View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

johnsondiversey.com

Updated: 2023-10-13 17:33:48 UTC (283 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for johnsondiversey.com/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gtld-servers.net. (192.5.6.30)a.gtld-servers.net. (2001:503:a83e::2:30)b.gtld-servers.net. (192.33.14.30)b.gtld-servers.net. (2001:503:231d::2:30)c.gtld-servers.net. (192.26.92.30)c.gtld-servers.net. (2001:503:83eb::30)d.gtld-servers.net. (192.31.80.30)d.gtld-servers.net. (2001:500:856e::30)e.gtld-servers.net. (192.12.94.30)e.gtld-servers.net. (2001:502:1ca1::30)f.gtld-servers.net. (192.35.51.30)f.gtld-servers.net. (2001:503:d414::30)g.gtld-servers.net. (192.42.93.30)g.gtld-servers.net. (2001:503:eea3::30)h.gtld-servers.net. (192.54.112.30)h.gtld-servers.net. (2001:502:8cc::30)i.gtld-servers.net. (192.43.172.30)i.gtld-servers.net. (2001:503:39c1::30)j.gtld-servers.net. (192.48.79.30)j.gtld-servers.net. (2001:502:7094::30)k.gtld-servers.net. (192.52.178.30)k.gtld-servers.net. (2001:503:d2d::30)l.gtld-servers.net. (192.41.162.30)l.gtld-servers.net. (2001:500:d937::30)m.gtld-servers.net. (192.55.83.30)m.gtld-servers.net. (2001:501:b1f9::30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK878878880880878878878878878878878878878878878878878878878878878878878878878878
Response time (ms)OK166169156167168166170153166168155166169168159150168170151169167168167153170167

Responses for johnsondiversey.com/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK118118117118117116117116117116118116
Response time (ms)OK135132135134136132130130133130136133

Responses for johnsondiversey.com/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
johnsondiversey.com86400NS
bill.ns.cloudflare.com.
dolly.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK112110110110112111112110110111112112
Response time (ms)OK1917122018161212415212

Responses for johnsondiversey.com/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
johnsondiversey.com3600TXT
"v=spf1 -all"
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK828383838383828282828183
Response time (ms)OK141137141140141131171130171130141139

Responses for johnsondiversey.com/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK117118117117116118118116117117116117
Response time (ms)OK125121125125129115105115121107129121

Responses for johnsondiversey.com/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK117118117117118117117117117118118118
Response time (ms)OK1481441421459014414214314514391170

Responses for johnsondiversey.com/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
johnsondiversey.com3600SOA
bill.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2304457981 10000 2400 604800 3600
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK117117117118117117116117116116117118
Response time (ms)OK145143146145147142140141144142153143

Responses for 7qbm602cfl.johnsondiversey.com/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK127129128127128129127128129129129128
Response time (ms)OK127125128127129124154155126123129125

Responses for johnsondiversey.com/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
johnsondiversey.com3600A
208.251.229.11
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK737375747375757474747473
Response time (ms)OK1312466123355112

Responses for johnsondiversey.com/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK118116118118117118117117118117117117
Response time (ms)OK180173180179177172170171178171178174

Responses for johnsondiversey.com/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
johnsondiversey.com86400NS
bill.ns.cloudflare.com.
dolly.ns.cloudflare.com.
OKYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK112110110110112111112110110111112112
Response time (ms)OK1917122018161212415212

Responses for johnsondiversey.com/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
bill.ns.cloudflare.com. (108.162.193.74)bill.ns.cloudflare.com. (172.64.33.74)bill.ns.cloudflare.com. (173.245.59.74)bill.ns.cloudflare.com. (2606:4700:58::adf5:3b4a)bill.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c14a)bill.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:214a)dolly.ns.cloudflare.com. (108.162.192.98)dolly.ns.cloudflare.com. (172.64.32.98)dolly.ns.cloudflare.com. (173.245.58.98)dolly.ns.cloudflare.com. (2606:4700:50::adf5:3a62)dolly.ns.cloudflare.com. (2803:f800:50::6ca2:c062)dolly.ns.cloudflare.com. (2a06:98c1:50::ac40:2062)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK117117118117118116118117116118116117
Response time (ms)OK184181185183185180178178183180186182