View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

persuader-reports.gov

Updated: 2022-11-16 19:18:32 UTC (389 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.root-servers.net. (198.41.0.4)a.root-servers.net. (2001:503:ba3e::2:30)B.ROOT-SERVERS.NET. (192.228.79.201)b.root-servers.net. (199.9.14.201)b.root-servers.net. (2001:500:200::b)c.root-servers.net. (192.33.4.12)c.root-servers.net. (2001:500:2::c)d.root-servers.net. (199.7.91.13)d.root-servers.net. (2001:500:2d::d)e.root-servers.net. (192.203.230.10)e.root-servers.net. (2001:500:a8::e)f.root-servers.net. (192.5.5.241)f.root-servers.net. (2001:500:2f::f)g.root-servers.net. (192.112.36.4)g.root-servers.net. (2001:500:12::d0d)h.root-servers.net. (198.97.190.53)h.root-servers.net. (2001:500:1::53)i.root-servers.net. (192.36.148.17)i.root-servers.net. (2001:7fe::53)j.root-servers.net. (192.58.128.30)j.root-servers.net. (2001:503:c27::2:30)k.root-servers.net. (193.0.14.129)k.root-servers.net. (2001:7fd::1)l.root-servers.net. (199.7.83.42)l.root-servers.net. (2001:500:9f::42)m.root-servers.net. (2001:dc3::35)m.root-servers.net. (202.12.27.33)
gov86400DS
7698 8 2 6bc949e638442ead0bdaf0935763c8d003760384ff15ebbd5ce86bb5559561f0
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 1 86400 20221129050000 20221116040000 18733 . pPrX1yTFinuuUTzBqu+3MsqfrGSZrKEJ EStGZKyGyTLPyZgIGkNSrd8KIkIupYIT vXMomGwMck8bmvwml59SVYb7pLs32nZo EIYtDpSbMl0x0B69W5nou1WylFAJopJ1 V74kZyoROSJL/Ax9KEAGL7W1+Vyls9Cd QB98TzJQw6myJ2NTk0MRQ9XXp+XPQiAB BWPZBAfRHIUgdV3uEXfxbya2JSiCHWiZ J5t8Y1j2e9wh7MO9xqmFGe4KDOHKEcP9 52WD2UkZSe5OlYAIWaNeYTD2hdempPz8 vHZM1WT/dSpQzbpPLjwFwnakqfJMLKcZ lbLDvl5dxstsuopZyY1BBQ==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK385385405405405423423397397367384423423409409397397405405367367392392380380378378
Response time (ms)OK19196061654140677620852524141182120197541644085

Responses for gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gov86400DNSKEY
256 3 8 AwEAAdTUAXnPaU/j+tBXBKqj7wf6CTR5 erm5HMRumZ8tyIXi4rmbOdvpGcGLEu3Y jqwkGoht1S4Ba555IpEt+oUsjN57HbQ6 eAMxBCX50EC1ipBmnnznhgoflu+DE+4N o9wXHHh9pa6Vn8N7QiG1zZ4ekc9rS0to 56mkLfNzJ+gjzH3tOfB9W5qnEqkqRuqX HnXxQQLBQ1I6vh1VZ5uQKYIe2H0= ; key tag = 56278
257 3 8 AQO8daaz7B+yshOfL60rytKd9aOSujgp onEw3fwBMEC3/+e9XzHw2k+VKnbJTZ+Q aVtpfUd1q9HKZIv/ck83Gl5TjYKE5jtU Z2kpEDZfVNGv6yx0smtWAXv1nCJS9ohn yOTd397eMojGDHqkEC+uojEScZheEkMx zgCZwDAs+/CSU7mSuHtCRZn19xlZUd5G v7yDQ3mbOUwuy30oSk0z1Q5UUPpoihOu gIZHFX6Jk7NLiW2wlqfq9qhV4zj7TiBi JY0mCc4zHN8/aq2VKDHp2Na7mWzvKyTy +SYQkBQ/08LbPwj9YMc+uCzKL6sU/ObH v17EFhD8aPDftTHZvV9L+OZr ; key tag = 7698
OKYYYYYYYY
86400RRSIG
DNSKEY 8 1 86400 20221125200254 20221110195754 7698 gov. QtOGwX0+KyVBLvL2SVvS1mLI3QVRESvG lvdODq/0we7nNcBMdRD4A4D6mfQXu7UE 014mHHkglvx8S6XXTkxdMtTyP2ee+E+K KiiQ+mpt0/RVwdMkxDGta+WxLsLNU3XQ BHDogPt7rD3NRDKYBMTDR6Taw4noriRi GOfJ/J8yrmZBg3Urud9eUuayjAwrsR/O 4r7AXT/joRJzhV18dQiVYEFJMblpWfj4 aeNU6Fv2I7nbKP0V05V+dLT6F2n4lmz7 ewuUSNjJ1g1r3tdF0J2MMowf5oAZ3MO5 3h69GqZPaGO3vuDpL/GxdQ670NaN6gxL jDKTWY5WKdLLrR4wD8ZMRw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK790790790790790790790790
Response time (ms)OK9190343557573535

Responses for gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gov172800NS
a.gov-servers.net.
b.gov-servers.net.
c.gov-servers.net.
d.gov-servers.net.
OKYYYYYYYY
172800RRSIG
NS 8 1 172800 20221122134109 20221115134109 56278 gov. QjHDxYew9rkhYiW7n5z3CSOFnuG0gfs/ wV3vFV4tfaYTaR1m8RxDaDM3UqWy0bfo yENQnu6d6jC0W/ZfITQi8R4EPEdOnMGK tdwzkMxkQZ9AKtrvUHvzonhT/8COmsiI +k7S/iWst2O8ofEk1yF7W9nBFaKd6A9I +qCNgQFLq0oHUhNiFh+OK8ACOznpfNlt AcxBDwuw/5qtaxSzG3T6xA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK319319319319319319319319
Response time (ms)OK757356434163

Responses for persuader-reports.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK11681168116811681168116811681168
Response time (ms)OK101263414465