View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

uv.es

Updated: 2022-06-14 06:52:49 UTC (471 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for uv.es/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.nic.es. (194.69.254.1)a.nic.es. (2001:67c:21cc:2000::64:41)c.nic.es. (194.0.34.53)c.nic.es. (2001:678:44::53)g.nic.es. (204.61.217.1)g.nic.es. (2001:500:14:7001:ad::1)h.nic.es. (194.0.33.53)h.nic.es. (2001:678:40::53)
uv.es86400DS
53565 13 1 1320251150959daed0c6f31406fa63e1a1f30ae0
53565 13 2 15fe3128aee68f877baf2226cec48b12e31214acf63f54d6711975b71fb01978
OKYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 2 86400 20220623103202 20220609150508 7119 es. lDmsSNs9wYw/WT8AQfDysLjFEGa5gc4t d8daOMvc47sabnHfkeYYqriNvsIv+Ogg e2zfPGzJxeQLr/lUeMNzm5NnfpmRj2nr d6NSeunsaR2koXrxW62vUlVlcoXXweV5 efszAARjzdQROiQnXdtYAy/QRLVioGo7 WpBnvihnVV8=
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK308308288288321321295295
Response time (ms)OK160151373739253838

Responses for uv.es/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
uv.es600DNSKEY
256 3 13 TRNbtUYBSekAYCqUViwX+kgxR7Cp7Qsp Hw05AEfMQngpKPydoamQF8F+W8m2iMb9 d9w02j6q9/g8raLJWd0yDA== ; key tag = 15925
257 3 13 x+EBWS3xMaoVEheKVQ2jhVuCaRj8yoDS rgZaNcDIlfp/Uv+y6HiSGniRjYC7WfLL +2Yg1J2vHksTPpCZd7E8Yw== ; key tag = 53565
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
DNSKEY 13 2 600 20220704130150 20220604125632 53565 uv.es. gCVqZXgfISCMLAJF/fFop2+EupOmmoJN 0njClBIuBCIwF1bTmwGcMynrlAsMsiz8 nJLwIQcxAU4jyMCja8dcBQ==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK303303308308329329329329329329
Response time (ms)OK40404022193193192194192195

Responses for uv.es/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
uv.es600NS
sun.rediris.es.
gong.ci.uv.es.
chico.rediris.es.
peque.ci.uv.es.
shackleton.red.uv.es.
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
NS 13 2 600 20220709081747 20220609080856 15925 uv.es. Ngf0huq6MQGc6Y5uEZtIIrQetS+GmqsE P7Z3/S5n+IxDdaCqCM7OvxmBQXSpfbuQ xIw84Z9XJQdI+4D1pIy1zA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/13
Response size (bytes)OK1015101510031003103610361036103610361036
Response time (ms)OK101325143154143154154165

Responses for uv.es/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
uv.es600MX
20 mx01.puc.rediris.es.
20 mx02.puc.rediris.es.
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
MX 13 2 600 20220709081747 20220609080856 15925 uv.es. KlDzF0E5nRCdtkqlfvSYYM3llSljBXQw t+Z4Ok/JyLzl83HsjTJeGGaClsQ1yDIm AhvWCmqpN4qstQHPmXp7sA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/6/13/6/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK197199412412225225225225225225
Response time (ms)OK56585659282283281284282284

Responses for uv.es/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
uv.es600NS
sun.rediris.es.
gong.ci.uv.es.
chico.rediris.es.
peque.ci.uv.es.
shackleton.red.uv.es.
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
NS 13 2 600 20220709081747 20220609080856 15925 uv.es. Ngf0huq6MQGc6Y5uEZtIIrQetS+GmqsE P7Z3/S5n+IxDdaCqCM7OvxmBQXSpfbuQ xIw84Z9XJQdI+4D1pIy1zA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/136/0/13
Response size (bytes)OK1015101510031003103610361036103610361036
Response time (ms)OK101325143154143154154165

Responses for uv.es/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK361366366366392392392392392392
Response time (ms)OK101021143146143146143148

Responses for uv.es/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
uv.es600TXT
"MS=ms47511168"
"google-site-verification=qS_7VAStCbErOdDVUuORXgPUysiUY86wKM9hZChKk_Y"
"adobe-idp-site-verification=832b7391b5db5645a3de2eaa9eb4e5d972a35bb96db1d9111c74b1cc06ed7fa0"
"atlassian-domain-verification=V7CreaKLPf12/nptdNfL3fJdcN6MEhD2xHvXODJcfKa1PXlHqhXgTVTcXz94OOUZ"
"v=spf1 a:postin.uv.es a:postin.ipv6.uv.es a:postilla.uv.es a:postilla.ipv6.uv.es a:hal.ific.uv.es a:ifmx.ific.uv.es a:glup.irobot.uv.es -all"
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
TXT 13 2 600 20220707003104 20220606234103 15925 uv.es. aWhj5WFbIfj/9bB9Sr03WKYfs1MgrUjz 2w0h6tu23wLD20HdqhrHiHTL1T1KfKKB RFMleGDVh8a2pzNKWwYqCw==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/16/0/16/6/76/6/76/6/96/6/96/6/96/6/96/6/96/6/9
Response size (bytes)OK61561511891225120512051205120512051205
Response time (ms)OK61656266277280270284270287

Responses for uv.es/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK361361366366392392392392392392
Response time (ms)OK45504951221222215223220224

Responses for uv.es/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK361361366366392392392392392392
Response time (ms)OK66696769290291286293290294

Responses for uv.es/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
uv.es600SOA
gong.ci.Uv.Es. hostmaster.Uv.Es. 2022188965 86400 7200 1209600 7200
OKYYYYYYYYYY
600RRSIG
SOA 13 2 600 20220714065230 20220614055230 15925 uv.es. 5Sqw1z8CE4NSQL0OdBhyLBS7FL3BuFKP AYW+54QhDEVhENq3/dllmXhSAeMFrlre Mb3C+mrKHnqSjFPVv7QeKA==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/6/132/6/132/6/132/6/132/6/132/6/132/6/132/6/13
Response size (bytes)OK19820311511151118411841184118411841184
Response time (ms)OK56606060255255245263248263

Responses for guyq9nkml0.uv.es/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK521521526526552552552552552552
Response time (ms)OK59616061288289285289287292

Responses for uv.es/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
chico.rediris.es. (162.219.54.2)chico.rediris.es. (2620:10a:80eb::2)sun.rediris.es. (199.184.182.1)sun.rediris.es. (2620:171:808::1)gong.ci.uv.es. (147.156.1.1)gong.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:1)peque.ci.uv.es. (147.156.1.3)peque.ci.uv.es. (2001:720:1014:1::1:3)shackleton.red.uv.es. (147.156.7.18)shackleton.red.uv.es. (2001:720:1014:a201::2)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK366361366366392392392392392392
Response time (ms)OK65636264296297292298294299