View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

msstate.edu

Updated: 2023-05-25 20:49:15 UTC (364 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for msstate.edu/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.edu-servers.net. (192.5.6.30)a.edu-servers.net. (2001:503:a83e::2:30)b.edu-servers.net. (192.33.14.30)b.edu-servers.net. (2001:503:231d::2:30)c.edu-servers.net. (192.26.92.30)c.edu-servers.net. (2001:503:83eb::30)d.edu-servers.net. (192.31.80.30)d.edu-servers.net. (2001:500:856e::30)e.edu-servers.net. (192.12.94.30)e.edu-servers.net. (2001:502:1ca1::30)f.edu-servers.net. (192.35.51.30)f.edu-servers.net. (2001:503:d414::30)g.edu-servers.net. (192.42.93.30)g.edu-servers.net. (2001:503:eea3::30)h.edu-servers.net. (192.54.112.30)h.edu-servers.net. (2001:502:8cc::30)i.edu-servers.net. (192.43.172.30)i.edu-servers.net. (2001:503:39c1::30)j.edu-servers.net. (192.48.79.30)j.edu-servers.net. (2001:502:7094::30)k.edu-servers.net. (192.52.178.30)k.edu-servers.net. (2001:503:d2d::30)l.edu-servers.net. (192.41.162.30)l.edu-servers.net. (2001:500:d937::30)m.edu-servers.net. (192.55.83.30)m.edu-servers.net. (2001:501:b1f9::30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK872872874874872872872872872872872872872872872872872872872872872872872872872872
Response time (ms)OK5454823152525450535345454646454346463738333838374138

Responses for msstate.edu/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK130130130
Response time (ms)OK9899122

Responses for msstate.edu/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
msstate.edu1800NS
ns1.msstate.edu.
ns2.msstate.edu.
trantor.umd.edu.
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/53/0/53/0/5
Response size (bytes)OK218218218
Response time (ms)OK565771

Responses for msstate.edu/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK130130130
Response time (ms)OK8787131

Responses for msstate.edu/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK130130130
Response time (ms)OK8989131

Responses for msstate.edu/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
msstate.edu1800SOA
ns1.msstate.edu. hostmaster.MsState.Edu. 2023052300 3600 600 1809600 3600
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/51/3/51/3/5
Response size (bytes)OK284284284
Response time (ms)OK7680110

Responses for msstate.edu/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
msstate.edu1800TXT
"MS=ms99677221"
"P.O. Box 9697"
"MSU, MS, 39762"
"Attn: Gerhard Lehnerer"
"Mississippi State University"
"ZC3JZGANYF0IZ0VJXMWK5ITRVUYUFW28QFGUP0MUA"
"apple-domain-verification=MpioD8uX7FeNDsOf"
"smartsheet-site-validation=f2dbpOVuvjlKi0asVFfozM9evT1Y42Th"
"v=spf1 ip4:130.18.0.0/16 exists:%{i}.spf.hc3512-62.iphmx.com ?all"
"google-site-verification=h896HsRFaUAnQsCIM_vuxoZizQDnSsLuqEciCed7FlI"
"google-site-verification=nRbCLZ11dYIA-Txfz7Zrao6x_jrPh8gXQRODdkOFGac"
"_globalsign-domain-verification=uRkE5N13_v0lzWB6RAfxI_Z3_F2lVyPlFm_5XlmY6W"
"LitDlWqoU00o66KC7tl/ORIaMxzm6OemrL85bPPsI8tcXJ7HI3J8YuPBFllJhwviYAYRiq2sQQh0HMQyFnO6lA=="
"ciscocidomainverification=2a8affacbe57fba3f98915b4c55239042ae89b6e658235fc7502a246e8ddb508"
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK14/3/514/3/514/3/5
Response size (bytes)OK108510851085
Response time (ms)OK8585112

Responses for msstate.edu/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK130130130
Response time (ms)OK8384109

Responses for msstate.edu/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
msstate.edu1800MX
10 mx1.hc3512-62.iphmx.com.
20 mx2.hc3512-62.iphmx.com.
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK127127127
Response time (ms)OK9798122

Responses for msstate.edu/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
msstate.edu1800NS
ns1.msstate.edu.
ns2.msstate.edu.
trantor.umd.edu.
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/53/0/53/0/5
Response size (bytes)OK218218218
Response time (ms)OK565771

Responses for d9m63kizgq.msstate.edu/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK141141141
Response time (ms)OK100123123

Responses for msstate.edu/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.msstate.edu. (130.18.80.12)ns1.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::12)ns2.msstate.edu. (130.18.80.13)ns2.msstate.edu. (2620:0:1a30:1080::13)trantor.umd.edu. (128.8.10.14)
msstate.edu1800A
3.216.11.38
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/51/3/51/3/5
Response size (bytes)OK234234234
Response time (ms)OK565971