View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

nl

DNS Server Responses

Responses for nl/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.root-servers.net. (198.41.0.4)a.root-servers.net. (2001:503:ba3e::2:30)B.ROOT-SERVERS.NET. (192.228.79.201)b.root-servers.net. (199.9.14.201)b.root-servers.net. (2001:500:200::b)c.root-servers.net. (192.33.4.12)c.root-servers.net. (2001:500:2::c)d.root-servers.net. (199.7.91.13)d.root-servers.net. (2001:500:2d::d)e.root-servers.net. (192.203.230.10)e.root-servers.net. (2001:500:a8::e)f.root-servers.net. (192.5.5.241)f.root-servers.net. (2001:500:2f::f)g.root-servers.net. (192.112.36.4)g.root-servers.net. (2001:500:12::d0d)h.root-servers.net. (198.97.190.53)h.root-servers.net. (2001:500:1::53)i.root-servers.net. (192.36.148.17)i.root-servers.net. (2001:7fe::53)j.root-servers.net. (192.58.128.30)j.root-servers.net. (2001:503:c27::2:30)k.root-servers.net. (193.0.14.129)k.root-servers.net. (2001:7fd::1)l.root-servers.net. (199.7.83.42)l.root-servers.net. (2001:500:9f::42)m.root-servers.net. (2001:dc3::35)m.root-servers.net. (202.12.27.33)
nl86400DS
17153 13 2 c5dfddc91e7532562a35f3c2cd30823894be08f20101f1abf45c8ab9739f3f49
OKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
DS 8 1 86400 20231013170000 20230930160000 11019 . wMBhffvyctzIS+G/Xpo6l4bkbiR3T7t6 ZaTVPvgtOQ+nFtmKh228yHKurAXD3KkH KN1ENqrV+JgvSat7COpiBTeD1vCew7BQ 3ODyTYjV+geVkhOwPW+Xf2YJjb5Un8I9 PSnFxWZAulH7zhrSlZSLKNmgmh58wWue GDyKmAHts+LAgCfEHdZshHLtCjgcYRFb 9R622q5HLbXkDl51oyFNK2mxbDtTD5t2 s5zV6Ffclv+6m2NkSaq3PxtH9t2ag7kM Nt0nJPAuKXXXVwGSZPEi/AixM/UT98Fl VnDV3RtWhTnJLdZ4rRLPrSvaBgRP8JRN gL5SKhuXBdLrhk1fmiAzAw==
VALIDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK384384376376376422422396396383366422422408408396396404404366366391391379379377377
Response time (ms)OK2626797979424222212227282766655757227282726424280422221

Responses for nl/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
nl3600DNSKEY
256 3 13 rQ66GkVW294HVTVsOmd5w4rErHyhyTkv 8il5iCDiTFKTCnFtn9StSYDAO7IbmXc3 CCDCow0VCEeQFud0kjU0sQ== ; key tag = 10212
257 3 13 aeDdFmc/JLPyva7Y4bS2SFbfWmxaiSrn qwgs+D1PKSPSruxIRH+6gHLhJ4XYIzrS aT3uk6rsx3c5jV8U4B8O+g== ; key tag = 17153
OKYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 13 1 3600 20231010063654 20230925210811 17153 nl. tQq44C7RQ6kFvHphvcKjMJ5E1JQTbXcZ qYkfv+zfJLNx/kMuUqO2YLwRLH9Jsa/S wpeizHZuC9u6SRx8pYF1Lw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK310310311311297297
Response time (ms)OK1616331363233

Responses for nl/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
nl172800NS
ns1.dns.nl.
ns3.dns.nl.
ns4.dns.nl.
OKYYYYYY
172800RRSIG
NS 13 1 172800 20231008230609 20230925010814 10212 nl. /7qpJDuKzDyaMNF5rbmP6K1qW8Unp7Df c7xwB0rA5fyWhH2C6AmYjugvRFzB6diG OvYbduLy9zjsOiy0ZaMhPw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/13
Response size (bytes)OK928928929929917915
Response time (ms)OK52121281016

Responses for nl/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK399399400400390386
Response time (ms)OK2726411544040

Responses for nl/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
nl3600SOA
ns1.dns.nl. hostmaster.domain-registry.nl. 2023093045 3600 600 2419200 600
OKYYYYYY
3600RRSIG
SOA 13 1 3600 20231014165509 20230930203840 10212 nl. yRpXTU1RgIf/MgIa1+9xqXL9UDutp8q7 WjkSIGxa15MC0AP7x5yvU86BYDT+9nXY /XrEVA+H9EWTcdJ2R7NPRA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK221221222222208208
Response time (ms)OK1616341383334

Responses for nl/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
nl0NSEC3PARAM
1 0 0 -
OKYYYYYY
0RRSIG
NSEC3PARAM 13 1 0 20231013200716 20230930040820 10212 nl. Ka5KZT3XO47hH0ZVH6OJwN8a0dx5h+Nb hMDipmuwFjYZLsbOFFeKW9l0wHpVWbaV V1j8eiSTx7hSIvcAEDj2DA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK167167168168154154
Response time (ms)OK1616321323131

Responses for 7ayu20t1fo.nl/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK759759760760750750
Response time (ms)OK1817361363436

Responses for nl/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.dns.nl. (194.0.28.53)ns1.dns.nl. (2001:678:2c:0:194:0:28:53)ns3.dns.nl. (194.0.25.24)ns3.dns.nl. (2001:678:20::24)ns4.dns.nl. (185.159.199.200)ns4.dns.nl. (2620:10a:80ac::200)
nl172800NS
ns1.dns.nl.
ns3.dns.nl.
ns4.dns.nl.
OKYYYYYY
172800RRSIG
NS 13 1 172800 20231008230609 20230925010814 10212 nl. /7qpJDuKzDyaMNF5rbmP6K1qW8Unp7Df c7xwB0rA5fyWhH2C6AmYjugvRFzB6diG OvYbduLy9zjsOiy0ZaMhPw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/13
Response size (bytes)OK928928929929917915
Response time (ms)OK52121281016