View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

tcp53.ch

DNS Server Responses

Responses for tcp53.ch/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.nic.ch. (130.59.31.41)a.nic.ch. (2001:620:0:ff::56)b.nic.ch. (130.59.31.43)b.nic.ch. (2001:620:0:ff::58)d.nic.ch. (194.0.25.39)d.nic.ch. (2001:678:20::39)e.nic.ch. (194.0.17.1)e.nic.ch. (2001:678:3::1)f.nic.ch. (194.146.106.10)f.nic.ch. (2001:67c:1010:2::53)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK575575575575575575598598595595
Response time (ms)OK22023422223529152542020

Responses for tcp53.ch/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600DNSKEY
256 3 13 egTvRrsMdaMjapWI4pC2M5dq6s0W6gps LT4LwiwXvYs66CqPu+N+JgbOkLVIAwm8 PGnPDEIDcAcHViYSvFbHpg== ; key tag = 44444
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 2 3600 20221130112104 20221031102105 44444 tcp53.ch. uLbv5fOnIqx5fj0UEF4zaP5ZgcRJHC9A bAVUm959NobHBZDimnMTXoqP+Ry41po1 4CltmuLmFJFwgm2i3R6Svw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK270270270270249249249249
Response time (ms)OK176176226226227227227227

Responses for tcp53.ch/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600NS
ns1.dnspartner.de.
ns2.dnspartner.de.
lumpy.jpmens.net.
woozle.jpmens.net.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20221120102241 20221021101736 44444 tcp53.ch. TPfWAl4GffhEcyX50bZ4z43dtsrjL3dj /i+sSAMnJPXTuYmMCtQvLM8Hr/Tbracp OPjymPrgvSQ+8wfBLeZgxw==
INVALID_SIGYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/135/0/135/0/135/0/135/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK890890890890269269269269
Response time (ms)OK144138151151158161160161

Responses for cfhu0zotgj.tcp53.ch/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK571571571571550550550550
Response time (ms)OK180175202203208207203206

Responses for tcp53.ch/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600NS
ns1.dnspartner.de.
ns2.dnspartner.de.
lumpy.jpmens.net.
woozle.jpmens.net.
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
NS 13 2 3600 20221120102241 20221021101736 44444 tcp53.ch. TPfWAl4GffhEcyX50bZ4z43dtsrjL3dj /i+sSAMnJPXTuYmMCtQvLM8Hr/Tbracp OPjymPrgvSQ+8wfBLeZgxw==
INVALID_SIGYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/135/0/135/0/135/0/135/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK890890890890269269269269
Response time (ms)OK144138151151158161160161

Responses for tcp53.ch/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600MX
0 .
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
MX 13 2 3600 20221120102241 20221021101736 44444 tcp53.ch. Xkuma46iLz2XcxVaDfdYH1FVfmLkoTw+ CzmnGWZgDIHfYcaSvOgQm5eV8VkpTT0G vcH/Fq86LnRUFym36RYAmA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK205205205205184184184184
Response time (ms)OK172185224225213225225225

Responses for tcp53.ch/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK421421421421400400400400
Response time (ms)OK223185217218221221219220

Responses for tcp53.ch/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600TXT
"v=spf1 -all"
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
TXT 13 2 3600 20221120102241 20221021101736 44444 tcp53.ch. QOZKWdaHh5Ne8KnL1R9k//bFwPR4doOU UxZvGHLyK2RSiuEcsj5W5VRwQUHOmnjC W4uK+M1bV1X+7h3wY0iJwQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK214214214214193193193193
Response time (ms)OK173172212213215215213214

Responses for tcp53.ch/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600SOA
boite.tcp53.ch. noc.jpmens.org. 121 10800 3600 24192000 3600
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
SOA 13 2 3600 20221130150913 20221031140913 44444 tcp53.ch. IElsP7DUNi5VS9C9ss+CKv/5YA9p2mrs VkAcAIT8y4B3ahfRUkgqs7GPV6ffj/gD Y+Zmv8mVkxg6WCPm88bmmw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK246246246246225225225225
Response time (ms)OK174173215216218218217218

Responses for tcp53.ch/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK421421421421400400400400
Response time (ms)OK175173219221225224222222

Responses for tcp53.ch/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK421421421421400400400400
Response time (ms)OK162161222223227226224225

Responses for tcp53.ch/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dnspartner.de. (2a01:198:0:1::34)ns1.dnspartner.de. (91.184.32.34)ns2.dnspartner.de. (178.33.39.66)ns2.dnspartner.de. (2001:41d0:304:200::c92a)lumpy.jpmens.net. (45.83.107.24)lumpy.jpmens.net. (2a03:4000:46:320:3870:c9ff:fec8:dc1a)woozle.jpmens.net. (82.196.0.143)woozle.jpmens.net. (2a03:b0c0:0:1010::33:2001)
tcp53.ch3600A
127.0.0.1
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
A 13 2 3600 20221120102241 20221021101736 44444 tcp53.ch. LbRCU1imLnfrXMjQ83uhGXrR2wsKbbK6 dE0NTa8chGGgBlZxHd7Sc3swUgB7psMZ Df7bhfOMUDjCdIrrPc/Vng==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK206206206206185185185185
Response time (ms)OK141139147144148160153151