View on GitHub

DNSViz: A DNS visualization tool

reginfo.gov

Updated: 2017-09-05 00:48:58 UTC (44 days ago) Update now
« Previous analysis | Next analysis »
DNS Server Responses

Responses for reginfo.gov/DS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
a.gov-servers.net. (69.36.157.30)a.gov-servers.net. (2001:500:4431::2:30)b.gov-servers.net. (209.112.123.30)b.gov-servers.net. (2620:74:27::2:30)c.gov-servers.net. (69.36.153.30)c.gov-servers.net. (2620:74:28::2:30)d.gov-servers.net. (81.19.194.30)d.gov-servers.net. (2620:74:29::2:30)
reginfo.gov3600DS
24490 8 1 03e16b6b097a8ccf7b4038097373e7f864c20105
24490 8 2 371ab5be89bf516df3bcc2627a38cd1c918aea3b74c08f8cef5e4de2e71a9b33
27742 8 1 637522969ccb211203f35f880dec76401b0774ad
27742 8 2 b5e971725a3127f692f72c68e23dc4a1ff65924bf24659165b3c142cfe7d99a5
OKYYYYYYYY
3600RRSIG
DS 8 2 3600 20170911221008 20170904221008 21428 gov. lKMpha1NtJIU5xbysNg3GzOd4bocVWPI 2o7EAYkpulsTF1nbYQYukxIJ6MO7sNBf TIItWCChFYHeiPAy7sbF6Iw5vT+CLvPB 9yzeatHYpxps5j24B5xITSgHFQbGyoSm uY4h+LetbLXn/9ERbOvRxMasTv+Ac4Ed J56GVCXUvl0=
VALIDYYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK371371371371371371371371
Response time (ms)OK202010810310287

Responses for reginfo.gov/DNSKEY

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
reginfo.gov3600DNSKEY
256 3 8 AwEAAaq3sgCnQpoEfMzRtn0TW6lKhf0P wWjkA4g/JHkH76KJvD3uZNKBfi5Wms5H CvzZAnjs0KV3wU2sZIl0ZwTCXEHOGta6 fByGGIqwrYZvYoyKZdLeFoaQvBMxbjl9 2no8mc4I4RzSk3kn2XqJ4JYkxxwPZp7k sSTRy9Yf6LpNqcIZ ; key tag = 64695
257 3 8 AwEAAY2CJDcA3oWni1pAMXoFNWfKjKT9 upoTOxnx9trNjp80wBRuYxAuVKYtOydo DeKpmBn1INorUMZr/G4W7mKEckaeSZP7 FviRXLtLl6D8u5eNiyWK11FczswW/yOL zTcoD3CqmJkGy0ZDo/oqxdGhPMUjBjJS wEXYOVCV9loTfJ+J ; key tag = 27742
257 3 8 AwEAAdXdpCUJl6Dwdn3MMwIIFTX6dcLB SEqw0vWrUSxn1GrgM553qV7gz8RqIG57 WJNOcRvH7nM/NpC0VrP/nfbsdO9H1sDp fcPKZiG0/k/C2syF7z9/55+06W1gc7zy rU4otm6w4/VI+TC+1oaUC99fDBQSPTdG MRg7QmgVbp4WfGLt ; key tag = 24490
OKYYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 8 2 3600 20170925001418 20170825231418 24490 reginfo.gov. KJNSdHI/Z0U4U6uDLftPbnGsUkWRGAmy LEwGZiLKFL1DyTU/Kg9Tej/K3A1Q+uGn nj1DYpHdbpDv03uSCgdNU+YlQJrmwTsU XcAPTCakAoz6jeQqiwYNfRNzNdij2GXz 6ke86MNKA566rfZP7jJvbK2vfE7pyap5 t8YAwWldD7Q=
VALIDYYYYYYY
3600RRSIG
DNSKEY 8 2 3600 20170925001418 20170825231418 64695 reginfo.gov. VHDSzN7J+MUi+/SakXg+3hyrdKMCu8qS Hh61bwGjIB+/Q+0tL1xARXyC1mupOGzL QYu9R2V8AnHOiIWlVdKNkx8b/mduT6hl t7irtBUVg0pcLmu7Rndp96akV8PRV1uB Z99S4vzAsUIIFEhEhofTukeCXq772g+j zILL7ZGR5Ts=
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK5/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/15/0/1
Response size (bytes)OK826826826826826826826
Response time (ms)OK1764179486628

