View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

cnss.gov

Updated: 2023-02-09 13:19:48 UTC (501 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for cnss.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
cnss.gov3600DS
33795 13 2 0c5034f57cd0591d1cbd177ee36545c95cf4e801e5d9a4e81478fa4c439f4cf3
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20230215184026 20230208184026 24250 gov. V8Pv0F7G4gCSWMiFbVjn1q2k2a9kn6j1 YaNrEKW/MnCjKvQjxYfPO3m7SDcusQf2 rG4VbelBvVTgGr/tr8agkfvqnROBfwUy J+d2s2E3hjFPd8XXl+6BX+9Y/5WcBTCR OWKCHuyzf+ACBCNOKiCW0LekQ4xmhP8y Kp+DgGMgimhGBXmBB5ysjFXEud2pnrhv 8ib5MLv6gYekKSANtXn9iw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK293293293293293293293293
Response time (ms)OK161467252467

Responses for cnss.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
cnss.gov7200DNSKEY
256 3 13 Suo0yrFxJ5m8jtyjAbQzwLJHzugSZwuC aYKZhPxK8Udd3vmBFD3cCpibnZ/85HgK xbyb3Bx4LaSXbizPjlRMZg== ; key tag = 63655
256 3 13 Z2SrHocJYBRzKBPUrkbXS/rudIVwT+9/ TO7UKEcmbj7dzYMGOLXmgmL8O1ScbPm8 KkeEKK5DggQoPytLkQyKqw== ; key tag = 45693
257 3 13 4heUulca4iyiz/boPeBfGhCY6zh06mEv XD0/OosVL3AVk/Bwkwjc/iWjJkcTS9ut 0DZd2zp2Tg0VWtBtOenqCg== ; key tag = 33795
OKYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DNSKEY 13 2 7200 20230211232613 20230208222613 33795 cnss.gov. lAyL5M/M12/ZIT9l0BO3DU8fcgpmPP4F d+pEA9GWFI3powa3ObzDfo7RHHMTPwvx 07imrW19gd4BHaYZ1VbjMg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK381381381381381381381381381381
Response time (ms)OK1211389712297155121986654

Responses for cnss.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
cnss.gov86400NS
a2-64.akam.net.
a5-66.akam.net.
a1-107.akam.net.
a11-66.akam.net.
a12-67.akam.net.
a24-65.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20230211232613 20230208222613 45693 cnss.gov. WTcPv4phAvF/cjHJcPQGUEp5oqOEIP2X iGmADZOnX7PPcMD5HzAuSpeKDajB//hr 3q/SEPmhqcUwFqbMQ42+Iw==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK273273273273273273273273273273
Response time (ms)OK7311166717914169674240

Responses for cnss.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK395395395395395395395395395395
Response time (ms)OK118142888811816088886652

Responses for flypgqtie9.cnss.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK597597597597597597597597597597
Response time (ms)OK11714188918816891926651

Responses for cnss.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
cnss.gov86400SOA
a1-107.akam.net. hostmaster.CNss.GOV. 2022082307 3600 600 604800 300
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
SOA 13 2 86400 20230211232613 20230208222613 45693 cnss.gov. IW80LK082yES08BZSgw4FgcaCx8sH1E0 ojFVBh7NF1HouJRVJu1cqMDxdMn+UaR/ xpuUcPUQC/tSJrvd5fNC/Q==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK12113898125981541231006866

Responses for cnss.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK395395395395395395395395395395
Response time (ms)OK1211399712112115697976654

Responses for cnss.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK395395395395395395395395395395
Response time (ms)OK1211399797121155122976754

Responses for cnss.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
cnss.gov86400NS
a2-64.akam.net.
a5-66.akam.net.
a1-107.akam.net.
a11-66.akam.net.
a12-67.akam.net.
a24-65.akam.net.
OKYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20230211232613 20230208222613 45693 cnss.gov. WTcPv4phAvF/cjHJcPQGUEp5oqOEIP2X iGmADZOnX7PPcMD5HzAuSpeKDajB//hr 3q/SEPmhqcUwFqbMQ42+Iw==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK273273273273273273273273273273
Response time (ms)OK7311166717914169674240

Responses for cnss.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
cnss.gov1800TXT
"v=spf1 -all"
OKYYYYYYYYYY
1800RRSIG
TXT 13 2 1800 20230211232613 20230208222613 45693 cnss.gov. 4+V8DLX90+n2O6zmx1l7GNhArHX5Qy8C flb7jRfk3xH2c9G77uWt3UHH+SZPQ/qx cw3irMIq0qX1kbkk6470Fg==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK165165165165165165165165165165
Response time (ms)OK1221429797122159122976852

Responses for cnss.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK395395395395395395395395395395
Response time (ms)OK7310866697816169674240

Responses for cnss.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-107.akam.net. (193.108.91.107)a1-107.akam.net. (2600:1401:2::6b)a11-66.akam.net. (84.53.139.66)a11-66.akam.net. (2600:1480:1::42)a12-67.akam.net. (184.26.160.67)a2-64.akam.net. (95.100.174.64)a24-65.akam.net. (2.16.130.65)a24-65.akam.net. (2600:1480:9800::41)a5-66.akam.net. (95.100.168.66)a5-66.akam.net. (2600:1480:b000::42)
cnss.gov300NSEC3PARAM
1 0 1 bb07c12e0fb2b3d2
OKYYYYYYYYYY
300RRSIG
NSEC3PARAM 13 2 300 20230211232613 20230208222613 45693 cnss.gov. /jgiTEg9u9MEMz5GiN43G8HokcaPzUOC KHtSjbPXM395rqhnU1Xw6np/76CfJ4ty lB8YDqun6c+1RVuGNVd4bw==
VALIDYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK166166166166166166166166166166
Response time (ms)OK1201409712197157121976752