View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

rural.gov

« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.root-servers.net. (198.41.0.4)a.root-servers.net. (2001:503:ba3e::2:30)B.ROOT-SERVERS.NET. (192.228.79.201)b.root-servers.net. (199.9.14.201)b.root-servers.net. (2001:500:200::b)c.root-servers.net. (192.33.4.12)c.root-servers.net. (2001:500:2::c)d.root-servers.net. (199.7.91.13)d.root-servers.net. (2001:500:2d::d)e.root-servers.net. (192.203.230.10)e.root-servers.net. (2001:500:a8::e)f.root-servers.net. (192.5.5.241)f.root-servers.net. (2001:500:2f::f)g.root-servers.net. (192.112.36.4)g.root-servers.net. (2001:500:12::d0d)h.root-servers.net. (198.97.190.53)h.root-servers.net. (2001:500:1::53)i.root-servers.net. (192.36.148.17)i.root-servers.net. (2001:7fe::53)j.root-servers.net. (192.58.128.30)j.root-servers.net. (2001:503:c27::2:30)k.root-servers.net. (193.0.14.129)k.root-servers.net. (2001:7fd::1)l.root-servers.net. (199.7.83.42)l.root-servers.net. (2001:500:9f::42)m.root-servers.net. (2001:dc3::35)m.root-servers.net. (202.12.27.33)
gov86400DS
7698 8 2 6bc949e638442ead0bdaf0935763c8d003760384ff15ebbd5ce86bb5559561f0
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 1 86400 20220209170000 20220127160000 9799 . Tc/i8mZNy4CpwE1S1DKp8n2f/KqzoAjA fn0Va/4pDLrG1x7tJpozkkxLBQubM8LM kh4J2dIjxF/JKD/rA6XX6o8th94QeQtB gMAJFiEzhlImlsf5HrYQ8P1AyqyPVxdZ Ihk1IPY0MauuGnPgwxOoHRvbdG/Rr3sy vLvsjJE332BmlIkomMOZP4MvJV2/fI2u QA9vOjoko0mSHUdxPiVjUemrT1qxKVIi g/QP7DC785535NPaanvNjepwm2POGyUk Tynn4rmA7c4T2ChxSqTXg3c+gdWzzQi6 9M9O6VtNZOwe7h4cuqUsDpjqJhqRYeKJ VHF/O07YaJUolhO98VaQ1Q==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK367367405405405423423397397412384396423409409397397405405367367392392380380378378
Response time (ms)OK414110210211496529326530231498996648311442421051041001002928

Responses for gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gov86400DNSKEY
256 3 8 AwEAAcrxKCBVgdzZoceapYfTSdA4A/hR gr01fMqkfcWXPOlSzVxUCJJL/k5ZhtOz mrzpO4RAI+yzDhlVtXF+aXJK1UGIrPT1 FCrF5fMup0TBnPCYATjz0BIn+jzCLRyx ljwUw11AMYvzYLdF+O0YxbzEXOM+oydC OTbJRWZKKXtG80bZvRwcaa3tqyaPJoNr AaQAQojLHiMrtOmEdjIb2TTx95s= ; key tag = 7030
257 3 8 AQO8daaz7B+yshOfL60rytKd9aOSujgp onEw3fwBMEC3/+e9XzHw2k+VKnbJTZ+Q aVtpfUd1q9HKZIv/ck83Gl5TjYKE5jtU Z2kpEDZfVNGv6yx0smtWAXv1nCJS9ohn yOTd397eMojGDHqkEC+uojEScZheEkMx zgCZwDAs+/CSU7mSuHtCRZn19xlZUd5G v7yDQ3mbOUwuy30oSk0z1Q5UUPpoihOu gIZHFX6Jk7NLiW2wlqfq9qhV4zj7TiBi JY0mCc4zHN8/aq2VKDHp2Na7mWzvKyTy +SYQkBQ/08LbPwj9YMc+uCzKL6sU/ObH v17EFhD8aPDftTHZvV9L+OZr ; key tag = 7698
OKYYYYYYYY
86400RRSIG
DNSKEY 8 1 86400 20220203200254 20220119195754 7698 gov. krNKH8YoFOOvIraLx75fDnwyRV1mFV0P 3N46gcG5rKurxZzjK+zZx+YWwNDjvnSs s3ju//rZXJQFSznBdg/q00S7YItRCOkV niNy26aVhZqeoywyrkBCVEo4hjOiRn87 Mmj3p9pbM45FZib72itC7MCcjbx/dOKC 0C4OQTNDXjqE+5zdx84CVPKwVE81gxl3 UQfX27FcOUkdCQScD7dQyQbUkb23s1ep hHWQp4mLmyR0yo601uP05Apo7Gxr8vTc x9BcNQdbvj3X6tzpx330kkPcLSbQcEhx qDbqXQzxa7UwCcUrZjoT7fAetOTRunxw G61xWtMtRC4KlhLlEYaYiA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK790790790790790790790790
Response time (ms)OK7069303171687131

Responses for gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gov172800NS
a.gov-servers.net.
b.gov-servers.net.
c.gov-servers.net.
d.gov-servers.net.
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
NS 8 1 172800 20220202024058 20220126024058 7030 gov. TUfcVDWRC1JP/EPSooHSlA/BHFgOPchC 5eCBivjTLYm9M3TbQ+d4JEOUOcYKRauc HfapC+TkME26+TwWkLA6g38AZUQZ0NNQ 3clBbWpytiAfZekAJ2FNS66tjGFkk3k0 GrYALm0A+H7bKOw6OszyxWKwAE+ccu0J K3mYiQjrpkWypTa5XzemrEYbuQ88jFBc wBjbxSs7SL1cY47OxSDrTg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK319319319319319319319319
Response time (ms)OK111034232255

Responses for rural.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK11511151115111511151115111511151
Response time (ms)OK111366242237