View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

iub.edu

Updated: 2021-03-06 12:53:30 UTC (1086 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for iub.edu/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.edu-servers.net. (192.5.6.30)a.edu-servers.net. (2001:503:a83e::2:30)b.edu-servers.net. (192.33.14.30)b.edu-servers.net. (2001:503:231d::2:30)c.edu-servers.net. (192.26.92.30)c.edu-servers.net. (2001:503:83eb::30)d.edu-servers.net. (192.31.80.30)d.edu-servers.net. (2001:500:856e::30)e.edu-servers.net. (192.12.94.30)e.edu-servers.net. (2001:502:1ca1::30)f.edu-servers.net. (192.35.51.30)f.edu-servers.net. (2001:503:d414::30)g.edu-servers.net. (192.42.93.30)g.edu-servers.net. (2001:503:eea3::30)h.edu-servers.net. (192.54.112.30)h.edu-servers.net. (2001:502:8cc::30)i.edu-servers.net. (192.43.172.30)i.edu-servers.net. (2001:503:39c1::30)j.edu-servers.net. (192.48.79.30)j.edu-servers.net. (2001:502:7094::30)k.edu-servers.net. (192.52.178.30)k.edu-servers.net. (2001:503:d2d::30)l.edu-servers.net. (192.41.162.30)l.edu-servers.net. (2001:500:d937::30)m.edu-servers.net. (192.55.83.30)m.edu-servers.net. (2001:501:b1f9::30)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK868868870870868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868868
Response time (ms)OK313113931303131293117191918222018191715151315121513

Responses for iub.edu/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK126126126126126
Response time (ms)OK115115114116157

Responses for iub.edu/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu3600NS
dns1.iu.edu.
dns2.iu.edu.
dns3.iu.edu.
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/113/0/113/0/113/0/113/0/11
Response size (bytes)OK10581058105810581058
Response time (ms)OK5258585870

Responses for iub.edu/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu3600SOA
dns1.iu.edu. dns-admin.indiana.edu. 2002062976 7200 3600 3600000 3600
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/111/3/111/3/111/3/111/3/11
Response size (bytes)OK11121112111211121112
Response time (ms)OK95959396154

Responses for iub.edu/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu3600AAAA
2001:18e8:2:e::103
2001:18e8:2:e::104
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/3/112/3/112/3/112/3/112/3/11
Response size (bytes)OK11141114111411141114
Response time (ms)OK10510297108154

Responses for iub.edu/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu600A
129.79.123.148
129.79.123.149
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/3/112/3/112/3/112/3/112/3/11
Response size (bytes)OK10901090109010901090
Response time (ms)OK5853585870

Responses for dc7e2hbmrw.iub.edu/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK137137137137137
Response time (ms)OK111111110112157

Responses for iub.edu/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu600TXT
"indiana university"
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/111/3/111/3/111/3/111/3/11
Response size (bytes)OK10891089108910891089
Response time (ms)OK134131129134159

Responses for iub.edu/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu3600NS
dns1.iu.edu.
dns2.iu.edu.
dns3.iu.edu.
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/113/0/113/0/113/0/113/0/11
Response size (bytes)OK10581058105810581058
Response time (ms)OK5258585870

Responses for iub.edu/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
iub.edu600MX
0 internal-relay.indiana.edu.
OKYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/141/3/141/3/141/3/141/3/14
Response size (bytes)OK13001300130013001300
Response time (ms)OK119120116126156

Responses for iub.edu/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns1.iu.edu. (134.68.220.8)dns1.iu.edu. (2001:18e8:3:220::10)dns2.iu.edu. (129.79.1.8)dns2.iu.edu. (2001:18e8:2:8::10)dns3.iu.edu. (52.23.85.80)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK126126126126126
Response time (ms)OK140139139141161