View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

bogus.d4a14n3.rootcanary.net

Updated: 2021-05-13 12:14:45 UTC (251 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for d4a14n3.rootcanary.net/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
d4a14n3.rootcanary.net60DS
2407 14 4 74e26b13df3c235d881353337c8853e554c7b27f3952fa2ab6182cddcc1ab20c4f4a1edbdaf7e4c90e53ec0218d96f34
OKYYYYYYYY
60RRSIG
DS 8 3 60 20210626063704 20210511063704 25188 rootcanary.net. hdD8XZ+cr37OKmGKvZzMhYyZGhnuhytp y8Kl8sCpWH7QkcLOmGHOT+XJd9ZaY0l3 LfQd93XJB+WABxvBBQman3PrlbmDJ5xA mpJ6wEx+y0tjkHUvMRaAb6fqfOKl29KL 50h6xAeKZ7bLv3pD0ZzeREYWWU6P/hVz VqDbDAYC2lU=
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK317317289289289289289289
Response time (ms)OK181182157157156156157157

Responses for d4a14n3.rootcanary.net/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
d4a14n3.rootcanary.net60DNSKEY
257 3 14 QmIPltjTcMHCui2IxRzbMx3eUcF9NrwR GZfZdlHhf+6bHiMST1lEqCrnPwHotHBO y2ejJFCZ750jBBelczl1Y3NVZPIPMGn5 ACzDiYsJ6DKlbnu6roeXWiY7FuujvrP1 ; key tag = 2407
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
DNSKEY 14 3 60 20210626063704 20210511063704 2407 d4a14n3.rootcanary.net. A4F07XNVxhtT01EtLFKRuHo+Osu2VTuT WVWJ6B0ONjoP090ME5jOcHvZfkFt7ll4 PzS6tKAONOh7X8RcXhLcZmc3WHOsCicD JKeGy637f7w6+UuHsLj/VaiAdXNrvgCs
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK333333333333341341313313313313313313
Response time (ms)OK20142946184185184159184158159159

Responses for d4a14n3.rootcanary.net/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
d4a14n3.rootcanary.net60NS
sec1.rcode0.net.
sec2.rcode0.net.
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
NS 14 3 60 20210626063704 20210511063704 2407 d4a14n3.rootcanary.net. eVYZkyWj+U1Wv2fm2sEbfxlgc7FUc546 1k6UoVnbgLEu0PsKWiSLXk2Wei2j7G4y J2FRmVui+hTAtLczuveiWurXHilElzoZ zX4jr5DzzkzWO1RPpIdmJH/n+ThuHvqt
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK266266266266274274246246246246246246
Response time (ms)OK11131440151150137136139139139137

Responses for bogus.d4a14n3.rootcanary.net/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
bogus.d4a14n3.rootcanary.net60A
145.97.20.17
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
A 14 4 60 20210626063704 20210511063704 2407 d4a14n3.rootcanary.net. EWNMJIMwBw4may5dp2aEgZWS8PpvrvIq 4U8TwX1YsyrsYZnOwqogySBuO4dblIyF UpKdu94uL3MprntFLHJJ33e9+X4KvhQC zjC8dEXNzh2/VfsO5KaE2VLhaP5ZmzoD
INVALID_SIGYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK243243243243251251223223223223223223
Response time (ms)OK11132544154152140140140142140137

Responses for bogus.d4a14n3.rootcanary.net/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
bogus.d4a14n3.rootcanary.net60AAAA
2001:610:188:408::17
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
AAAA 14 4 60 20210626063704 20210511063704 2407 d4a14n3.rootcanary.net. NQWI7hvbXUIj0Db8HrV7gxR4+bytEfcn 98h/Bk0v8ZU6BN+ToFe6JKXujBASUtXt q3DpMlLTEngD/x3PfUYXq2xxBziVkkS9 cmNp7389tfpqmbABeKRWGwGYJtbn9k59
INVALID_SIGYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK255255255255263263235235235235235235
Response time (ms)OK11133344153150137137142141140140