View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

gatrees.gov

DNS Server Responses

Responses for gatrees.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
gatrees.gov3600DS
52264 5 1 7fec5f860fd6e7737dc8de55fa3ab74957d9dde6
52264 5 2 86d361111d69664fe8196a80c5ac954be7fbf7e4ad525f924069e4af902b6d89
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20210915114144 20210908114144 57735 gov. JaseOHm2jbDDZ0VJ2yYRJi3tDCcZMywK ApLq2rKZ7VLS7R7kEnJsVV8ZRx777lgD kDyWqob9PKB+Tl3gM/aYMS4lHxBjeJ2O XfHcZ8Dg1UOtM9Ku9AcuZ6FW9ZBRYoQc g6IEdXyvqpWniZm05yL5YY74UbH/gsQF j55AknhcQSHP4XTKEomkHHnh/6TxwWL8 VCptMXst0F6ftJ+gQcIyVQ==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK332332332332332332332332
Response time (ms)OK7110554232286

Responses for gatrees.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6881

Responses for gatrees.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov3600NS
sogns1.state.ga.us.
sogns2.state.ga.us.
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/1
Response size (bytes)OK121121
Response time (ms)OK6378

Responses for gatrees.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6079

Responses for gatrees.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov28800A
167.199.229.18
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/1
Response size (bytes)OK8484
Response time (ms)OK6075

Responses for g7j6yzfhqi.gatrees.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK151151
Response time (ms)OK6575

Responses for gatrees.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov3600SOA
sogns5.state.ga.us. hostmaster.gta.ga.Gov. 358 10800 3600 2592000 900
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6677

Responses for gatrees.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6476

Responses for gatrees.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6178

Responses for gatrees.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6779

Responses for gatrees.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/1
Response size (bytes)OK140140
Response time (ms)OK6179

Responses for gatrees.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sogns1.state.ga.us. (167.194.81.235)sogns2.state.ga.us. (167.195.30.105)
gatrees.gov3600NS
sogns1.state.ga.us.
sogns2.state.ga.us.
OKYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/1
Response size (bytes)OK121121
Response time (ms)OK6378