View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

aids.gov

Updated: 2024-01-16 17:10:05 UTC (98 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for aids.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.ns.gov. (199.33.230.1)a.ns.gov. (2001:503:ff40::1)b.ns.gov. (199.33.231.1)b.ns.gov. (2001:503:ff41::1)c.ns.gov. (199.33.232.1)c.ns.gov. (2001:503:ff42::1)d.ns.gov. (199.33.233.1)d.ns.gov. (2001:503:ff43::1)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK527527527528526527526528
Response time (ms)OK3847384938434843

Responses for aids.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK167167167167167167167167
Response time (ms)OK119121122163119120122121

Responses for aids.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
aids.gov3600NS
rh120ns1.368.dhhs.gov.
rh120ns2.368.dhhs.gov.
rh202ns1.355.dhhs.gov.
rh202ns2.355.dhhs.gov.
OKYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK199199199199199199199199
Response time (ms)OK7068828073767478

Responses for qd0341hsro.aids.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK
Response size (bytes)OK
Response time (ms)OK

Responses for aids.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
aids.gov3600MX
10 smtp2.ees.hhs.gov.
20 smtp.ees.hhs.gov.
OKYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK145145145145145145145145
Response time (ms)OK142143144143142143146162

Responses for aids.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
aids.gov3600TXT
"MS=ms82199542"
"v=spf1 a mx ptr -all"
"643z4p9194pywsg33dl9npc9gk76248j"
"zfzcmcmfw59fgynq1r2p4wf3mhfd9lf5"
"CQbZbB+PFehojps3sEMONSJFFz7L9jFnNY8fDKyY42haMX8gBd5LIcjd2YDooyu/weXTyLu7q8L8TZdNiLSiZA=="
OKYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK344344344344344344344344
Response time (ms)OK132136138136101134139135

Responses for aids.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
aids.gov3600A
3.33.151.151
15.197.141.195
OKYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK126126126126126126126126
Response time (ms)OK6874787470737077

Responses for aids.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK167167167167167167167167
Response time (ms)OK101124126125123124126124

Responses for aids.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
aids.gov3600NS
rh120ns1.368.dhhs.gov.
rh120ns2.368.dhhs.gov.
rh202ns1.355.dhhs.gov.
rh202ns2.355.dhhs.gov.
OKYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK4/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/14/0/1
Response size (bytes)OK199199199199199199199199
Response time (ms)OK7068828073767478

Responses for aids.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK167167167167167167167167
Response time (ms)OK128129131131127129131129

Responses for aids.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
aids.gov3600SOA
rh120ns1.368.dhhs.gov. hostmaster.psc.hhs.gov. 2023102301 1200 300 2419200 3600
OKYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK1/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/1
Response size (bytes)OK167167167167167167167167
Response time (ms)OK15171123133150152123152

Responses for aids.gov/NSEC3PARAM

NameTTLTypeDataStatusReturned by
rh202ns1.355.dhhs.gov. (158.74.30.98)rh202ns1.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2a)rh202ns2.355.dhhs.gov. (158.74.30.99)rh202ns2.355.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2b)rh120ns1.368.dhhs.gov. (158.74.30.102)rh120ns1.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2c)rh120ns2.368.dhhs.gov. (158.74.30.103)rh120ns2.368.dhhs.gov. (2607:f220:0:1::2d)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/10/1/1
Response size (bytes)OK167167167167167167167167
Response time (ms)OK125126133127124125128125