View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

fruitsandveggiesmatter.gov

« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
fruitsandveggiesmatter.gov3600DS
2179 7 1 25ad720f7e0d887f9f3dfd9b3aba6decf0247d6d
2179 7 2 35536022d3531135478d2d7c64d8d283c79239930fdcb88ad4f3b8a6039f1f76
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20210308131008 20210301131008 27306 gov. GCA3tSa7kgOoKLcv4m+A9yV0miKLsdhg gT1C8De/E2aclcT2WTdUSPBhhn7av7UO wChWrJIbR7yplEfmBRdosQNatnL20jm7 0T7l8Giw1LeO768/Y2OvWcRpRhsLqP0x cDoFoIvz+bskQZAykSRzsMvPjFjXyiH9 aVTh08F/qdg90Pd0M3qX0M4gpHbDtj8d 0+I+5jfYtjHXAheaYll34g==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK347347347347347347347347
Response time (ms)OK121158232558

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK136136136
Response time (ms)OK789394

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
fruitsandveggiesmatter.gov3600NS
ns1.cdc.gov.
ns2.cdc.gov.
ns3.cdc.gov.
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/73/0/73/0/7
Response size (bytes)OK690690690
Response time (ms)OK565959

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK136136136
Response time (ms)OK908990

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK136136136
Response time (ms)OK759192

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
fruitsandveggiesmatter.gov3600NS
ns1.cdc.gov.
ns2.cdc.gov.
ns3.cdc.gov.
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/73/0/73/0/7
Response size (bytes)OK690690690
Response time (ms)OK565959

Responses for cymlu42wxo.fruitsandveggiesmatter.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK147147147
Response time (ms)OK939276

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK136136136
Response time (ms)OK777678

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK136136136
Response time (ms)OK565657

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
fruitsandveggiesmatter.gov3600TXT
"v=spf1 -all"
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/71/3/71/3/7
Response size (bytes)OK714714714
Response time (ms)OK717073

Responses for fruitsandveggiesmatter.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.cdc.gov., icdc-us-ns1.cdc.gov. (198.246.96.61)ns2.cdc.gov., icdc-us-ns2.cdc.gov. (198.246.96.92)ns3.cdc.gov., icdc-us-ns3.cdc.gov. (198.246.125.10)
fruitsandveggiesmatter.gov3600SOA
ns2.cdc.gov. dnsadmin.cdc.gov. 618054253 10800 3600 604800 84600
OKYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/3/71/3/71/3/7
Response size (bytes)OK735735735
Response time (ms)OK799698