View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

ed25519.no

DNS Server Responses

Responses for ed25519.no/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
i.nic.no. (194.146.106.6)i.nic.no. (2001:67c:1010:1::53)x.nic.no. (128.39.8.40)x.nic.no. (2001:700:0:412f::40)y.nic.no. (193.75.4.22)y.nic.no. (2001:8c0:8200:1::2)z.nic.no. (158.38.8.133)z.nic.no. (2001:700:0:52d:158:38:8:133)njet.norid.no. (156.154.101.12)not.norid.no. (156.154.100.12)not.norid.no. (2001:502:ad09::12)
ed25519.no7200DS
28683 15 2 75007627f3910ef86ff8529caf5455c9f53219f35d710ac1665eb9ea539214c9
28683 15 4 a82cd920470a9bb1ead2bd61af0b6a21def8425d6704d6b2941d7e543879c3c5406a6b67da6dcd5ddb2f4af509c9ef86
OKYYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DS 13 2 7200 20220903000816 20220820150339 47352 no. NufZnYToaSgAvZNJ0h6pik4QGlOVIeXJ 8V2RHtQuixEajJdd4bozKfvXAXLyVKui 1oUtRIwfGJ/TOOVBga8sJg==
VALIDYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK287287277277261261289289305305305
Response time (ms)OK43166165155158175176656

Responses for ed25519.no/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600DNSKEY
256 3 15 s5xlz5TQ7hX4g1YO1Y/6nQM++zS3SCuc bZJFqJ/e2o0= ; key tag = 52768
257 3 15 dVWWgGXIs9XgoCy8PDrlm4CL3w8Whmdl czDIS+yuEaI= ; key tag = 28683
OKYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 28683 ed25519.no. FHTgkQIQ8UwKkSvMJMYINeXA4A4DBgCX RU4k/sMYUtR7Xrqrjq/LOzdQaTxp1WYB ydgVusBQ5HcRDtYgLt0tDw==
VALIDYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. gt45tIoKT5A3FR7gHamyUa2t6+LxCijl R985AuWj3XdHPOYtMcqT8EItrVcj+v20 2+6KmzoFzUnz94CS4kOJBQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK385385370370385385
Response time (ms)OK2221192222146

Responses for ed25519.no/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no7200NS
ns1.hyp.net.
ns2.hyp.net.
ns3.hyp.net.
OKYYYYYY
7200RRSIG
NS 15 2 7200 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. iZauOk1Uza0t3uuK0ZhSaVRska9xNEuH OjQKhK/uGMdWmmLh08+/b0mnhubHGT10 yQW5jUQJvIxIificHvFiAA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK244244229229244244
Response time (ms)OK1014131411145

Responses for ed25519.no/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no7200NS
ns1.hyp.net.
ns2.hyp.net.
ns3.hyp.net.
OKYYYYYY
7200RRSIG
NS 15 2 7200 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. iZauOk1Uza0t3uuK0ZhSaVRska9xNEuH OjQKhK/uGMdWmmLh08+/b0mnhubHGT10 yQW5jUQJvIxIificHvFiAA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK244244229229244244
Response time (ms)OK1014131411145

Responses for ed25519.no/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600MX
10 mx.domeneshop.no.
OKYYYYYY
3600RRSIG
MX 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. C53i276vV8oHbni0th4LZ9jS5IlNPDsz P5qAAR24CtLmxh0chN7vXwCdgJSO7GWR O6KmACZ4XdMNOlzS8NhMAQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK215215198198215215
Response time (ms)OK3535343535150

Responses for ed25519.no/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600A
194.63.248.47
OKYYYYYY
3600RRSIG
A 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. ov6WUZ87yMVZ8vde1OG+PbhFKt40yupp iaXAKk3afOkZPwneEUDSRl+7Ki86el/w hVyvB86uS1zSODQ6HtWFCA==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK199199184184199199
Response time (ms)OK1312111310147

Responses for ed25519.no/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600TXT
"v=spf1 include:_spf.domeneshop.no ~all"
OKYYYYYY
3600RRSIG
TXT 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. SjjSRNRNVdWEaykBmFZzzMRNfIz5pzSR PWkRHc+HhLjzF3zTfa2xOTDv6/FMoaOI 5zc6RZ1NL0AZtE9ydEE/Dg==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK234234219219234234
Response time (ms)OK4949383839149

Responses for ed25519.no/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600SOA
ns1.hyp.net. hostmaster.domeneshop.no. 1659599609 21600 3600 1209600 3600
OKYYYYYY
3600RRSIG
SOA 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. QnZWqYLXHxu7j4so2i1M8V/0MGvXpM8L xLeNycAgBN9tRuV23oV0wPSRwqoPaK2K LcUhrrl70MucGaQYJ2zNDQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK254254237237254254
Response time (ms)OK5050333334150

Responses for ed25519.no/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600NSEC3PARAM
1 0 0 -
OKYYYYYY
3600RRSIG
NSEC3PARAM 15 2 0 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. 01KzCHklLFRCwXJeyFkgeXc6CqjlrkUo QYCzQbCP6d5DLJ+vdyvs8M/nR+cLDNGJ qslkC6ATnv4EgjJoolJIDQ==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK200200185185200200
Response time (ms)OK2827275028150

Responses for ed25519.no/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK442442425425442442
Response time (ms)OK3230293131147

Responses for 8szbhjvcuy.ed25519.no/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/8/10/8/10/8/10/8/10/8/10/8/1
Response size (bytes)OK823823806806823823
Response time (ms)OK4340505040150

Responses for ed25519.no/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.hyp.net. (151.249.124.1)ns1.hyp.net. (2a01:5b40:ac1::1)ns2.hyp.net. (192.174.68.10)ns2.hyp.net. (2001:67c:1bc::10)ns3.hyp.net. (151.249.126.3)ns3.hyp.net. (2a01:5b40:ac3::1)
ed25519.no3600AAAA
2a01:5b40:0:4700::1
OKYYYYYY
3600RRSIG
AAAA 15 2 3600 20220903065329 20220804065329 52768 ed25519.no. hdRhPjR0FHw8xPYGP684c74Vcn+77nDY Z56qiIEHUrob1L3OM8sJMOizgDlQfB5v oR4y3+m0+vzwIHG/uc96Bw==
VALIDYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK211211196196211211
Response time (ms)OK5245454646152