View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

ed25519.no

Updated: 2021-10-20 19:01:38 UTC (42 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for ed25519.no/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
i.nic.no. (194.146.106.6)i.nic.no. (2001:67c:1010:1::53)x.nic.no. (128.39.8.40)x.nic.no. (2001:700:0:412f::40)y.nic.no. (193.75.4.22)y.nic.no. (2001:8c0:8200:1::2)z.nic.no. (158.38.8.133)z.nic.no. (2001:700:0:52d:158:38:8:133)njet.norid.no. (156.154.101.12)not.norid.no. (156.154.100.12)not.norid.no. (2001:502:ad09::12)
ed25519.no7200DS
48114 15 2 c74122acf6871d30e9af5a65f9a58c4bb0224309bdc1e2f7424f5ac54cf99b9b
48114 15 4 00e348caa2b253360bce04545e554b999d3c7ccf4d6899802b46830e26f33117df2db7460e9177ad365e844b96264ea2
OKYYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DS 8 2 7200 20211102182158 20211020060239 3840 no. VFK4NW4isitRrGRT+6B7uD50t75B3IT7 94wFtGz0QB7+1xi0eXzxVDiAne8D7lor yVRWYzOs6gOi+LN2mrMLRtrbkQ5niSCq gId8JV7XHnQfkh+sUa4GaBdmfkYv66Qz d0hmaLbOjh4+uKqMXwBK+6TBuXng1C3Z t8dNl7fstWM=
VALIDYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK351351341341325325341341369369369
Response time (ms)OK43171178170170171183556

Responses for ed25519.no/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600DNSKEY
256 3 15 WgIt1rEymiXuCFHV0Xl7WWr4zq1Y9xn9 cZGaPkF0Rew= ; key tag = 41916
257 3 15 1abSQDaLyvwZ9D5QWKnIXfjydXEX7B0G VMCz5e4g+wk= ; key tag = 48114
OKYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 48114 ed25519.no. gxrpml72PL+NN8qhXgFEPChXjNWh1l8v zliqYBaV6u4dTjJlM3rT0oRMKGVLgT+r Mj3U1mC32GpB7peZf7FYBQ==
VALIDYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. SLygt/bsbnfM/Dat+8HGNbNzh111Pb3O Y+tPKDyPQZdnW0MESX6ethwZYxtbGosl D/26K0ZkWJWKurulW5jEDA==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK385370370385390
Response time (ms)OK222113822159

Responses for ed25519.no/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no7200NS
ns1.hyp.net.
ns2.hyp.net.
ns3.hyp.net.
OKYYYYY
7200RRSIG
NS 15 2 7200 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. Is0I36WlfjtedC8LbjkKm7/DVVqcORcP QjqIFVkg9W6iLmpZj5Q6l8iy3LUtDioW Y7yjCz1f5Ooq0vNoLhrlBQ==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/74/0/14/0/14/0/74/0/7
Response size (bytes)OK376229229376381
Response time (ms)OK141113813152

Responses for ed25519.no/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no7200NS
ns1.hyp.net.
ns2.hyp.net.
ns3.hyp.net.
OKYYYYY
7200RRSIG
NS 15 2 7200 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. Is0I36WlfjtedC8LbjkKm7/DVVqcORcP QjqIFVkg9W6iLmpZj5Q6l8iy3LUtDioW Y7yjCz1f5Ooq0vNoLhrlBQ==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/74/0/14/0/14/0/74/0/7
Response size (bytes)OK376229229376381
Response time (ms)OK141113813152

Responses for ed25519.no/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600MX
10 mx.domeneshop.no.
OKYYYYY
3600RRSIG
MX 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. LL45icZh4mz7UYpkSvlXquzxmOSTekte Wx5bSOvtjLFhSAqZWhloV6SlJOOVBnYf 51nfAu5HAnoKl5YNNQbtCw==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK213198198213218
Response time (ms)OK363414036153

Responses for ed25519.no/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600A
194.63.248.47
OKYYYYY
3600RRSIG
A 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. sETsChz35Sc91lWPyeyjZjaidZjwUBll dVxPZPpcXyYSNASxKajEP7Yus6rL4ATV ZYjswLlb9yTbkntKLpdbDQ==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK199184184199204
Response time (ms)OK111113010153

Responses for ed25519.no/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600TXT
"v=spf1 include:_spf.domeneshop.no ~all"
OKYYYYY
3600RRSIG
TXT 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. rBd4Xb83Z1B9rzxmPSaEWQPGxTYJS0DV 8Vd7mcbRL6TkJ9R+KmlPevKJ9IwO/rQY 9hF/xdE8x/d6Nad1LfNVBQ==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK234219219234239
Response time (ms)OK393814439165

Responses for ed25519.no/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600SOA
ns1.hyp.net. hostmaster.domeneshop.no. 1633262036 21600 3600 1209600 3600
OKYYYYY
3600RRSIG
SOA 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. crLZy5fqrfDPaiWN4on7a1effP0VVtvF IWpRbEvFQ7i2jcan9ZxX6Y9LINmPjJR2 UEtEz6g0Vj83zM8mOklqCg==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK252237237252257
Response time (ms)OK241314025161

Responses for ed25519.no/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no0NSEC3PARAM
1 0 20 91280c6f7e479f9c
OKYYYYY
0RRSIG
NSEC3PARAM 15 2 0 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. Nst7ahTGNyqLLJiZE2tw7fRVojN0kTBd R00HC4K/9Hgu3oz3L7rxuysj3M6xazuJ OsfQT0xg3sjuSUvDAebOAg==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK208193193208213
Response time (ms)OK262514327162

Responses for ed25519.no/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK446431431446451
Response time (ms)OK282716929162

Responses for smng1lj9za.ed25519.no/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK650635635650655
Response time (ms)OK324416834164

Responses for ed25519.no/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600AAAA
2a01:5b40:0:4700::1
OKYYYYY
3600RRSIG
AAAA 15 2 3600 20211102105356 20211003105356 41916 ed25519.no. UZ1siC73L6XqSRx4zHAVa/BZUUG7WJHr tIv8TMRZOnl9L73hNJufX6QGlAjGCLn4 Myko/3DBjKfDv4F3Dv0HCg==
VALIDYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK211196196211216
Response time (ms)OK404014041166