Responses for reginfo.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
reginfo.gov3600NS
dns.gsa.gov.
dns2.gsa.gov.
dns3.gsa.gov.
dns4.gsa.gov.
dns5.gsa.gov.
OKYYYYYYY
3600RRSIG
NS 8 2 3600 20170924185130 20170825184630 64695 reginfo.gov. pKmiBUyDehfC0sIsnvpvt1Hg2C038FiE JsHUOwcSRn+tm4LAok3x9wSh6IPwIPx4 z4aenwgj9sgxYgTKjNnW37miY+/pZr7j deLuYvQs4pxRcwUxsk+HerEvQwTWuKJM zwelGdJZS/Qb46N86XhbiKYhrcs1WfCm e8RHvmsbdXw=
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/16/0/16/0/16/0/16/0/16/0/16/0/1
Response size (bytes)OK309309309309309309309
Response time (ms)OK86075436324

Responses for l0tz2uqai6.reginfo.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/10/6/1
Response size (bytes)OK812812812812812812812
Response time (ms)OK2064199466727

Responses for reginfo.gov/A

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
reginfo.gov300A
159.142.137.203
OKYYYYYYY
300RRSIG
A 8 2 300 20170924185130 20170825184630 64695 reginfo.gov. W2XaDVQKVtwkEYIymMD/F2xk0hofLlan HjW6mAzjbRoYb4cQfz+XyCLxKsS2UkBH ItaZoqx5ng/m9kDKHicmhmYmNt+vHxbk vg+el2VnYXRQe37zSt4vcZinY2eTa5fk tdJE1evlHDOwANe+B/apTmSu8oLklGkQ 077Gx4FPG8c=
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK227227227227227227227
Response time (ms)OK96066446425

Responses for reginfo.gov/MX

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK551551551551551551551
Response time (ms)OK1864178486728

Responses for reginfo.gov/NS

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
reginfo.gov3600NS
dns.gsa.gov.
dns2.gsa.gov.
dns3.gsa.gov.
dns4.gsa.gov.
dns5.gsa.gov.
OKYYYYYYY
3600RRSIG
NS 8 2 3600 20170924185130 20170825184630 64695 reginfo.gov. pKmiBUyDehfC0sIsnvpvt1Hg2C038FiE JsHUOwcSRn+tm4LAok3x9wSh6IPwIPx4 z4aenwgj9sgxYgTKjNnW37miY+/pZr7j deLuYvQs4pxRcwUxsk+HerEvQwTWuKJM zwelGdJZS/Qb46N86XhbiKYhrcs1WfCm e8RHvmsbdXw=
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK6/0/16/0/16/0/16/0/16/0/16/0/16/0/1
Response size (bytes)OK309309309309309309309
Response time (ms)OK86075436324

Responses for reginfo.gov/AAAA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
reginfo.gov300AAAA
2620:0:150:1408::6
OKYYYYYYY
300RRSIG
AAAA 8 2 300 20170924185130 20170825184630 64695 reginfo.gov. bMHPyaKT6FjOFdt60q/pG0G0sXyfg4Xc TFXsfrRID3Dk9EH+mkNMVHAmErPoY+2J JEoDfzgjfOjsZ1S/pMxvWgQrL0TKMP0M Krhtks595ykrEAVuqKF3XoX/Mb47rPtl MYF9rihBkYmYp6mgjChK5KE+yAfpl9Cs eoyISvtOXm8=
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK239239239239239239239
Response time (ms)OK1962199466727

Responses for reginfo.gov/TXT

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK551551551551551551551
Response time (ms)OK20631911476727

Responses for reginfo.gov/CNAME

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
RR count (Answer/Authority/Additional)OK0/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/10/4/1
Response size (bytes)OK551551551551551551551
Response time (ms)OK20632012466526

Responses for reginfo.gov/SOA

NameTTLTypeDataStatusReturned by
dns.gsa.gov. (159.142.136.198)dns.gsa.gov. (2620:0:150:280f::5)dns2.gsa.gov. (159.142.150.68)dns3.gsa.gov. (34.195.166.35)dns4.gsa.gov. (159.142.69.84)dns4.gsa.gov. (2620:0:150:4013::5)dns5.gsa.gov. (159.142.45.20)
reginfo.gov3600SOA
dns.gsa.gov. hostmaster.gsa.gov. 522701492 3600 180 1209600 3600
OKYYYYYYY
3600RRSIG
SOA 8 2 3600 20170925001418 20170825231418 64695 reginfo.gov. A8QZTOvin7gk53S55vlRg2y76EZk1Db0 J/g2/ncJYP1Azyw+9PBmAJ7Dw3rtK6A8 5avoMUseXBv7eSAsHm+/zJ6qN+Z0ggFJ 2bCwIkedx9L/t7C6P/A6rhknTb0J84Ly OF+qh9qY//uPRp1vltYA+KEj3D0ge/7Y gXhygAVt+R0=
VALIDYYYYYYY
RR count (Answer/Authority/Additional)OK2/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/12/0/1
Response size (bytes)OK266266266266266266266
Response time (ms)OK20632013466626