156186184186169

Responses for zorz.si/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns2.steffann.eu. (2001:9e0:803::2)ns2.steffann.eu. (83.247.10.2)ns1.steffann.nl. (2001:9e0:803::3)ns1.steffann.nl. (83.247.10.3)nsec1.go6lab.si. (91.239.96.38)nsec1.go6lab.si. (2001:67c:27e4::38)nsec2.go6lab.si. (91.239.97.27)nsec2.go6lab.si. (2001:67c:27e4:15::2)
zorz.si8640SOA
nsec1.go6lab.si. hostmaster.go6lab.si. 2020031106 86400 7200 3600000 172800
OKYY
8640RRSIG
SOA 13 2 8640 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. 7ZyzsZJUOlzxBwZCU7zsk8z09sNMbcDG uKCV/w7cZMNLhPJeOu3h4RZi/jIMprlb R0zc0I7xQlK1wLpNuA47Qg==
VALIDYY
zorz.si8640SOA
nsec1.go6lab.si. hostmaster.go6lab.si. 2020031107 86400 7200 3600000 172800
OKYYYY
8640RRSIG
SOA 13 2 8640 20200319000000 20200227000000 23634 zorz.si. r5V58ZWvqsLD64VeEdfz7OOX0FJSGQQ9 1X8Vkmi/Io3zaXEHlTLrNDwLVmZ+Uj+X f/AQcck145IfoF7478jKhg==
VALIDYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/5/12/5/1
Response size (bytes)OK199199199199394394
Response time (ms)OK140143183183183166