View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

employer.gov

DNS Server Responses

Responses for employer.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
employer.gov3600DS
36691 8 1 7f01e574203e0fbf10a99ea8e6ec9944d19cab75
36691 8 2 51186de9b161b7b663fc5b4c8184d5c33bd29e1597d32326eda777c858ef6137
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20211005234108 20210928234108 57735 gov. SEa0nmszckzVjIJht0Qtqk/e4Tj7gRMr oPLw6RbKs5661OCd9I5geD+rz3P+J3Ex qSZZH8VpBbyEBJny31Q+A0CA5FUL1vkM mfO1W5n7tD7EXrPdAA74F4w0/pMQeo8K kxKyJ6NzIhlJJbPDh11eKCBywXaq93cV CJfge2Dz7zwu9FYj9WJq0y/WfDFcBe9V bzNVDzR+b/URj9UOTsftwA==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK333333333333333333333333
Response time (ms)OK151256515166

Responses for employer.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300DNSKEY
256 3 8 AwEAAfSwH+ZYbViEKQzIu5PnYh6rjX15 VpKPWP8WHc6SxSj/m+XecKKXw+0PGfv5 Hf+8W1snqg7DQ03bjf8Gg9nTcUGufUq4 8GRMxudVST8VI4TKkYhAaZB03+Rfp7Tq JZeMa6N2yJUI4sh8lIdghH18vwrwsMQ6 PRfVR/zotlHQl/Xv ; key tag = 4611
257 3 8 AwEAAcQfE92pr8zu8mbqp4dhrA6TV4S9 DBBLJN5V1McV1F7X2w91zTTu4jt8Xa5T 8luKv+RsmbH0t0T2vByo1kXwBVzBGOjf 0iNrgferVGfychM6GRFV3crUOBsE6GVM peyjY9lEZxSgtsUazLfP4UnTgSguBTOW Q4jkjlOdTm779Ikg3m741AH1qCLHxhI3 +F37RYPRLGV0BcHEaJrHKuMn/U1dMJJh J++w7DhgAQ0bLLFHleQPufp5v8c1pmZS dADOtG5DA/Kaw+j1200Hu662EttPq3+B 5VYlgRqP85I7D9/FG6PRZj/3R2ottPVQ NbmakS/q/IgOAW0vovBaWZvwZLE= ; key tag = 36691
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
DNSKEY 8 2 300 20211030183809 20210930183809 36691 employer.gov. LFLWpvGWKs08rvDKGhyF5mOzfg2kaVYR B/GNojcw8obHFrOQTlAm8ZrJWP5/UaKg j5FLMdHHOEB8RbBWAxubuV5FQsAQYJKg R6zidU4pVCIhu/3fBGf7AKRw4ngZGp1m 3FGwyWW6r/G6oFgm6XcAgurO9XP+2g11 N3fgEZQyqiJQBeKYsdY8ykBOtczZvCw6 UOldnLl2Epb+zdi3SRYguItLr/OxUA3m 1Du2KP7PEhaPa6xHustSWBIIOTmq3bC+ psJzKbcj74pnoshSzT+NrMbkYUxHyGLI Y8P/EKUcR9UG9/ReNlmUf0uGufOkx8nz 5gjtNkg+v1zn3OQkvKwyVg==
VALIDYYYYYYYYYY
300RRSIG
DNSKEY 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. SyfPhWHYgdVKQWlSlHObZbnYWOLucZ7t B2hyECDV22UNhczmmdw9WN6B4y2rIQBG ubk2rEbYiehJhm1HJ3nCKRnNQ0FfSSbm fieErH+HL+ZydqU2JEmL39VPxgSWxOWd K17R41c8h8irQ9/ij/m2kDqh/l6udvNG x56A/G10sUU=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK937937937937937937937937937937
Response time (ms)OK1131326812252528888156164

Responses for employer.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300NS
a5-64.akam.net.
a6-65.akam.net.
a7-66.akam.net.
a1-165.akam.net.
a10-66.akam.net.
a24-67.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NS 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. Fuvs+XzLZUi4wUnlqM4ApTuI3Clc9xZk M0KzsbwVXovcboBbyGtDDlOeONvnVok/ enFvc4c3pzNh2fheWKOZN9CBTKvvQKCj aE8Br4HnMC0XlHMtsnz+wM1IXjG4btIA kNcHZwnLYNKIiFjXBbGQ6vfs3KlTZZwQ UrYanf0L8q4=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK344344344344344344344344344344
Response time (ms)OK1031185611123216565145152

