View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

bogus.d2a13n3.rootcanary.net

Updated: 2020-05-13 09:47:49 UTC (566 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for d2a13n3.rootcanary.net/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
d2a13n3.rootcanary.net60DS
28858 13 2 ed9fab5a0087b7de5a8ab6bf484c9fb373795c22ea62b87b9d52ed354a989084
OKYYYYYYYY
60RRSIG
DS 8 3 60 20200627063702 20200512063702 25188 rootcanary.net. GiKfnlHjaQbs7QdeK3q8FuBsaGQdzdWE IJVlhFtmiblZcFK9UXbuJFIcm63J+KCR l8WQoeKiEnOV6OC31K0C8XNNoqBzjy/C 7gfUbj0VeJ12E7+CYAo7SX6bVRMDpnvx kCo6odcdp4XB2IpAYFXYALnU1rBqxHBu teS0E6Peqrg=
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK301301273273273273273273
Response time (ms)OK187187157158157157158149

Responses for d2a13n3.rootcanary.net/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
d2a13n3.rootcanary.net60DNSKEY
257 3 13 0SGiO/gpg3HC/bFHqRNl2mbJXrygIfJM 5ZYvRQr3R4T+2XATBwZF728CUzhV7C22 6dC8FNzVkSoUTPT+cGyr1g== ; key tag = 28858
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
DNSKEY 13 3 60 20200627063702 20200512063702 28858 d2a13n3.rootcanary.net. sRBemjvMhfdF/pkrU0x7BCyUmJyGBQob 9C6Za1eZn/frSo/odpoaUUOFxWYTG9Zp ImS3Xt9J27pBI9susAkQbA==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK249249249249277277249249249249249249
Response time (ms)OK21137646199200169169168169169169

Responses for d2a13n3.rootcanary.net/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
d2a13n3.rootcanary.net60NS
sec1.rcode0.net.
sec2.rcode0.net.
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
NS 13 3 60 20200627063702 20200512063702 28858 d2a13n3.rootcanary.net. NuJ5DhEcGKfshYNlRWx5k3u9KW9Shq/N 4btU2AsGgVFlN47a857AuZi9AWZirleq 7hMngvGxw6v4fCFJXeUWmw==
VALIDYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK3/0/53/0/53/0/53/0/53/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/13/0/1
Response size (bytes)OK302302302302242242214214214214214214
Response time (ms)OK13133340155152138135140140138135

Responses for bogus.d2a13n3.rootcanary.net/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
bogus.d2a13n3.rootcanary.net60A
145.97.20.17
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
A 13 4 60 20200627063702 20200512063702 28858 d2a13n3.rootcanary.net. Aqp8rG+6XJOmktMpvnokMvti6KsfKtt9 CZFs1A6geYM2VlPGVNmkezqMqNpelcjz yLU2k9pHiQjV6sN1oW2Ihg==
INVALID_SIGYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK191191191191219219191191191191191191
Response time (ms)OK13136541153152141137141141142139

Responses for bogus.d2a13n3.rootcanary.net/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
sec1.rcode0.net. (192.174.68.100)sec1.rcode0.net. (2001:67c:1bc::100)sec2.rcode0.net. (176.97.158.100)sec2.rcode0.net. (2001:67c:10b8::100)ns1.zurich.surf.net. (195.176.255.9)ns1.zurich.surf.net. (2001:620:0:9::1103)ns1.surfnet.nl. (192.87.106.101)ns1.surfnet.nl. (2001:610:1:800a:192:87:106:101)ns2.surfnet.nl. (192.87.36.2)ns2.surfnet.nl. (2001:610:3:200a:192:87:36:2)ns3.surfnet.nl. (195.169.124.71)ns3.surfnet.nl. (2001:610:0:800c:195:169:124:71)
bogus.d2a13n3.rootcanary.net60AAAA
2001:610:188:408::17
OKYYYYYYYYYYYY
60RRSIG
AAAA 13 4 60 20200627063702 20200512063702 28858 d2a13n3.rootcanary.net. hOH16TS11gVjZH3hnsAzRoNVjppSKKIB aSYHPBAqAqTrzdiW7VwfONlrHxC5FQ/q VcvHqA0Tsje58Zrmhx1n4Q==
INVALID_SIGYYYYYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK203203203203231231203203203203203203
Response time (ms)OK13134341156153143145142144145144