View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

nic.cz

Updated: 2021-11-29 16:49:49 UTC (2 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for nic.cz/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz3600DS
37454 13 2 be295cc89b9bf22f1929e613e81fe31e9d40e3831a003bdfa6efcc08bfe5357f
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 13 2 3600 20211211132001 20211127115001 15479 cz. q1sKpZGmojqbnBme3FKqBb2PXomP6l3M 4ksmi0SL8IkfhCVxUdAOG6hmtgX88PD+ MNa0DvKkltT6MhiYn0xJyQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK204207208205204204208206
Response time (ms)OK22715922722714214626159

Responses for nic.cz/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800DNSKEY
256 3 13 4mD8+25d8b3QNaHRFcI+zAoo0p4axbwB o/2dS4llgMHKk7lyFSFRwdMfRJUWKlrw jZgIlmVHBdHPTywLVQY8hA== ; key tag = 2814
257 3 13 O7Uo2eW2vERR0pHyhUFdNYHgUnazDvuP VFDAHqxEyoYdpDGBeCgEUHWT5bkItL6p SQKikKl4xzxrCR2QWGuHtA== ; key tag = 37454
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
DNSKEY 13 2 1800 20211211145513 20211127132513 37454 nic.cz. xAJD3/eyjOoUbzBi+f5ssrl5PHua7pp3 spVpF0GqKaPWTJ9gkbYa7oKFnTcn62IN mionMG1YOMI/zLy9Z5FzCg==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK320323321321320320324322
Response time (ms)OK248180247247181182325181

Responses for nic.cz/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800NS
a.ns.nic.cz.
b.ns.nic.cz.
d.ns.nic.cz.
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
NS 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. Eo/Y7nIU3vUqXRWVd6RD0BjF+SmXwrF8 mzgogBYKsfurMy6iQZd0WIFDb2oRDjkF wjE4tSPRnsDsZMeeWzHKPA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/13
Response size (bytes)OK955958956956961955959957
Response time (ms)OK17114215114810910920131

Responses for nic.cz/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800NSEC3PARAM
1 0 10 2954cb8e1296e054
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. WcFqVSF8vgjlV1wMFUJaGCEpUEUJkNOm xTV83k+Dss2PFtF/pcsgn23pqAJuGxLe V/dFDGXoBXZInhMNLf76dQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK18518818618610881082189187
Response time (ms)OK22515822522413413688224

Responses for nic.cz/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK405408406415411405409407
Response time (ms)OK220161219160128129278218

Responses for nic.cz/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800AAAA
2001:1488:0:3::2
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
AAAA 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. PwwEyFQIaOe+w77YuVDYH0IuY7mjcHUl ucNJJdWzzpaR6evanuLenAH2LrADpqPM D78z/wlKP787ZfsC6dGGCw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK18819118918910911085192190
Response time (ms)OK22615822622513614326159

Responses for nic.cz/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800NS
a.ns.nic.cz.
b.ns.nic.cz.
d.ns.nic.cz.
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
NS 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. Eo/Y7nIU3vUqXRWVd6RD0BjF+SmXwrF8 mzgogBYKsfurMy6iQZd0WIFDb2oRDjkF wjE4tSPRnsDsZMeeWzHKPA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/13
Response size (bytes)OK955958956956961955959957
Response time (ms)OK17114215114810910920131

Responses for nic.cz/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800MX
10 mail.nic.cz.
20 mx.nic.cz.
25 mx2.nic.cz.
30 bh.nic.cz.
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
MX 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. 18c+0hItE6uwbtP8p7pUIRUVoS4lPg+E SqS5fGuIxWPYBqzSwCNB1xZYasGQH0DK 8mQy/t1BE4LZsxdCRnOYvQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/155/0/155/0/155/4/195/4/195/4/135/0/155/0/15
Response size (bytes)OK11011104110212121208112411051103
Response time (ms)OK241166241236169177322169

Responses for nic.cz/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800A
217.31.205.50
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
A 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. NPRXbs2IX7UtHfcDkxQisvm6Vqt0+Ogf oPilUPdtr1KgLcmdQ9x0lTReXpS9dgvK EZqpxxUxFWz9eTmQecwcKw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK17617917717710791073180178
Response time (ms)OK17114215015011310920131

Responses for nic.cz/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800TXT
"MS=92011E91562E6FD18FF9C5FA1F053F90DD5B1892"
"v=spf1 ip4:217.31.192.0/20 ip4:185.43.135.0/24 ip4:81.91.84.116 ip6:2001:1568:b::145 ip6:2001:1568:b:145::1 ip6:2001:1488::/29 ~all"
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
TXT 13 2 1800 20211210142547 20211126125547 2814 nic.cz. IoIuzE9oGWPFEbHrKOBL1TFiRQjKsgxJ xImPA7nRvV04Zj10xE3KImnudcmlleeF vv3UpA1WWt4ivKHaRoVXiQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/4/123/4/123/4/123/0/13/0/1
Response size (bytes)OK360363361116511611161364362
Response time (ms)OK223159223220129131349223

Responses for nic.cz/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800SOA
a.ns.nic.cz. hostmaster.nic.cz. 1638172264 10800 3600 1209600 7200
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
SOA 13 2 1800 20211213075104 20211129062104 2814 nic.cz. Wzlu0PGbEpRrj7A+svR+ILAV7zv2v5n6 q7AZXrlPichJfJ3u2lKnLZZWWeju61Ay ohe8g2K+L6EaaTXT7KDbJw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK21221521321311101110216214
Response time (ms)OK25118225024918318629249

Responses for sq1lgy2an8.nic.cz/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK781784791782787787785783
Response time (ms)OK259197257255201203104199