Responses for employer.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300NS
a5-64.akam.net.
a6-65.akam.net.
a7-66.akam.net.
a1-165.akam.net.
a10-66.akam.net.
a24-67.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NS 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. Fuvs+XzLZUi4wUnlqM4ApTuI3Clc9xZk M0KzsbwVXovcboBbyGtDDlOeONvnVok/ enFvc4c3pzNh2fheWKOZN9CBTKvvQKCj aE8Br4HnMC0XlHMtsnz+wM1IXjG4btIA kNcHZwnLYNKIiFjXBbGQ6vfs3KlTZZwQ UrYanf0L8q4=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK344344344344344344344344344344
Response time (ms)OK1031185611123216565145152

Responses for b2ol9rgx4h.employer.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK1036103610361036103610361036103610361036
Response time (ms)OK1491691071607268116116192203

Responses for employer.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK523523523523523523523523523523
Response time (ms)OK128150851396060103102173182

Responses for employer.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK523523523523523523523523523523
Response time (ms)OK126151801406565106105174183

Responses for employer.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov0NSEC3PARAM
1 0 12 216cdbbc
OKYYYYYYYYYY
0RRSIG
NSEC3PARAM 8 2 0 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. qr5IdENTsqhwAYGxs3lads7fLQ0FYcP3 e11htv2EHMJjhFYuNUF0H7DiIb1bZ7hH WWxRd07piXoQj86YAOfa+zKCmcrhkErY nAHTOgwNYAIl6I7oI/dw54dSSaTv1Dn6 QAGcJbJgTnKRCakKFgiXrxmQnEspNDtJ i1nDFyx8yoQ=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK234234234234234234234234234234
Response time (ms)OK131151861406666106105174183

Responses for employer.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300SOA
ns.dol.gov. hostmaster.dol.gov. 2021093000 300 300 604800 300
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
SOA 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. ZQj/Igh4+kOzD0LAF88hAWtamG5X6rdA ScKUZp7Fi5WUAetz9gaE0ClJ/VdLreUX Khs8atkJjPrltDacr1QiL8Crymnejcup WsgcCj4QTFMo43Fc7j4PTjKlA1rOc4aH EvoiOdj3rWNiLFvWosZtklNryWqGgNus vY2AwG9Y7LE=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK570570570570570570570570570570
Response time (ms)OK13113267121494710688155164

Responses for employer.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300TXT
"v=spf1 -all"
"8573-A2D1-A4EF-C907-5E3C-D644-6768-6016"
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
TXT 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. Vi/dRCSChfbRAVdW48hgyH2gJCli5x1S lDlM9UmYd/ggrIW1v0PXjgSneX7nxAwx ULwra3seG2L1tFUqPB+cfh/Gry59WgC2 yZjXiDW6m0/Iy22DubBsibI9nvKsAmRg cJJ1DJVQ+uuRB7FuIfJZc0SQ/2KH5ozs fyS5xWyxfzQ=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK289289289289289289289289289289
Response time (ms)OK1501691011597776120102192184

Responses for employer.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300AAAA
2607:f250:d020:3005:152:180:11:176f
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
AAAA 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. GJ2RGEYJJYTFbY06ZhfV7lEvtdheDWvw 1mAINjdiupmFi9At5ejJtHlRipdcVe9S upLXI5Q/fpjt5c0+LgAkg0x2YzyPBQZy ean//7uJ1jn7zKRbFlEO9rwk9zpOu4PR 82O/CyUGThkAnurXvDNsqizk/lfG735a 7rT/e3lyrcI=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK241241241241241241241241241241
Response time (ms)OK1131316812351518988156165

Responses for employer.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-165.akam.net. (193.108.91.165)a1-165.akam.net. (2600:1401:2::a5)a10-66.akam.net. (96.7.50.66)a24-67.akam.net. (2.16.130.67)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)a6-65.akam.net. (23.211.133.65)a6-65.akam.net. (2600:1401:1::41)a7-66.akam.net. (23.61.199.66)a7-66.akam.net. (2600:1406:32::42)
employer.gov300A
152.180.11.176
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
A 8 2 300 20211030183809 20210930183809 4611 employer.gov. tsEFu1PwBS4qvyttnAOqri3fFY7JfnEH Q+YSC+CyB8reXQy8nEzbHqZFKBuCOv+G Jxk0cc7N6TZo4CZgAcrS6WnzXtae/N0V kOjCEvFH0D+VjWvd/bTMXNlfr7q5wrZB RRU38NnGcE/gnN15jN/GTKV/kzHSAaOZ 1eOWavpjIMQ=
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK229229229229229229229229229229
Response time (ms)OK1021185711122216565145153