View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

childtaxcredit.gov

Updated: 2021-06-11 20:13:26 UTC (992 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for childtaxcredit.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
childtaxcredit.gov3600DS
47830 13 2 789ed80d3f5625cee1fa6ac456bfd2cd07670c2e8e7e9a73f689c89183856b29
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20210618191009 20210611191009 48498 gov. ndOdsR9oegixBX/6noGoEmSWLu0pxDST Ojs3rs/J1hyHF+VTuDwejmgA24s1ptfp dg3TFy880CyhbNmZHmnTpBWAKho7n0ur SdPiIyhn1iWlaSMlP4HxTpDHITWLQppy MimPFhckWE8rwvkZAAT1XwcN1U0dRxIO iEZ8zQZWfvDjTTGfGYMSLqCnccvEEcgg 3Gnuci28NcJkKbJyAL1TWw==
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK303303303303303303303303
Response time (ms)OK454242461041044645

Responses for childtaxcredit.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
childtaxcredit.gov7200DNSKEY
256 3 13 BASDJI9+tMgXP3s5q+4kGAiWMmj4Y/rT UpMWyhDHnVKq1Wdfad5i0nfina4qyGqa rl6orqdGDPrfunTvt87f0g== ; key tag = 63772
256 3 13 +FElaVB9bTw84oedkx48vnHCYwpiup3s fbJgMYMmTVaUhhZrLMWKO4GPDhEyw1Lm Vi/M4001WCG9lWX9d59oMw== ; key tag = 15039
257 3 13 e6PdSKkLnhsYYV9vw8If+Z+Y12N/SaOh rPHmTEKHdfqatZoWgKjIMIt6mc5uDOM7 XjA938YvdVRGPcrLNevCwQ== ; key tag = 47830
OKYYYYYYYYYYY
7200RRSIG
DNSKEY 13 2 7200 20210614152247 20210611142247 47830 childtaxcredit.gov. 3wYlRTLPMzxkty08VwgzXgh7YCcVY4Gv gxkYRBWv+rsuh3tv7c3UvYzUy0EAE8E6 PC8S7SAjldOmjXJEO2165A==
VALIDYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK401401401401401401401401401401401
Response time (ms)OK391248382838218339138380

Responses for childtaxcredit.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
childtaxcredit.gov86400NS
a1-61.akam.net.
a3-67.akam.net.
a5-64.akam.net.
a12-64.akam.net.
a20-65.akam.net.
a22-66.akam.net.
OKYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20210614152247 20210611142247 63772 childtaxcredit.gov. 33F4htWnyBqD6jcB4klwnq3ixFq1G/XM 6tARfoxSVAwhWYQJJcy5CvsIzi4Rb9wA lG9Djsk24jjf4tlMHmDblw==
VALIDYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK292292292292292292292292292292292
Response time (ms)OK910524225052178643023

Responses for childtaxcredit.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK1011023215049178542321

Responses for childtaxcredit.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK411249392939218041169392

Responses for childtaxcredit.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK471241061051061051784617106104

Responses for childtaxcredit.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
childtaxcredit.gov86400SOA
a1-61.akam.net. hostmaster.childtaxcredit.gov. 2021060900 3600 600 604800 300
OKYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
SOA 13 2 86400 20210614152247 20210611142247 63772 childtaxcredit.gov. 0tmUywYnwrTWqeHZUZJm9BL7LyvIxxyd d7mBadGSXPyNK1BqVnpM5m7dHCFQ2P6D OFeyVY4i9C4Otck7bKMg8A==
VALIDYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/12/7/1
Response size (bytes)OK453453453453453453453453453453453
Response time (ms)OK381238066707018636147366

Responses for childtaxcredit.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK491241071071071071924720107106

Responses for ofs0ez2l4a.childtaxcredit.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK435435435435435435435435435435435
Response time (ms)OK501241081071081081794921108107

Responses for childtaxcredit.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
childtaxcredit.gov86400NS
a1-61.akam.net.
a3-67.akam.net.
a5-64.akam.net.
a12-64.akam.net.
a20-65.akam.net.
a22-66.akam.net.
OKYYYYYYYYYYY
86400RRSIG
NS 13 2 86400 20210614152247 20210611142247 63772 childtaxcredit.gov. 33F4htWnyBqD6jcB4klwnq3ixFq1G/XM 6tARfoxSVAwhWYQJJcy5CvsIzi4Rb9wA lG9Djsk24jjf4tlMHmDblw==
VALIDYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK7/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/17/0/1
Response size (bytes)OK292292292292292292292292292292292
Response time (ms)OK910524225052178643023

Responses for childtaxcredit.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a1-61.akam.net. (193.108.91.61)a1-61.akam.net. (2600:1401:2::3d)a12-64.akam.net. (184.26.160.64)a12-64.akam.net. (2600:1480:f000::40)a20-65.akam.net. (95.100.175.65)a20-65.akam.net. (2a02:26f0:67::41)a22-66.akam.net. (23.211.61.66)a3-67.akam.net. (96.7.49.67)a3-67.akam.net. (2600:1408:1c::43)a5-64.akam.net. (95.100.168.64)a5-64.akam.net. (2600:1480:b000::40)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK424424424424424424424424424424424
Response time (ms)OK521231101101101101835251110109