View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

nic.cz

DNS Server Responses

Responses for nic.cz/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz3600DS
8066 13 2 0c39b625c540dc5afa364ae9f106fbebb8accbe75f3cd9bc345586bc67409165
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 13 2 3600 20220602132052 20220519115052 31980 cz. hKVvEiVqJKWdYlmtusZEDBZkaiVm1s5d HWfg60XshpyC2XuA8bzBW982JUYjwfCc E0TMKH2B9vmrYWIKiwyBLw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK204207208208204204208206
Response time (ms)OK28422922922517117151229

Responses for nic.cz/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800DNSKEY
256 3 13 uObH8sFm+tl1rk7gSb2NUqxnxr5oOL/R /zAr7gcISNAGR+4OA/IbfDauzseU/SIT U1EqYmDt5EXlKlOSBt5moQ== ; key tag = 11356
257 3 13 ZhAYNrRTxDSnLWFRrJeHNCb7y+n7+PpV fxS/7iQHp+3GY+aybLlnT/qC9crly+jf H9age/kVNUDeJYAFWWIN3w== ; key tag = 8066
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
DNSKEY 13 2 1800 20220602222553 20220519205553 8066 nic.cz. HPlgLkNaSMChNn2SOFijJ8I58XBHpzdn uYGqa57fg5Ykr2EpA0eIRlD0i8Xy85if u4vqGNNgVRxCdrdN+RjexQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK320323321324320320324322
Response time (ms)OK30125425525218318460327

Responses for nic.cz/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800NS
a.ns.nic.cz.
b.ns.nic.cz.
d.ns.nic.cz.
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
NS 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. oa/hvqDiYefVdC+rs5G+KcOW4tJT4la7 DNqAVvkRMgq8kRm4MgZmEbjnlGDF530d dtmSAaVUG8rDbBkZM6sjkQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/13
Response size (bytes)OK955958965956955955959957
Response time (ms)OK19614415314910911521131

Responses for nic.cz/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800NSEC3PARAM
1 0 0 3370a7e61b067326
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. atbv2R05frcO/E9XJ5zcVZHVsevOR6et eo+X+FQ+jZOrc4t+yf74WaW9+SFVlbyH srNQVOAUvUbt4wteTGAKhA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/4/132/0/12/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK185188109218610821082189187
Response time (ms)OK28121721721715816155516

Responses for nic.cz/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK405408415415411405409407
Response time (ms)OK28020921220915214255211

Responses for nic.cz/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800AAAA
2001:1488:0:3::2
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
AAAA 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. oPHeH+gf0y4W2cvxmxxsAqUVrOiVDbiJ rgNRR6C1fOptgC90vCMTB3ciU1jhc+H1 8eWrrMFmvOtxl3fMfDGgsQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/4/132/4/132/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK1881911095109510851091192190
Response time (ms)OK28322322522016416750223

Responses for nic.cz/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800A
217.31.205.50
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
A 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. l0yqTuJSEMIDy0L1y2r9CJXuxsFlfe0Z jzPVNBAel+Z2Lo86k8UwGEKDznfDT+0C HPyrZ5tQt8hCaCdZp68YrQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK17617917717710731079180178
Response time (ms)OK19614415014810910920132

Responses for nic.cz/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800NS
a.ns.nic.cz.
b.ns.nic.cz.
d.ns.nic.cz.
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
NS 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. oa/hvqDiYefVdC+rs5G+KcOW4tJT4la7 DNqAVvkRMgq8kRm4MgZmEbjnlGDF530d dtmSAaVUG8rDbBkZM6sjkQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/134/0/13
Response size (bytes)OK955958965956955955959957
Response time (ms)OK19614415314910911521131

Responses for nic.cz/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800MX
10 mail.nic.cz.
20 mx.nic.cz.
30 bh.nic.cz.
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
MX 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. M808Vek7J/J6dNjRXfuG3HDVYxBN+no6 O0oA44nIU3gQ32dDk2+vTHlkdmGGw6H9 alqLTmnnIDzPgqiULKD7/w==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/114/0/114/0/114/4/174/4/154/4/134/0/114/0/11
Response size (bytes)OK833836834114812101116837835
Response time (ms)OK28724024223617417757242

Responses for 2tjsind3p7.nic.cz/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK794797804795794794798796
Response time (ms)OK29829325024818018359295

Responses for nic.cz/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800TXT
"MS=92011E91562E6FD18FF9C5FA1F053F90DD5B1892"
"v=spf1 include:_v4nets.nic.cz include:_v6nets.nic.cz include:_spf.network.cz ~all"
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
TXT 13 2 1800 20220602205553 20220519192553 11356 nic.cz. l8l1Qx2K6Gugo6RPN16vaVVJDHio+yON 8nyyRb3BsDJSj9pdpJwdgFldKSvKTks3 O6krtbR7uDDreZsrSgpR1A==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/4/133/4/133/4/133/0/13/0/1
Response size (bytes)OK310313311121712071213314312
Response time (ms)OK28221621621315115156281

Responses for nic.cz/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.nic.cz. (194.0.12.1)a.ns.nic.cz. (2001:678:f::1)b.ns.nic.cz. (194.0.13.1)b.ns.nic.cz. (2001:678:10::1)c.ns.nic.cz. (194.0.14.1)c.ns.nic.cz. (2001:678:11::1)d.ns.nic.cz. (193.29.206.1)d.ns.nic.cz. (2001:678:1::1)
nic.cz1800SOA
a.ns.nic.cz. hostmaster.nic.cz. 1653460314 10800 3600 1209600 7200
OKYYYYYYYY
1800RRSIG
SOA 13 2 1800 20220608063154 20220525050154 11356 nic.cz. v4O+y5hpKZ5liQKr56Tik8YonkiYXoAM cE+ZXtji5uoSR3nOBxv0nGFFTx8S8DnG NCHpdoFsvBSuD0hd3/WSww==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/4/132/4/132/4/132/0/12/0/1
Response size (bytes)OK212215213111411041110216214
Response time (ms)OK27524424523816416433576